18 4 In het verslagjaar werden 124 gemeentewoningen op zuiverheid onderzocht; hiervan waren er 28 on zuiver. Deze 28 woningen werden gezuiverd, waarvan de kosten gemiddeld per woning 22,58 bedroegen. In het verslagjaar is door de huurders voor een be drag van 8.128,40 meer aan water verbruikt dan de toegestane hoeveelheid van 18 m3 per kwartaal. In 1950 bedroeg dit 7.188,22 en in 1949 6.537,43. In de nieuw gebouwde wijken, waar de huren bijna alle boven 6,per week liggen, wordt het gehele waterverbruik door de huurder zelf be- taald. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de bewoning gedurende de laatste vijf jaren. In het algemeen bleef de situatie in Zomerhof on gewijzigd. Een oplossing dient te worden gevonden voor die gezinnen, welke ook na een verblijf van ruim 6 jaar geen tekenen van verbetering geven. Hiervan zijn er nog 14 aanwezig, waarvan 5 in nauwelijks toe laatbare omstandigheden leven, 5 nog als zeer zwakke gevallen te kenmerken zijn en 4 met enige lankmoe digheid te plaatsen zijn in eenvoudige wijken. Door het te lang blijven wonen van deze gezinnen verliezen niet alleen zij zelve de moed om anders aan te pak ken, maar wordt ook de gehele groep hierdoor aan- Aan het einde van het jaar was er een batig saldo aanwezig van 8.050,89. Ook dit jaar werd aan de huurders geen restitutie verleend, maar het saldo werd aangewend ter vergro ting van het kapitaal. 71 64 21 44 33 0,83 pCt. 0.74 0.24 0.44 0,32 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December Het gemiddeld aantal per maand leeggekomen woningen bedroeg in: 1947 1948 1949 1950 1951 Het totaal aantal schuurtjes bedroeg aan het eind van het jaar 2 813, het aantal kippenhokken 4 en het aantal berghokken voor transportrijwielen 33. Het totale aantal samenwoningen in alle gemeente woningen bleef ongeveer gelijk. In verband met het feit dat de Huurwet 1950, die op 1 Januari 1951 in werking trad, geen mogelijkheid aan de huiseigenaar biedt een huurverhoging in rekening te brengen, wan neer het inwonende gezin bestaat uit minder dan 4 personen, is het bedrag dat ontvangen werd door huurverhoging tengevolge van samenwoning aanmer kelijk lager dan vorige jaren, namelijk 540,80. 1 VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. Maanden. Totaal. Zomerhof Laak 1 2 2 1 2 1 of dubbele bewoning. aantal bewoners. Jaar. Totaal. 1 I 2 I Besmetting met wandgedierte. Waterverbruik. 1947 1948 1949 1950 1951 Aantal woningen op 31 December. 8 543 8 581 8 854 9 900 10 308 7 963 8 527 8 820 9 848 10 266 Trekweg Deiman- straat Aantal gezinnen. 8 301 9 052 9 298 10 391 10 846 Dubbele bewoning. Zomerhof. Glasverzekering. 3 3 1 3 2 Aantal percelen. 338 525 478 543 538 3 1 2 4 Hoefkade Hofjes 1 I 8 3 4 5 32 894 35 566 36 433 41 356 43 317 4,13 4.17 4.13 4,19 4,22 41 37 30 22 26 24 25 32 44 29 45 42 17 17 16 12 10 9 10 5 7 4 9 7 Hiervan bewoond op 31 December. 7 3 3 3 4 3 5 9 12 8 7 9 In pCt. van het aantal bewoonde percelen. 4,2 6,17 5,76 5,51 5,24 3 3 1 2 3 4 2 1 2 4 7 Gemiddeld per woning. 10 12 7 6 6 4 11 14 9 13 14 Nieuwe I Pakhuizen. complexen. Schev. i Duindorp Afvoerk. Aantal leegstaande woningen in het complex Spoorwijk Berghokken, kippenhokken, fietsenhokken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 259