18 f f f f f f Om dezelfde reden werd besloten in het vervolg slechts na 8 jaar inplaats van 5 jaar nieuw te be hangen in de woningen. Voor de nieuwe wijken werd toegestaan markiezen te plaatsen wanneer zonne wering werd gewenst. Overwogen werd in de reeds bestaande nieuwe wijken een afsluiting in de portieken te maken. Hier mee werd een proef genomen aan de Erasmusweg; de kosten bleken echter te hoog te zijn om deze afslui ting overal aan te brengen. In het verslagjaar deden zich enkele gevallen voor van rotting van houten vloeren, namelijk in een der woningen in de Scholstraat, waar aan de huurder een vergoeding voor schade aan vloerbedekking werd ge geven en voorts in een aantal woningen van het com plex korrelbetonwoningen in Meerwijk III. In de meeste gevallen was hier de geheel afsluitende vloer bedekking, balatum, gebruikt. Op 1 Januari 1951 bedroeg het aantal percelen in de stad 614 woningen, 44 winkels, 18 dagwinkels, 105 pakhuizen en 7 bedrijfsruimten, totaal 788 per celen en in Scheveningen 20 woningen, 1 winkel en 3 pakhuizen, totaal 24 percelen. zaak het restaureren van oude woningen, welke door de Gemeente in diverse saneringsplannen waren aan gekocht. De closets in de hofjeswoningen aan de Hooftskadelaan werden van waterspoeling voorzien; in de slaapkamers op de begane grond werden, waar dit mogelijk was, raamkozijntjes geplaatst; enkele dakbedekkingen werden vernieuwd. In het complex Buiten Haag werden, in verband met veelvuldig voorkomende verstoppingen van de riolering, de privaten (trechters met houten zitting) vervangen door closets met waterspoeling. De in zeer slechte staat verkerende ijzeren portiekramen in de voorgevels van de etagewoningen aan de Zeekant, complex Vuurbaakstraat, werden vervangen door ramen van schokbeton. De mastiekbedekking met zinken deklijsten enz. op de platten van de percelen Elboogstraat 5 tot en met 67 oneven nummers en Peilstraat 1 tot en met 61 oneven nummers, werden geheel vernieuwd. Het perceel Laan Copes van Cattenburch 61 werd, door het aanbrengen van twee keukeninstallaties, ge schikt gemaakt voor bewoning door drie gezinnen. De gereedgekomen nieuwgebouwde woningcom plexen Zeearendstraat en Jan Luykenlaan werden voor het dagelijks onderhoud opgenomen in de onder- houdsafdeling van de Gemeentelijke Woningdienst. Het aandeel dat de bewoners betalen in de kosten van het plaatsen van een nieuwe w.c.pot werd in ver band met de algemene stijging der kosten gebracht van 7,op 15,—. III. EXPLOITATIE DER WONINGEN, NIET VALLENDE ONDER HOOFDSTUK II. VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. Stand houtschade op 31 December 1951. Reeds afbetaald Oninbaar. Complex. tot 1950. in 1950. in 1951. 15,90 30,50 10,80 2,40 J, 27. 85,20 74.553,76 6 20,10 2.270,— 103.686,11 I 18.121,80 Te vergoeden door de huurders. 2.027,40 126,70 175,50 1) In het verslag van 1950 werd abusievelijk een totaal van 781 percelen ge noemd; dit moet zjjn 788. 84,20 0,70 15,40 4.448,90 77,95 436,75 281,40 54,35 151,25 79,45 155,90 432,65 403,35 155,05 37,50 38,75 29,80 Nog te ver goeden door de huurders. 43,10 365,50 216,85 19,80 5.760/10 29,05 223,20 293,45 359,05 999,30 Algemeen overzicht. 39,70 I 1.637,60 19,50 l 149,85 i 23’35 492,50 1.426,10 1.028,25 483,45 288,20 I 237,70 I 568,— 1.946,25 1.876,35 622,30 176,25 4.363,85 95,55 220,20 107,95 52’,— 11,25 4 454,50 121,70 62,30 47,50 833,70 19,55 75,85 49,— 426,75 1.148,— 28,— 24,50 13,— 182,50 546,30 1.853,35 16,— 181,70 f 11.010,55 4.219,85 8.787,15 9.593,10 1.051,30 2.955,72 2.184,35 3.863,65 11.291,05 8.289,02 2.619,85 1.425,95 27.960,15 316,25 3.248 503,— 162,30 668,— 119,50 89,— 2.026 5.215 1.178,— 114,75 4.860,67 414,50 530 337.50 89,50 66,75 137.50 3.260,40 6.345,05 7.176,20 I 513,50 2.448,37 1.855,95 3.092,65 8.092,15 5.670,77 1.760,40 1.162,50 15.364,60 248,15 2.461,60 383,— 95,55 493,95 119,50 40,— 990,95 2.161,90 921,70 114,75 2.636,87 287,10 137,30 67.834,86 Trek weg I II III IV Spoorwijk I Ha Hb He III IV V Laakweg West Uitbreiding Oost Buiten Haag Rustenburg. Loosduinseweg Kortenbos Westeinde Vredebest Zomerhof Hoefkade Markt weg Deimanstraat St. Joseph P. de Hooghplein

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 261