i 18 l FINANCIEEL OVERZICHT. 18.652,87 1.269.449,23 35.620,45 1.305.069,68 Totaal 12 Hierbij komt het nadelig saldo van de exploitatie van de Dienstgebou wen bij het complex Zomerhof In verband met de omstandigheid, dat ten aanzien van enige complexen nog niet tot definitieve vaststel ling der stichtingskosten en derhalve van de verschul digde annuïteiten kon worden overgegaan, werd ten laste dezer exploitatierekening een annuïteit gebracht gebaseerd op de zo nauwkeurig mogelijk geraamde stichtingskosten, zodat zo veel mogelijk is gestreefd naar een volledige exploitatierekening. Het nadelig saldo der woningcom plexen met inbegrip van het onder D. uitgetrokken tekort op de exploi tatie van de brandstoffenhokken (grotendeels veroorzaakt door het hoge onderhoudscijfer). (Zie staat IVa: totaal A, B, C en D) In mindering hiervan komen de voor delige saldi van de woningcomplexen Kolenwagenslag II, Kortenbos,Trek- wegI,Hoefkade,Vissershaven,Duin- dorp I/II, Duindorp V, Marktweg, Pakhuizencomplex en de exploitatie kippenhokken Het nadelig saldo over 1951, dat na wijziging werd begroot op 1.248,963,88, bedroeg 1.305.069,68 of 56.105,80 meer dan de raming, hetgeen o.a. werd veroorzaakt door een hogere boeking wegens „Afschrijving op eigendommen” en „Rente terzake bouwkosten", in verband met het in exploitatie komen van nieuwe complexen. Het nadelige saldo is het resultaat van de nadelige saldi der woningcomplexen en brandstoffenhokken ten bedrage van 1.288.102,10 en de voordelige saldi van de woningcomplexen Kolenwagenslag II, Korten bos, Trekweg I, Hoefkade, Vissershaven, Duindorp I/II, Duindorp V, Marktweg, Pakhuizencomplex en de exploitatie kippenhokken tot een totaal bedrag van 18.652,87, benevens het nadelig saldo van de exploitatie der Dienstgebouwen bij het complex Zomerhof ad 35.620,45. Het saldo, dat ten laste van de Gewone Dienst der Gemeentebegroting komt, is als volgt samengesteld: Het totaal bedrag der vóór 1951 geraamde en nog aan de Gemeente verschuldigde annuïteiten bedraagt 603.357,30, op welk bedrag 466.322,55 wegens betaalde rente terzake bouwkosten in mindering kan worden gebracht, zodat per saldo een bedrag ad 137.034,75 resteert, dat kan worden aangemerkt als een verhoging van de nadelige saldi der betref fende woningcomplexen. Aangezien in de jaren vóór 1951 reeds een bedrag ad 244.083,76 werd gereserveerd wegens nadelige saldi, bedragen de totale nadelige saldi der vóór 1951 in exploitatie geweest zijnde complexen alzo 244.083,76 137.034,75 of 381.118,51 (zie bijlage I). In mindering van laatstvermeld bedrag werd 246.993,ontvangen, zodat per saldo nog 134.125,51 is te vorderen. Met inbegrip van laatstvermeld bedrag belopen de totale nadelige saldi van de woningen voor de volks huisvesting 1.439.195,19 t.w. 1.305.069,68 ver hoogd met 134.125,51. Door het Rijk zal in de nadelige saldi der in de exploitatierekening onder A en B en met inbegrip van de in bijlage 1 genoemde woningcomplexen wor den bijgepast tot een bedrag, hetwelk gesteld kan worden op 1.363.470,(waarvan reeds ontvangen is als voorschot op bijdragen 246.993,zodat per saldo 322.718,19 resteert, dat dus voor rekening van de Gemeente blijft. Het overschot op de exploitatie van het 2e com plex van de voormalige Woningbouwvereniging „Die Haghe”, overgenomen door de Vereniging voor Volkshuisvesting „Nutswoningen” bedroeg ƒ4.701,38, dat aan de Gemeente wordt afgedragen ter compen satie van het verlies terzake van het le complex „Die Haghe”, zodat per saldo 318.016,81 ten laste van de Gewone Dienst der Gemeente-begroting komt. Buiten de huuropbrengst is gelaten een bedrag ad 436,45, zijnde huurverhoging in verband met de samenwoning en dat ingevolge Rijksvoorschriften aan het „Onderhoudsfonds” is toegevoegd. In het aan de Gemeente uit te keren bedrag ad 216.727,41 is 89,94 begrepen wegens huurver hoging door samenvoeging. VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. 1.288.102,10 j' Artikel I van de Baten. Bruto huur van de door de Gemeente voor de Volkshuisvesting ge bouwde of aangekochte woningen c.a. Artikel V van de Baten. Inkomsten van andere, dan de onder Artikel I bedoelde woningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 266