19 I' Gemeente moge uit het navolgende overzicht blijken. 3 de woningen. Vandaar dat de percentages der verschil lende woningtypen, voltooid in de periode 1945 t./m. 1950, vrijwel overeenstemmen met die van de in 1945/ ’49 goedgekeurde woningen. Een vergelijking tussen de cijfers der in 1951 voltooide en in 1950 goedgekeurde woningen doet zien, dat de verandering in de onderlinge verhouding der woningtypen in eerstgenoemd cijfer slechts zeer vertraagd tot uitdrukking komt. Daarnaast lijkt het gewenst enig inzicht te geven in de wijze, waarop dit streven naar een grotere woningdif- ferentiatie tot uitdrukking komt in de tot dusver vol tooide woningen. Daartoe zijn gemakshalve de in de jaren 1945 t./m. 1950 met de in 1951 gereedgekomen woningen vergeleken, aangezien het grotere aantal kleine woningen, tot de bouw waarvan in 1950 werd besloten, nog geen invloed kon hebben op de in dat jaar voltooi- aandeel der éénslaapkamerwoningen iets afnam ten gun ste van dat der tweeslaapkamerwoningen. In de onder staande staat komt dit duidelijk tot uitdrukking. Ook blijkt hieruit, dat voor wat de woningwetbouw betreft het percentage dezer kleine woningen practisch gelijk bleef aan dat van het voorgaande jaar, indien men reke ning houdt met de stijging van de woningwetbouw van 60,1 tot 63,7 pCt. of met ruim 5 pCt. De verdere stij ging van het aantal kleine woningen is dan ook vrijwel 3. Financiering nieuwbouw. De wijze van financiering van de na-oorlogse goedgekeurde woningbouw in de geheel te vinden bij de gezamenlijke particuliere bouw, t.w. van 18,4 tot 18,6 pCt. terwijl het aandeel van deze bouw van 39,9 tot 36,3 pCt. daalde. Zodoende steeg het aantal één- en tweeslaapkamerwoningen bij de particu liere bouw over de perioden 1945 t./m. 1949, 1950 en 1951 onderscheidenlijk van 35 tot 46 en 50,5 pCt. In overeenstemming met dit beeld liep het aandeel der woningen met vier en meer slaapkamers opnieuw aan zienlijk terug, nl. van 5,1 tot 3,7 pCt. VERSLAG WEDEROPBOUW EN STADSONTWIKKELING. Totaal. Periode. 1950. 1951. 1945/49. 1951. 1945/49. 1950. 1945/49. 1951. 1950. 100 100 100 100 100 100 100 Totaal 100 100 Gereedgekomen woningen. Totaal. Woningwetbouwfinanciering. Particuliere bouw. 1951 1951 pCt. Aantal. pCt. Aantal. pCt. 4 749 1 633 100 100 1 772 100 100 4 003 100 2 370 2 977 100 Totaal Particuliere woningbouw. Periode. Zonder 374 Aantal. I onvoldoende gegevens 334 m’ 3- 339 m3 1945/50 Aantal. 1945/50 pCt. 1945 t./m. 1949 1950 1951 Aantal slaap kamers. 1945 t./m. 1949 1950 1951 Aantal slaap kamers. 1 2 3 meer Normale I bijdrage. Woningwetbouwfinanciering in percentages. 4 506 2 960 1 880 Woningwet bouwfinanciering. Woningwet bouw financiering. 258 m’ 213 m3 210 m3 1 744 685 Financiële regeling particulieren. 314 m3 274 m3 279 m3 233 512 Particuliere bouw in percentages. 206 2 11,3 22.1 39,0 27,6 Herbouw financiering. 11,3 34,8 42,4 11,5 Herbouw- financiering. 115 497 796 225 357 154 237 13.2 38,0 40,0 8,8 37 924 306 Zonder financiering. 346 m3 338 m3 324 1 719 2 032 674 7 36,7 43,4 12,9 Totaal in percentages. Totaal particuliere woning bouw. 2 138 2 202 1 057 368 1 613 1 677 345 251 m3 246 m3 Totaal- generaal. 6 644 5 536 2 937 1 2 3 meer 4,4 43.9 45,1 6,6 4,2 44.6 45.0 6,2 31,3 45,4 22,5 0,8 ringsregeling Woning bouw j 1947/1948. 26,2 50,6 22,4 0,8 10,7 47,1 37.2 5,0 11,8 23,3 40,2 24,7 7,0 30,4 48,8 13,8 9,2 40.3 41,9 8,6 23,3 41,2 30,4 5,1 21,5 46 28,8 3,7 Finuncie- i Verminderde? j bijdrage. Totaal woningwet- tbouw- finanriFTincy financiering, financiering, j 1951 pCt. Aantal. 253 1 116 881 120 124 I 1 327 1 341 185 200 392 I 691 I 489 Premie- Ve±"<?frde| Wonmg- i bouw 1950. b^°n'”9g50. Goedgekeurde en geaccepteerde woningbouwplannen. 1945/50 Aantal. pCt. 4 506 3 334 1 880 6,8 36,2 42,8 I 14,2 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 276