I 1 19 15 VERSLAG WEDEROPBOUW EN STADSONTWIKKELING. BIJLAGE li (vervolg). BEDRAGEN VAN DE DEFINITIEVE OPDRACHTEN OMSCHRIJVING. per werk. per rubriek. per groep. Transport ,\f 13.478,— 1.455.597 1 1.106,— 2 9.507,— 3.287,— 1 1 4.024,— 3 985,— 14.885,— JJ 9.530,— I 14.743,— 24.273,— 5» 1 2.071,— 7.401,— 4 11.047,— 2.321 47.153,— 3 35.262,— 1.820 900,— 2.720,— 57.274,— 1 227,— 1.141,— 3.849,— 4.990,— Transporteren 65.882,— 2.973,— 1.552.029,— 5.217,— 7.378,— I 23,— 1 1 1 1 1 1 9 16 2 1 1 1 Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf Kleinere herstelwerken tot een gezamenlijk be drag van Duinwaterleiding Klein herstelwerk (Willem-de-Zwijgerlaan en An- tonie-Duyckstraat) Openbaar Onderwijs. Schoolgebouw Anemoonstraat 186 Schoolgebouw Bisschopstraat 3 Bedragen van de voorlopige opdrachten. 1.749,— 1.224,— Herstel van installaties der Gemeentelijke Nutsbe drijven in de stad d.w.z. transformatorstations, buizen, kabels, leidingen, aansluitingen, meters enz. Gemeentelijk Gasbedrijf Klein herstelwerk (perceel Obrechtstraat 373 t./m. 458) Voor lopige op drach ten. 5, 44.832,— l Rioolgemalen, persleiding, rioleringen enz. Jan-Luykenlaan tussen Anslostraat en Tessel- schadelaan Defini- tieve op- drach- ten. Herbouw en herstel van openbare gebouwen, van j gebouwen, opstallen en andere onroerende goe deren van bedrijven en diensten. Openbare Veiligheid. Klein herstelwerk, dienstwoningen Brandweer post Schippersplein 2 I Herstelwerken. Werken tot herstel van oorlogsschade aan Open- I bare Werken. Openbare Werken. Straatmakerspost AnemoonstraatI Aula en familiewachtkamer. Algemene Begraaf plaats Kerkhoflaan Bruggen. Koninginnebrug (Wittebrug) over het Kanaal (naar Scheveningen) Werken Vissershoven havenwerken en aanhorig- heden. Binnenvoorhaven te Scheveningen I Voorzieningen aan het strand, de toegangen naar het strand en in de duinen. Granieten trappen aan de Strandweg te Scheve ningen Kleinere herstelwerken tot een gezamenlijk be drag van Herstel van oorlogsschade aan plantsoenen, parken en beplantingen. Bossen en parken (paden, afrasteringen enz.). Haringkade (nabij nieuwe bruggen) Oostduinen tussen Harstenhoekweg, Ruigenhoek en Zwarte Pad

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 288