19 4. Diverse aangelegenheden. 2. Verkeersaangelegenheden. 1. 3. Planning en Voortgangscontrole. 10 In de loop van het verslagjaar werd de inrichting van het systeem voor de planning en voortgangscontrole ten behoeve van de totstandbrenging en verwezenlijking van uitbreidings-, wederopbouw- en saneringsplannen voltooid. De inmiddels met het systeem opgedane er varingen hebben het nut er van reeds duidelijk aange toond. Bijzondere aandacht werd besteed aan de vraagstuk ken van het verkeer in al zijn geledingenaan een speci aal daartoe in dienst genomen civiel-ingenieur werd de bestudering van de verkeerstechnische vraagstukken, voorzover deze verband houden met planologische pro blemen, in nauwe samenwerking met de onderafdeling Ontwerpen en met de bij die belangen betrokken andere diensten en bedrijven, opgedragen. Dank zij de volledige medewerking van de verkeerspolitie was deze verkeers- deskundige in de gelegenheid het onderzoek naar de oorzaken van verscheidene verkeersongevallen ter plaatse bij te wonen, waardoor uiteraard waardevolle gegevens omtrent bepaalde tekortkomingen en wen selijkheden op het stuk van wegindeling, kruispunten enz. werden verkregen. Moest in vorige jaarverslagen herhaaldelijk worden vermeld, dat de onzekerheid over de afwikkeling van de oorlogsschade en de vaststelling der door het Rijk aan de Gemeente te verlenen bijdragen, door het ontbreken van een wettelijke regeling, nog immer voortduurde, thans is aan deze ongewenste toestand een einde ge komen. Op 6 Februari 1951 is nl. afgekondigd de „Wet Wettelijke regeling van de door publiekrechtelijke lichamen geleden oorlogsschade. Evenals in het vorige verslagjaar werden ook in 1951 met betrekking tot velerlei onderwerpen van meer of minder algemene aard, waarbij W. en S. direct ofen dan veelal uit hoofde van de coördinerende taak van zijn hoofddirecteur indirect was betrokken, hetzij op verzoek van Burgemeester en Wethouders, hetzij uit eigen beweging, vele adviezen en rapporten uitgebracht en voorstellen gedaan. Ter illustratie mogen hier enige dier onderwerpen worden genoemd: het vraagstuk betreffende standplaatsen, „straatmeu- bilair”, reclames e.d.; het tuinbouwvraagstuk; het spoorbaanvraagstuk belangen van waterwinning en recreatie; erfpacht en grondaankoop; gebiedsruil met gemeente Wateringen in verband met de bouw van een gashouder voor de (toekomstige) stads delen Morgenstond en Escamppolder (een uitvoerig en gedocumenteerd rapport, door een gevorderde studente aan de sociografische faculteit der gemeentelijke univer- siteit te Amsterdam ter vervulling van haar stage-ver- plichting in nauwe samenwerking met de onderafdeling Stedebouwkundig Onderzoek van de afdeling Stadsont wikkeling samengesteld, werd aan Burgemeester en Wethouders uitgebracht) verlening van bouwvergunningen voor de bouw van agrarische opstallen in gebieden, waarvoor een uitbrei dingsplan of een voorbereidingsbesluit geldt; afwijking van uitbreidingsplannen c.a. en wederop- bouwplannen op grond van de bij die plannen aan Bur gemeester en Wethouders toegekende afwijkingsbe- voegdheden diverse vraagstukken betreffende de benodigde school ruimte, winkel- en bedrijfsruimte, ruimte voor sport en speelterreinen, begraafruimte enz. III. TAAK IN VERBAND MET DE FINANCIËLE AFWIKKELING VAN DE WEDEROPBOUW EN HET HERSTEL VAN OORLOGSSCHADE. De hoofddirecteur trad als gemachtigde van het Ge meentebestuur op bij de openbare behandeling van de bezwaren tegen het plan in hoofdzaak Escamppolder door Gedeputeerde Staten en van het door de Gemeen te ingestelde beroep inzake de onthouding van goed keuring aan de rooilijnverordening Keizerstraat-Oost door de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State en voorts als gemachtigde van Gedepu teerde Staten van Zuid-Holland bij de openbare behan deling van het ingevolge artikel 40 der Woningwet door de Kroon goed te keuren plan Morgenstond door de vorengenoemde afdeling. a. de ontwerp-uitbreidingsplannen Duttendel en Es camppolder: b. de (ontwerp-) wederopbouwplannen Bezuidenhout- B, Korte Voorhout en Sportlaan-Zorgvliet (de onder scheidene adressen van de bewoners van de Cornelis- de-Wittlaan, de Hanenburglaan, de Sportlaan en van de straten rondom het Stokroosveld) en Zorgvliet 11; c. een ontwerp-besluit tot wijziging van de Verordening Van-Boecopstraat d. ontwerp-besluiten tot vaststelling van bijzondere voorgevelrooilijnen voor gedeelten van de Kalver markt en de Timorstraat-Scheveningseweg alsmede omtrent de bij de Kroon ingestelde beroepen tegen de goedkeuring van het uitbreidingsplan Rid der laan. VERSLAG WEDEROPBOUW EN STADSONTWIKKELING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 283