19 VERSLAG WEDEROPBOUW EN STADSONTWIKKELING. BEDRAGEN VAN DE DEFINITIEVE OPDRACHTEN OMSCHRIJVING. per werk. per rubriek. per groep. 1 29.675,— 189.143,— 1 1.173,— 599,— 258.940,— 1 1 6.526,— i 1.154.578,— 208,— 1 1.992,— 1 453,— 1 6.496 1 200 3.311,— 1 1 1.196.657,— 13.478,— Transporteren 1.455.597,— 14 1 2 2 1 3 1 1 1 1 Opruimings» erken Het opruimen van de door het bombardement op 3 Maart 1945 verwoeste gebouwen in het Bezuiden- houtkwartier, Korte Voorhout e.o. Bezuidenhoutseweg, Laan van N. O.-lndië, Mer- kusstraat. De-Moucheronstraat Het opruimen van de restanten van de in verband met de aanleg van de tankgrachtzóne vernielde be bouwing. Cremerweg (uitgezonderd pand nr. 7) Stokroosplein Het opruimen van de restanten van vernielde be bouwingen in het vestinggebied. Van-Bleiswijkstraat e.o Het opruimen van verdedigingswerken, bunkers, asperges, versperringen, tankmuren, dichten van de tankgracht enz. Binnenvoorhaven (Scheveningen) Kleinere herstelwerken tot een gezamenlijk be drag van Openbare Werken. Afvoerkanaal II, Hanenburglaans Stadhoudersplein II Zorgvliet I, Stadhouders- laan c.a Werken Nutsbedrijven. Zeearendstraat. Gemeentelijk Gasbedrijf Duinwaterleiding Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf Bezuidenhout-B. Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf Van-Bleiswijkstraat. Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf Willem-de-Z w ij ge r laan Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf Zorgvliet II. Gemeenteplantsoenen Onderhoud en voorzieningen aan onteigende op stallen in verband met voortgezette exploitatie. Bezuidenhout-A, Merkusstraat 12/14 en 16 Bezuidenhout-B, 3de V. d. Boschstraat 12c/l4 Bedragen van de voorlopige opdrachten. 1.360,— 9.473 BIJLAGE II. Overzicht f 18.290,— i 170.853,— Voor lopige op drach ten. Defini- i tieve I op- drach ten. I Werkzaamheden in verband met de uitvoering van de wederopbouwplannen. Kosten van sloping. Bezuidenhout-B, Bezuidenhoutseweg 118-118a en 120-122 Scheveningse Bosjes, Cremerweg nr. 7 3.280,— 2.900,— 19.358,— 38.350,— J van de door de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling in 1951 behandelde voorbe reiding tot uitvoering van opruimings- en herstelwerken, waarvoor na goedkeuring door het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting voor het bedrag der directe kosten opdrachten aan de diensten en bedrijven zijn verstrekt. In dit overzicht zijn tevens opgenomen de door het Rijk nog niet goedgekeurde maar wei in de uitvoering genomen werken, waarvoor hangende de vaststelling van het wederopbouwplan, dan wel door het ontbreken van een behoorlijke regeling door de Dienst reeds voorlopige opdrachten zijn verstrekt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 287