l 19 i 6. 13 Verrekening van de door de Gemeente ten behoeve van het Rijk gemaakte kosten in verband met het verrichten van wederopbouwwerkzaamheden. Voor dit in 1945 op verzoek en met goedkeuring van het College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw opgerichte onder de directeur van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht ressorterende Bureau had de Gemeente voor de door haar in de jaren 1945 t./m. Juli 1949 gemaakte kosten nimmer enige ver goeding ontvangen. Na veelvuldig overleg met het Ministerie van Weder opbouw en Volkshuisvesting werd in 1951 betaling ver kregen van de vordering groot f 662.586,17 voor deze door het Plaatselijk Bureau Goedkeuring Werken ten behoeve van de wederopbouw voor het Rijk verrichte werkzaamheden. Door een regelmatige vermindering en wijziging van de te verrichten werkzaamheden werd deze vergoeding van 1 Augustus 1949 t./m. 30 Juni 1950 door het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuis vesting bepaald op f 8.500,per maand, terwijl met ingang van genoemde datum voor de onderscheidene werkzaamheden algemeen geldende normen werden vastgesteld. Van de terzake door W. en S. in het afgelopen jaar over 1950 en 1951 ingezonden en regelmatig door het Rijk betaalde declaraties geeft onderstaand overzicht nadere bijzonderheden. VERSLAG WEDEROPBOUW EN STADSONTWIKKELING. OMSCHRIJVING. Bedrag. 'll 1.822.422,— 69 648.041,90 38 15 453.583,17 218 591.010,38 OMSCHRIJVING. 1 14.329,37 f 3.420,— f 3.420,— 14.628,— 1 54.412,87 8.960,— 7.360,— 1 26.095,73 1 207.234,04 1 11.386,45 8.517,— 1 17.652,58 Sub-totaal f 35.525,— f 25.408,— 1 5.335,57 597 f 24.708.070,87 4.196,— 3.154,— 41.615,— b. Roerende goederen 18.400 Algemeen totaal f 99.736,— f 66.038,— 77 33.608.774,49 Totaal-generaal ingezonden t./m. 1951 1840 f 58.316.845,36 'l' 9, De hoofddirecteur, F. Bakker Schut. Tijdvak 1 Juli 1950 t./m. 31 Decem ber 1950: Gemeentelijk Bouw- en Woningtoe- I zicht en Gemeentelijk Grondbedrijf. Tijdvak 1951 Gemeentelijk Bouw- en Woningtoe zicht en'Gemeentelijk Grondbedrijf. Verstrekken van rijksgoedkeuringen Herstel van oorlogsschade aan par ticuliere eigendommen Herbouw van particuliere eigendom men Plaatselijk Bureau Goedkeuring Werken. Bedragen der ingezonden declaraties. Ontvangen ;l betalingen. Aan- tal. 844 322 9 35 58 31 20 1 1 1 1 1 462.478,91 2.114.793,58 529.762,59 19.943,32 46.988,18 770,— 406.000,— 33.852,93 6.850,— f 15.482.101,22 824.139,80 928.886,28 Totaal van de t./m. 1950 ingediende schade-aangiften. I. Materieële schade. a. Onroerende goe- goederen f 29.032.924,13 1.966.374,71 BIJLAGE I. A. Overzicht van de in 1951 bij het Ministerie van Financiën, Bureau Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Licha men, op grond van de circulaires van 7 en 24 Juni en 1 Decem ber 1947, nrs. 152, 150 en 33, ingezonden schade-aangiften, benevens de, op grond van de eerste uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen d.d. 4 Mei 1951 (Staatscourant van 10 Mei 1951 nr. 89) inge zonden verzoeken tot toekenning van een vergoeding. Verstrekken van rijksgoedkeuringen Herstel van oorlogsschade aan par ticuliere eigendommen Herbouw van particuliere eigendom men Ten laste van de Gemeente gebleven kosten wegens voor het Rijk gedu rende het tijdvak 1 Augustus 1949 t./m. December 1950 verrichte werkzaamheden, ten behoeve van de herstel- en herbouwfinanciering; verschil tussen de normenvergoe ding en werkelijk gemaakte kosten I. Materieële schade a. Onroerende goederen. Vermoedelijk ten laste van de Gemeen te blijvende kosten van verschillende wederopbouwplannen Openbare werken Plantsoenen, parken, beplantingen Installaties der Gemeentelijke Nutsbe drijven Openbare gebouwen, opstallen en an dere onroerende goederen van be drijven en diensten Privaatrechtelijke Gemeente-eigen- dommen Woningwetwoningen Onroerende goederen bijzondere scholen b. Roerende goederen. Roerende goederen van de Gemeente en van bedrijven en diensten Idem van bijzondere scholen II. Immaterieële schade. Schade aan openbare scholen, benevens diverse andere objecten Kosten vestinggebied in verband met handhaving bestuur, openbare orde, veiligheid enz Herstel Oudeliedenhuis L.v.N.O.-Indië Voorziening verkiezingsmateriaal Kosten „gele” aanwijzingsborden ten behoeve van de v.m. Duitse Weer macht Kosten houtkap op last van de bezetter ten behoeve van de aanleg van ver dedigingswerken Aan de bezetter betaalde zoengelden Huurderving wegens door de bezetter in gebruik genomen pakhuizen aan de Algemene Groente- en Fruit markt Vordering van 2 afweerkanonnen door de v.m. Duitse Weermacht Vorderingen wegens: Levering van gas, water en licht aan verschillende organen van de bezetter Betaalde salarissen ten behoeve van de „Organisatie Todt” Transportkosten ten behoeve van de v.m. Duitse Weermacht Betalingen ten behoeve van de „Kran- kenkasse” i! 23.236 14.628,— II. Immaterieële schade. Door de Gemeente geleden immaterie ële schade2.609.475,65 14.240,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 286