1. b. f. 2. 3. a. b. c. d. 20 Arbeidswet. In het jaar 1951 zijn 2 811 controles uitgevoerd met betrekking tot de naleving der Arbeidswet. Hier bij werden 564 processen-verbaal opgemaakt terzake van overtreding van deze wet. Criminaliteit. Gedurende het verslagjaar kwamen bij de Politie 11 185 aangiften van misdrijf in. Aan de Justitie werden 2 635 terzake van misdrijf V uurwapenwet. In 1951 werden terzake van overtreding der Vuur- wapenwet 18 processen-verbaal opgemaakt. Voorts werd gedurende het verslagjaar door de zorg van de Politie een grote hoeveelheid springstoffen, munitie e.d. vernietigd, welke was gevonden, in beslag geno men of gedeponeerd. Nachtverblijf. In 1951 werd aan de bureaux aan 259 personen nachtverblijf verleend. Stationnerende voertuigen. Op 31 December 1951 bedroeg het aantal taxi’s 382. Het aantal huurauto’s voor luxeverhuur was 40. Bewaking rijwielen. Het aantal rijwielbewakers bedroeg in het ver slagjaar 84. Er werden 1 685 000 rijwielen in bewa ring gegeven. De bruto-opbrengst voor de Gemeente bedroeg 25.275, Parkeerregeling automobielen. Op 31 December 1951 bedroeg het aantal bewaak te parkeerterreinen 16. Het aantal autobewakers be droeg toen 60; 526 400 motorrijtuigen werden bij deze bewakers in bewaring gegeven. De bruto-op brengst voor de Gemeente bedroeg 38.468, Geslachtsziektenbestrijding. Aan de Geneeskundige Inspecteur voor de Volks gezondheid werd 39 maal medewerking verleend. 4. 5. b. d. e. Toezicht bij bioscoop- en toneelvoorstellingen. In het verslagjaar werden 412 speciale controles gehouden; 2 bioscoopexploitanten ontvingen een waarschuwing als bedoeld in artikel 10 der Bioscoop wet. Kinderpolitie. In 1951 werden o.a. behandeld: 2 480 gevallen van zich misdragende minderjari gen, w.o.: 326 gevallen van onhandelbaarheid (114 jon gens en 212 meisjes); 73 gevallen van onzedelijk gedrag (22 jon gens en 51 meisjes); 75 gevallen van oneerlijkheid (geen misdrijf) (64 jongens en 11 meisjes); 712 gevallen van schoolverzuim; 143 gevallen van zwerven, bedelen, dobbelen, dronkenschap en algemeen slecht gedrag (niet in een der vorige rubrieken onder te brengen); 1151 gevallen van baldadigheid. 642 gevallen van vermogens- en andere misdrij ven, in 62 waarvan proces-verbaal werd opge maakt. 533 verzoeken tot opsporing van minderja rigen (hieronder niet begrepen de verzoeken om opsporing van verdwaalde kleuters, die veelal dezelfde dag terecht komen); 131 gevallen van minderjarigen die van huis of uit inrichtingen waren weggelopen en op transport werden gesteld naar de plaats van hun inwoning; 58 gevallen van minderjarigen, aangehouden op last van de Officier van Justitie. 128 klachten over kinderverwaarlozing. 621 registraties van pleegkinderen; 543 van pleeggezinnen; 12 klachten over pleeggezinnen en pleegkin deren; 4 gevallen van overplaatsing van een pleeg kind. Naast de gewone surveillance in bos en duin en in de buitenwijken werden vele optochten begeleid, ter wijl veelvuldig assistentie werd verleend bij afzettin gen en feestelijkheden op de openbare straat. Tijdens het zomerseizoen deed de brigade even eens dienst op het strand voor surveillance langs de waterlijn. In 1951 werden 201 processen-verbaal opgemaakt. Openbare zedelijkheid. Terzake van zedenmisdrijven werden 535 proces sen-verbaal opgemaakt, waarvan 6 terzake van be roving. In 392 gevallen werd proces-verbaal opgemaakt wegens overtreding van artikel 299 der Algemene Politieverordening voor ’s-Gravenhage. Terzake van overtreding van het souteneurs verbod werd 3 maal proces-verbaal opgemaakt. In verband met overtreding van artikel 18b der Algemene Politieverordening voor ’s-Gravenhage werden 149 processen-verbaal opgemaakt. opgemaakte processen-verbaal toegezonden, waar onder 860 terzake van diefstal en 311 wegens zeden delicten. Aangehouden als verdacht van misdrijf werden 3 553 personen, waarvan er 1 126 in verzekering werden gesteld; 512 personen werden aan de Offi cier van Justitie voorgeleid. a. a.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 28