r I I I 18 2 In het verslagjaar werden 14 huurders gedagvaard tot ontruiming van de woning, allen wegens huur schuld, in één geval was tevens sprake van wangedrag. In 9 gevallen werd een regeling getroffen over beta ling van huurschuld en kosten, in twee gevallen ont ruimden de huurders de woning, zodat niet tot uit zetting behoefde te worden overgegaan. Aan het eind van het verslagjaar waren 3 gevallen nog niet afge daan. Elf huurders werden per aangetekend schrijven aangezegd duiven te verwijderen. Een huurder werd aangemaand een zelf-gebouwde schuur te verwijderen. In al deze gevallen werd aan de sommatie voldaan. Moerwijk. In de loop van het verslagjaar werden de laatste woningen in Moerwijk III verhuurd, als mede de dagwinkels aan de Jan Luykenlaan. In de tweede helft van het jaar werden de eerste woningen in Moerwijk II verhuurd, waaronder een pectievelijk October nieuwe woningen in Moerwijk II en Morgenstond gereed kwamen. Ten aanzien van de verhuring werd een regel matig contact onderhouden met het Gemeentelijk Bureau voor de Huisvesting. Teneinde tegemoet te komen aan de moeilijkheden van dit bureau, dat een groot aantal candidaat-huurders had geregistreerd, die bij vrije keuze niet aan de beurt kwamen bij woning bouwverenigingen of Gemeente, werd een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van woningbouw verenigingen en de Stichting „Centraal Woningbe heer”, in het leven geroepen. Deze commissie, ge noemd Commissie Overleg Woningzaken, begon haar werkzaamheden in de zomer van 1951. Het Gemeen telijk Bureau voor de Huisvesting gaf aan deze Com missie Overleg Woningzaken de noodgevallen door die in onderling overleg werden verdeeld over wo ningbouwverenigingen en Centraal Woningbeheer. - speciaal gebouwde dokterswoning en een atelier- woning. In de vergadering van de Gemeenteraad van 19 Maart 1951 werd het voorstel van Burgemeester en Wethouders inzake de gemeenschappelijke tuinen aanvaard. Daarbij werd beslist dat deze gemeenschap pelijke tuinen gebruikstuinen zullen zijn met speel- gelegenheid voor kleuters. Voor de goede gang van zaken werd het nodig geoordeeld dat er uit de bewo ners commissies gevormd zouden worden aan wie de Stichting de leiding inzake het gebruik van de tuin zou kunnen overdragen. Tot voorlichting van die genen, die regelmatig met de gemeenschappelijke tui nen te maken zouden krijgen, werden enige bijeen komsten georganiseerd, waar onder meer besturen van woningbouwverenigingen en bewoners aanwezig waren. In Moerwijk I en III werden voor alle 12 ge meenschappelijke tuinen commissies uit de bewoners gevormd, die vaak een grote activiteit aan de dag legden. In Juli konden de eerste twee tuinen officieel worden geopend. Deze waren als proeftuinen geheel door de Stichting aangelegd. In de loop van Het aantal inschrijvingen voor een gemeentewoning bedroeg in 1951 in totaal 3.232. Het aantal bezoekers aan het hoofdkantoor was aanmerkelijk groter namelijk 15.081 in totaal. Dat betekent dus dat er bijna 12.000 personen per jaar of 1.000 per maand zich meldden aan het hoofdkantoor alleen voor nadere informaties. Het bijgaande staatje geeft een overzicht van de nieuwe inschrijvingen. Tegenover het totaal aantal ingeschreven candida- ten van 3.232 staat een aantal van 1.111 personen, aan wie in het verslagjaar een huis verhuurd kon worden. Hiervan kregen er 448 een nieuwe woning en 663 een oude woning. Het geringe aantal nieuwe verhuringen werd veroorzaakt door het feit dat in Moerwijk lil nog maar een klein aantal woningen verhuurd moest worden, terwijl pas in Augustus res- VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. Totaal. Maand oude Schev. Diversen 5 6 2 3 4 8 1 128 28 153 Huuropzegging. Nieuwe bouw. Inschrijvin gen van buiten l de stad. 144 186 179 148 184 164 179 186 122 165 149 128 1.934 Inschrijvingen van binnen de stad. Ouden van dagen. 7 9 7 4 5 11 13 4 2 6 5 8 5 79 6 8 37 18 10 15 8 15 7 1 woning- behoevend 9 135 133 133 140 168 149 169 170 123 158 137 131 1.746 102 136 137 107 123 123 106 123 93 126 97 60 1.333 243 277 307 265 301 287 283 308 223 285 234 219 3.232 11 13 16 14 18 11 10 11 8 8 8 15 23 23 19 13 17 17 17 20 41 17 12 234 58 40 48 61 65 67 65 77 60 65 52 46 704 Inschr. van kol. 3-4-5-6-7 te verdelen in opschuiving nieuwe bouw 10 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December nieuwe woningen woningen I Woningaanvragen en verhuring.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 257