18 9.498,95 3 Schev. Duindorp, Afvoer Trekweg, Deimanstraat Spoorwijk Laak Zomerhof Hoefkade, Hofjes enz. Nieuwe complexen. Pakhuizen Tevens werd (gebruik makende van de Beschikking van de Min. van Binnenlandse Zaken, Wederopbouw en Volkshuisvesting en Financiën dd. 31 December 1948) met het Gemeentelijk Bureau voor de Huis vesting een regeling getroffen waardoor het mogelijk werd een tegemoetkoming in de verhuiskosten te geven in die gevallen waar men bereid was vrijwillig naar een kleinere woning te verhuizen, terwijl anders zou moeten worden overgegaan tot vordering. 0,32 pCt. 0,28 0,43 0,23 1,11 0,34 0,16 0,12 gemiddeld 0,3 pCt. In de vergadering van de Gemeenteraad van 19 Maart 1951 werden de huren van enkele complexen woningen in Moerwijk III vastgesteld. Voor het com plex van 252 woningen „Melis Stokelaan” waren deze huurprijzen lager dan het bedrag dat als voorlopige huur was geïncasseerd. Aan de bewoners werd der halve een bedrag aan te veel betaalde huur terugge geven, dat in totaal bijna 8.000,bedroeg. Bij de cijfers van huurinning en huurschade dient er rekening mee te worden gehouden dat per 1 Januari 1951 een huurverhoging van 15 pCt. is ingegaan, uit gezonderd voor de woningen die na de oorlog wer den gebouwd. Morgenstond. In October werden de eerste wo ningen in deze nieuwe wijk betrokken. Het is een complex systeembouw van de Rijnlandse Betonbouw Mij N.V. Over het algemeen zijn de bewoners zeer ingenomen met de indeling van de woningen, hoewel het uiterlijk van de woningen niet altijd wordt ge apprecieerd. Ook in deze wijk wordt de portiekreini ging overgelaten aan de bewoners. Herbouw Duindorp en Afvoerkanaal. In het com plex Zeearendstraat werden in dit verslagjaar nog verhuurd 32 woningen, 2 winkelwoningen en 22 berg plaatsen. Scheveningen. Aan de Zeekant en de Voorbaak- straat werden 20 nieuwe woningen gebouwd, die in het najaar door de nieuwe huurders werden betrokken. De huren zijn laag en variëren van 5,15 tot 7,95 per week. De bouw is eenvoudig; er moest tijdens het bouwen nog worden bezuinigd, zodat slechts aan de minimumeisen is voldaan. Afwerking van de muren van gangen, keukens en douchecellen moest achterwege blijven. Overigens bieden deze wo ningen wel meer comfort; zo is er in de douchecel een speciale ventilatie en gelegenheid om de was te doen; aanwezig zijn verder een berging voor fietsen en koffers, warm water, een kolen- en een werkkast op het balcon, een moderne inrichting van de keuken enz. De woningen zijn zeer gewild mede door de fraaie ligging aan zee. Trekweg. Van het in aanbouw zijnde complex wo ningen Broekslootkade kwamen 15 woningen voor ouden van dagen in de Ketelstraat gereed. Een aantal van deze tweekamerwoningen kon verhuurd worden aan echtparen die een grotere gemeentewoning achterlieten. de zomer was hier volop gelegenheid ervaring op te doen omtrent het gebruik, de plaats en de aard van de speel werktuigen. In het algemeen werden deze tui nen door de bewoners zeer gewaardeerd, al was niet ieder bereid naast de lusten ook de lasten er van mee te dragen dat wil zeggen mee te helpen bij het oprui men en schoonhouden van de tuin, het toezicht hou den op de kinderen enz. De tuincommissies trachtten zoveel mogelijk alle bewoners bij deze werkzaam heden te betrekken. De overige tuinen konden in dit seizoen nog niet in gebruik worden gesteld. Klachten omtrent de wijze van uitvoering van de portiekreiniging maakten het noodzakelijk het werk aan een ander schoonmaakbedrijf op te dragen; zij waren tevens aanleiding dat het besluit genomen werd in Moerwijk II de portiekreiniging weer aan de be woners zelf over te laten. Een bevredigende oplossing voor het schoonhouden van de trappenhuizen is nog niet gevonden. De volgende tabel geeft een overzicht van het aan tal leegstaande woningen aan het einde der verschil lende maanden, complex-gewijze verdeeld. 3.018,90 1.688,20 2.533,95 316,80 277,95 756.95 900,45 5,75 Op een totaalbedrag van 3.089.460,25 aan ver schuldigde huur (met inbegrip van de premie voor glasverzekering) moest dit jaar 189,65 of 0,006 pCt. als oninbaar worden afgeschreven, terwijl de huur schuld aan het einde van het jaar 4.248,95 of 0,14 pCt. bedroeg. Het bedrag aan onverhuurd was 9.498,95 of 0,3 pCt. Onderstaand staatje geeft een overzicht van de ver deling van dit bedrag over de verschillende wijken. VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. >5 Leegstaande woningen. Huurinning, huurschuld, huurschade.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 258