18 I 1 STICHTING „CENTRAAL WONINGBEHEER” TE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1951. Inspectrice-kantoren. In de loop van het verslagjaar werden geen wijzi gingen aangebracht aan de wijkkantoren. inspectrice, mejuffrouw S. M. Treur, de pensioenge rechtigde leeftijd nadat zij reeds gedurende enige maanden, wegens ziekte, haar werkzaamheden niet meer kon verrichten. Zij werd in deze functie opge volgd door mejuffrouw R. H artstra, die op 16 Octo ber haar nieuwe werkzaamheden aanving. Op diezelfde dag werd de Stichting getroffen door het bericht van het plotseling overlijden van een der oudere inspectrices, mejuffrouw A. Oorsprong. Een der inspectrices, die sedert 1945 met buiten gewoon verlof in Indonesië verbleef, kwam in Januari terug en hervatte haar werkzaamheden bij de Stich ting. Twee van de vrouwelijke ambtenaren traden in het huwelijk, een van beiden bleef met speciale machti ging van Burgemeester en Wethouders tijdelijk nog in dienst. II. EXPLOITATIE DER NIEUWE, AANGEKOCHTE EN OVERGENOMEN WONINGEN (VOLKSHUISVESTING). Algemeen overzicht. Op 1 Januari 1951 bedroeg het aantal in het be lang van de Volkshuisvesting gebouwde, verbouwde, overgenomen en aangekochte woningen 9 773 het aantal winkelhuizen 122, het aantal winkels 6 en het aantal pakhuizen, werkplaatsen en stallen 181. In de loop van het verslagjaar zijn aan de woning voorraad toegevoegd 32 woningen, 2 winkelwoningen en 22 pakhuizen aan de Zeearendstraat, 20 woningen aan de Zeekant, 15 woningen voor ouden van dagen aan de Ketelstraat (complex Broekslootkade), 90 wo ningen en 16 dagwinkels in Moerwijk III, 212 woningen en 1 garage in Moerwijk II, 42 woningen in Morgenstond, zodat de woningvoorraad aan het eind van het jaar bedroeg 10 184, het aantal winkel woningen 124, het aantal winkels 22 en het aantal pakhuizen, werkplaatsen, stallen en garages 204. Hoofdkantoor Van Speykstraat 61. Uitbreiding van de administratieve werkzaamheden in verband met de verhuring van de nieuwe woningen maakte het noodzakelijk dat de beide grote kamers op de tweede verdieping bezet werden door personeel van de afdeling administratie-verhuring, waardoor voor de inspectrices van de buitendienst voor hun werkzaamheden op het hoofdkantoor heel weinig plaats overbleef. ALGEMEEN. Samenstelling van het Bestuur. Op 1 Januari 1951 bestond het bestuur van de Stichting uit: Wethouder Ir L. J. M. Feber, voorzitter, Ir H. G. C. Cohen Stuart, Directeur van de Gemeen telijke Woningdienst, Gedelegeerd Lid, mevrouw A. A. Tromp-Huisken, Ir P. Bakker Schut, P. Stegman, C. Berkel, M. Keus, mevrouw N. Platteeuw-v. d. Eyk, H. de Kraa, G. W. Hijlkema, J. W. v. d. Akker, K. J. Nieukerke, leden en mejuffrouw Mr A. C. Stas, secre taresse. In de loop van het verslagjaar werd het bestuur uitgebreid met twee nieuwe leden, te weten mevrouw R. v. d. Harst-de Koe en mevrouw A. Treurniet- Wiersma, die in de vergadering van de Gemeenteraad van 2 Januari 1951 werden benoemd. In de Raads vergadering van 22 Januari 1951 werd als bestuurslid in de plaats van de heer J. W. v. d. Akker benoemd Dr Mr J. A. M. van Staay. In November werd aan mevrouw A. A. Tromp- Huisken op haar eigen verzoek eervol ontslag ver leend als bestuurslid; mevrouw Tromp was sedert de oprichting van de Stichting lid van het bestuur. Aan het einde van het verslagjaar deelde de heer C. Berkel mede wegens drukke werkzaamheden niet meer voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Ook dit jaar werd de Hoofddirecteur van de Ge meentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stads ontwikkeling Dr Ir F. Bakker Schut, in de gelegen heid gesteld de vergaderingen van het dagelijks be stuur bij te wonen. Per 1 Augustus nam mejuffrouw Mr A. C. Stas afscheid als secretaresse, zij werd in deze functie op gevolgd door de heer J. Palthe. Werkwijze van het Bestuur. In het verslagjaar vergaderde het algemeen bestuur driemaal en het dagelijks bestuur elfmaal. Personeel. Het personeel bestond op 31 December 1951 uit 48 personen, onder te verdelen in de volgende groepen: a. werkzaam ten behoeve van het gemeentelijk wo- ningbeheer: 1 hoofdinspectrice, 19 inspectrices, 1 hoofdopzichter, 14 opzichters, 3 geldophalers, 4 administratieve krachten en 2 wakers; b. werkzaam ten behoeve van het badhuis Zomerhof: 2 badjuffrouwen, 1 cassière, 1 stoker. Deze waren als volgt te specificeren: 29 vaste ambtenaren, 8 tijdelijke ambtenaren, 4 vaste ambtenaren gedetacheerd door de Gemeentelijke Wo ningdienst; 3 ambtenaren op arbeidsovereenkomst, 2 werklieden op arbeidsovereenkomst en 2 werklieden, gedetacheerd door de Gemeentelijke Woningdienst, waarvan 1 in vast en 1 in tijdelijk verband. In de loop van het verslagjaar bereikte de hoofd- BIJLAGE 1) In het verslag van 1950 werd abusievelijk een aantal van 9 778 woningen genoemd. Dit verschil is ontstaan doordat voor het complex Laakweg-West opgegeven waren 442 woningen; dit aantal moet zijn 437.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 256