19 1. Stedebouwkundige maatregelen. e. 9 in vele gevallen bovendien informatief contact plaats had met diverse andere instellingen, zoals de ministeries van Wederopbouw en Volkshuisvesting en van Verkeer en Waterstaat, de Provinciale Planologische Dienst in Zuid-Holland, de Commissie van Advies voor de Uit breidingsplannen in Zuid-Holland, de Rijksdienst voor het Nationale Plan en de Rijksgebouwendienst. Het voorlopige oordeel van Burgemeester en Wet houders, alsmede hun machtiging tot nadere uitwerking en/of tot onderwerping aan het oordeel van de Com missie van Advies voor de Uitbreidingsplannen in Zuid- Holland, werd gevraagd ten aanzien van: een voorlopig ontwerp voor een plan van uitbreiding, waarbij de bestemming van een gedeelte der gronden, begrepen in het plan in hoofdzaak Escamppolder, in onderdelen wordt geregeld (plan Bouwlust-Vrederust I en II); een voorlopig ontwerp voor een plan van uitbreiding, voor zoveel nodig wederopbouwplan, voor de badplaats Kijkduin en de daarbij aansluitende gronden, begrensd door de Kijkduinsestraat, de Ockenburghstraat, de Wilhelminastraat, de Monsterseweg, de Monstersegrens en de Noordzee (plan Kijkduin) een voorlopig ontwerp voor een plan tot herziening van het ten N.W. van het Escampkanaal gelegen ge deelte van het plan-Leyenburg (plan Leyenburg II) een voorlopig ontwerp voor een wederopbouwplan voor de gronden, ongeveer gelegen tussen de Strand weg, de bestaande bebouwing ten N.O. van het Oranje- hotel, de Gevers-Deynootweg en het Palacehotel we deropbouwplan Zeekant); een voorlopig ontwerp voor een plan van uitbreiding voor de gronden, gelegen tussen de Monsterseweg, de Wilhelminastraat, de verlengde Ockenburghstraat, de Nieuweweg en de Monstersegrens (plan Madestein) een voorlopig ontwerp voor een ontwikkelingsplan voor de badplaats Scheveningen (plan Scheveningen) een schema van (door middel van saneringsplannen, bijzondere rooilijnen en/of bouwverboden) geleidelijk tot stand te brengen verkeersverbeteringen in en om de binnenstad plan Ringweg en verkeersverbeteringen bin nenstad). Voorts werd aan Burgemeester en Wethouders advies uitgebracht omtrent de bij de Gemeenteraad c.q. bij Ge deputeerde Staten ingebrachte bezwaarschriften met betrekking tot: Ter voorkoming van ongewenste, met de voorge nomen bestemmingen strijdige, bebouwing werd aan Burgemeester en Wethouders in overweging gegeven besluiten, als bedoeld in artikel 36, vierde lid, der Wo ningwet en artikel 2, eerste lid, der Wederopbouwwet (zg. voorbereidingsbesluiten) uit te lokken voor de uit breidingsgebieden Zichtenburg-Uithofspolder en M'aria- hoeve, voor het gedeelte van het waterwingebied be grensd door de Pompstationsweg, de gemeentegrens met Wassenaar en de spoorbaan Den Haag-Scheve- ningen, en voor het wederopbouwgebied Zeekant, ter wijl voorts in overweging werd gegeven de geldigheids duur van het voorbereidingsbesluit voor het wederop bouwgebied Bezuidenhout-C met één jaar te verlengen. Aan Burgemeester en Wethouders werden voorstel len aangeboden om te geraken tot de vaststelling van: a. een plan van uitbreiding voor gronden, in hoofdzaak gelegen tussen de Fruitweg, de Groenteweg, de Al gemene Groente- en Fruitmarkt en het Laakkanaal (plan Fruitweg); een plan tot herziening van het plan van uitbreiding „Petit St.-Hubert”, betreffende gronden, gelegen on geveer tussen de Raamweg, de Kwekerijweg, de Klatteweg, het militair oefenterrein en de Waals- dorperweg (plan St.-Hubertuspark) een plan tot herziening van het plan van uitbreiding der gemeente ’s-Gravenhage, voorzover betreft de gronden in hoofdzaak gelegen tussen de Tapijtweg, de Pompstationsweg, de Van-Alkemadelaan, Klein Zwitserland en de Klatteweg (plan Duttendel) een plan tot herziening van het uitbreidingsplan Cen- trum-West, voorzover betreft de terreinen ter weers zijden van het gedeelte van de Laan van Meerder- voort tussen de Pioenweg en de Muurbloem weg (plan Bohemen I en Geest van Gogh) een plan tot herziening van het uitbreidingsplan Waldeck en van een gedeelte van de uitbreidings plannen ’s-Gravenhage-West en Centrum - West, voorzover betreft de terreinen, ongeveer gelegen tus sen de Laan van Meerdervoort, de Thorbeckelaan, de kom van Loosduinen en de Kijkduinsestraat (plan Waldeck); b. een wederopbouwplan voor de gronden, gelegen tus sen de Scheveningseweg, het Van-Stolkpark, het ka naal naar Scheveningen en de Kerkhoflaan weder opbouwplan Scheveningse Bosjes) c. een Raadsbesluit tot gedeeltelijke wijziging van de Verordening Van-Boecopstraat d. een bijzondere voorgevelrooilijn voor de Noordwest- zijde van de Kalvermarkt, nabij de Korte Houtstraat; bijzondere voorgevelrooilijnen voor het bouwblok, begrensd door de Scheveningseweg, de Timorstraat en de Laan Copes van Cattenburch; bijzondere voorgevelrooilijnen aan de Hofweg, de Hofsingel en de Hofstraat; een verordening houdende algemene regelen ter be scherming van de belangen van eigenaren en andere zakelijk gerechtigden tegen schade als gevolg van de vaststelling van stedebouwkundige maatregelen; Schadevergoedingsverordening VERSLAG WEDEROPBOUW EN STADSONTWIKKELING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 282