met 18 HOOFDSTUK V. OPENBARE ORDE, VEILIGHEID EN ZEDELIJKHEID. In het verslagjaar werd de Algemene Politieveror dening niet gewijzigd. Politie. Het personeel der Gemeentepolitie bestond op 31 December 1951 uit 1 494 mannelijke en 60 vrou welijke ambtenaren. Hiervan waren 5 ambtenaren niet in werkelijke dienst in verband met het feit, dat zij elders waren gedetacheerd, zich in militaire dienst bevonden, dan wel buiten functie waren. De indeling van het personeel was als volgt: 1 hoofdcommissaris. Secretariaat. 2 inspecteurs, 1 brigadier en 2 administratieve ambtenaren. Algemene Dienst. 2 commissarissen, 3 hoofdinspecteurs, 2 inspec teurs, 4 adjunct-inspecteurs, 6 adjudanten, 9 briga diers, 60 (hoofd)agenten en 1 adspirant-agent. Voorts 73 administratieve en 61 technische (hoofd)ambtena- ren (huishoudelijk personeel inbegrepen). Een overzicht van de door de Gemeente verstrekte geldleningen en voorschotten is opgenomen in een afzonderlijke publicatie. Aangaan van kasgeldleningen ter voorziening in de behoefte aan kasgeld gedurende het 2de, 3de en 4de kwartaal 1951 (19 Februari, 21 Mei en 27 Augustus), alsmede wijziging 4de kwartaal (22 Oc tober); Wijziging Verordening op de Gemeentelijke Hy potheekbank, het Rijkshypothekenfonds en het Nood- hypothekenfonds (5 Maart); Benoeming van schatters bij de Gemeentelijke Hypotheekbank enz. (16 April); Deelneming in waarborgfonds tentoonstelling „De Hofstadbloem” (16 April); Medewerking van de Gemeente bij de oprichting van de Miniatuurstad „Madurodam” (21 Mei en 10 September); Wijziging van de Verordening op het beheer van het Leningfonds (21 Mei); Uitgifte van anticipatiebiljetten in 1951 (25 Juni); Benoeming leden commissie van taxatie en advies voor het Grondbedrijf (25 Juni); Wijziging rekening-courantovereenkomsten bank- en andere instellingen (10 September); Wijziging Verordening op de Grootboeken der ’s-Gravenhaagse Gemeenteschuld (22 October); Aangaan van kasgeldleningen ter voorziening in de behoefte aan kasgeld gedurende het jaar 1952 (19 November); Verlening garantie aan de Algemene Woningbouw vereniging ter zake van een te sluiten geldlening (17 December); Uitgifte van anticipatiebiljetten in 1952 (17 De cember). In het verslagjaar zijn de volgende besluiten geno men betreffende plaatselijke belastingen en als belas ting geregelde heffingen. Bij Raadsbesluit van 16 April 1951 (Bijl. 197) werd vastgesteld de Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom der personele belasting. het hoogste rentepercentage 4 Vs, het laagste Op 31 December 1951 bedroeg de vlottende schuld 95.550.000,Hiervan werd geleend met één dag opzegging 76.630.000,voor een bepaald tijdvak 18.920.000,—. Een overzicht der Gemeenteschulden is afzonder lijk gepubliceerd. Hierbij werd het aantal te heffen opcenten in verge lijking met de opcentenschaal, zoals deze was opge nomen in de vervallen verordening, over de gehele linie 18 hoger gesteld, terwijl voorts de bestaande in deling naar huurklassen in overeenstemming met de 15 pCt. huurverhoging per 1 Januari 1951 met rond 15 pCt. werd verhoogd. Bij Raadsbesluit van 16 April 1951 (Bijl. 198) werd vastgesteld een wijziging van de Verordening op de heffing en invordering ener belasting op toneel vertoningen en andere vermakelijkheden. Hierbij werden de voorwaarden waaraan de ondernemers van bioscooptheaters, waar muziek en variété als bij- programma wordt gegeven, moeten voldoen om voor restitutie van belasting in aanmerking te komen, enigszins verzacht. Bij Raadsbesluit van 24 September 1951 (Bijl. 500) kwam een nieuwe Verordening op de heffing van rechten ten behoeve van de Keuringsdienst voor vee en vlees tot stand, waarbij de tarieven werden aangepast aan de algemene stijging van prijzen en nominale inkomens. Bij Raadsbesluit van 19 November 1951 (Bijl. 584) werd vastgesteld het verhoudingscijfer van de straatbelasting voor 1952, hetwelk werd bepaald op 2%Voorts werd bij hetzelfde besluit de Verordening op de heffing en invordering ener belasting onder de naam van Straatbelasting zodanig gewijzigd, dat in den vervolge de jaarlijkse vaststelling van het ver houdingscijfer van deze belasting achterwege kan blijven. Een overzicht van de gewaarborgde leningen is op genomen in een afzonderlijke publicatie. f Algemene Politieverordening. Geldleningen Gemeente. Verschillende financiële besluiten. Belastingen. en voorschotten, verstrekt door de Geldleningen onder waarborg van de Gemeente.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 26