19 Dienst Geüniformeerde Politie. 2 commissarissen, 8 hoofdinspecteurs, 23 inspec- I tears, 1 adjunct-inspecteur, 25 adjudanten, 108 bri- I gadiers en 881 (hoofd)agenten. Voorts 2 administra- I tieve en 7 technische ambtenaren. Bereden Politie. Gedurende het verslagjaar beschikte de Bereden Brigade over 30 paarden en telde zij gemiddeld 25 manschappen. Dienstgebouwen. Op 31 December 1951 had de Politie de volgende percelen in gebruik: Laan Copes van Cattenburch 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 31, 31a, 33b (beneden), 41, 47, 49 en 51; Alexanderplein 3, 10, 12, 13, 14, 15, 15a, 15b (hoofdgebouw en arrestantenbewaarplaats), 16/17, 18, 19, 20 en 21; Buitenhof 19 en 23, Van der Vennestraat 85, Wil- lem-III-straat (L.) 6, Archimedesstraat 6, Laan van Poot 161, Duinstraat 23, Gevers Deynootweg 103, De N^ildestraat 1, Bezuidenhoutseweg 33 en Huy- genspark 60; Teylerstraat 126 (gymnastieklokaal); garages Borneostraat, Daendelsstraat, Okkernoot- straat en Ooievaarlaan; posthuizen Mr P. Droogleever Fortuynweg, Staatsspoor, Hollandse Spoor en Kijk duin. Voorts waren in gebruik: schietterreinen in de dui nen aan de Laan van Poot; sportterrein Zuiderpark; terrein aan de Leidsestraatweg voor een rijdend post huis en een weide aan de Benoordenhoutseweg voor de paarden van de Bereden Brigade. Dienst Justitiële Politie. 2 comissarissen, 7 hoofdinspecteurs, 11 inspec teurs, 1 adjunct-inspecteur, 12 adjudanten, 29 briga diers en 149 (hoofd)agenten. Voorts 3 administra tieve en 2 technische ambtenaren. Verkeerspolitie. Op 31 December 1951 telde de afdeling 143 per soneelsleden; de dienst werd verricht met 1 personen auto en 4 stationcars, 4 motoren met zijspan, 27 solomotoren en 6 jeeps. Tot de werkzaamheden behoorden het handhaven van en het uitoefenen van controle op de naleving van de Wegenverkeerswet en het Wegenverkeersre glement, de Wet Openbare Vervoermiddelen, de Wet Autovervoer Personen, de Rijtijdenwet, het Rijtijden besluit, alsmede de Algemene Politieverordening voor ’s-Gravenhage, meer in het bijzonder de hoofdstukken 1, II en XV. De afdeling Verkeerspolitie was bovendien belast met de behandeling van de verkeersongevallen, de controle op auto- en rijwielbewakers, de regeling van het verkeer, de rij- en parkeerregeling bij bijzondere gebeurtenissen en het verhoren van personen naar aanleiding van in andere gemeenten opgemaakte pro- cessen-verbaal. In het verslagjaar werden 6 789 processen-verbaal opgemaakt, waarvan 6 279 door het surveillerende personeel. Terzake van aanrijdingen binnen de Gemeente werden 1 911 processen-verbaal opgemaakt. Voorts werden 487 processen-verbaal van verhoor behan deld in verband met aanrijdingen buiten de Ge meente. Er werden 51 processen-verbaal opgemaakt wegens overtreding van de Wet Autovervoer Personen en 245 processen-verbaal wegens overtreding van de Rijtijdenwet en het Rijtijdenbesluit. In 1 115 gevallen werden bestuurders van motor rijtuigen in de gelegenheid gesteld de bij controle ge bleken gebreken te herstellen of om papieren te tonen. Tegen 230 personen, die niet aan de oproeping gevolg gaven, werd alsnog proces-verbaal opgemaakt. In 369 gevallen had technische controle van voer tuigen plaats. Hiervoor werden 199 motorrijtuigen naar het bureau der Verkeerspolitie gebracht. In 1 480 gevallen werd uitgerukt voor ernstige verkeersongevallen Voor begeleidingen (optochten, officiële personen, bijzondere transporten e.d.) werd 927 maal uitgerukt; voor het regelen van aan- en afrijden en parkeren bij partijen, recepties en wedstrijden werd 992 maal as sistentie verleend. Voor de verkeersexamens, die aan de scholieren der lagere scholen werden afgenomen en waaraan 1 875 leerlingen voor het theoretische en 1 254 leer lingen voor het praktische gedeelte deelnamen, slaag den er 1 254 voor eerstgenoemd en 547 voor laatst genoemd gedeelte. Motorsurveillance Uitvoerende Dienst. Gedurende het verslagjaar werd in de 4 districten van deze afdeling dienst gedaan met 12 surveillance jeeps, terwijl bij de stafbrigade 3 jeeps waren inge deeld. Met deze jeeps, voor welker bezetting gemiddeld 130 man nodig waren, werd hoofdzakelijk gesurveil leerd en in 13 244 gevallen assistentie verleend. Van het totale aantal processen-verbaal (37 454) werden er 12 695 door het jeeppersoneel opgemaakt. Voorts werden 5 207 personen aan de diverse bureaux opgeroepen om aan te tonen, dat het aan hun voertuig of rijwiel geconstateerde „lichte gebrek” verholpen was. Afdeling V.I.D. 1 commissaris, 2 hoofdinspecteurs, 3 inspecteurs, 2 adjudanten, 8 brigadiers en 27 (hoofd)agenten. Voorts 6 administratieve ambtenaren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 27