18 i I 7 Op 31 December 1951 bedroeg het aantal percelen in de stad 638 woningen, 46 winkels, 18 dagwinkels, 114 pakhuizen en 7 bedrijfsruimten, totaal 823 per celen en in Scheveningen 20 woningen, 1 winkel en 3 pakhuizen, totaal 24 percelen. Hieronder ressorteren per 31 December 1951 96 woningen, 10 winkels, 10 dagwinkels en 9 pakhuizen behorende tot in het Grondbedrijf ingebrachte eigen dommen (opstallen op voormalige erfpachtsrechten), In de oude stad werden 8 huurders in verband met huurschuld gedagvaard tot ontruiming van de woning. In 4 gevallen werd een regeling getroffen tot afbeta ling van huurschuld en kosten, in 3 gevallen verliet de huurder de woning na het vonnis, in één geval werd overgegaan tot ontruiming. Aan houtschade was in het totaal te vergoeden door bewoners 7.890,20. Hiervan werd tot 1950 1.767,80 afbetaald, in 1950 164,10 en in 1951 37,Afgeschreven als oninbaar werd totaal 5.459,90, zodat op 31 December 1951 nog te innen was 461,40. n De secretaris, J. PALTHE. De voorzitter, L. J. M. FEBER. J rijksbureaux, die in grote panden in de stad zijn ge vestigd, de huur per 3 maanden achteraf voldoen. In oud Scheveningen bedroeg de huurschuld 323,50 of 3,1 pCt., verlies wegens oninbaarheid was er niet, terwijl het bedrag aan overhuurd f 14, of 0,13 pCt. was. In het verslagjaar werden 2 woningen en 1 pakhuis aan de Wijnhaven ontruimd en aan het beheer van de Stichting onttrokken, daar deze panden gesloopt dien den te worden. Aangekocht door de Gemeente en in beheer over gedragen aan de Stichting werden 3 woningen (waar van één werd gesloopt) en 3 pakhuizen in de Kem- perstraat, 4 woningen en 1 pakhuis aan de N.W. Buitensingel, 1 woning en 1 pakhuis aan de Ammuni- tiehaven, 1 woning en 1 winkelwoning aan de Wijn haven, 2 woningen en 1 winkelwoning aan de Nieuwe Haven, 7 woningen en 3 pakhuizen aan de Schedel- doekshaven, 1 woning aan het Spui, 4 woningen aan de Obrechtstraat, 1 woning aan de Laan van Meer- dervoort, 1 woning en 1 pakhuis aan het Zieken. De per 1 Januari 1951 ingaande huurverhoging van 15 pCt. werd niet toegepast ten aanzien van enkele zeer slechte percelen in de Hooftskadelaan en de Zorgvlietstraat. In de oude stad moest een totaal bedrag van 313.809,50 aan huur worden geïnd, in Schevenin gen 10.219,81. De huurschuld in de oude stad be droeg 6.269,06 of bijna 2 pCt., het verlies aan oninbaar 577,82 of 0,18 pCt., het bedrag aan on verhuurd was 1.735,13 of 0,55 pCt. Evenals vorige jaren wordt de hoge huurschuld voor een deel veroorzaakt doordat gemeentelijke of VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. Huuropzegging. Houtschade. Wijzigingen. Huurverhoging. Inning der huren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 262