J 19 l| 17 3 I I VERSLAG WEDEROPBOUW EN STADSONTWIKKELING. BIJLAGE IV. BIJLAGE III. OMSCHRIJVING. Bedrag. Voor rekening van OMSCHRIJVING. 4 1.981,81 35,10 209.— 1 19.703,05 849.500,— 1 2 3.900,73 18.913,50 2.101,50 23.850,— 2.650,— 11 33.683,04 ƒ4.153.983,17 197 808,55 89,84 Totaal ƒ582.047,16 24.579,49 Privaatrechtelijke Gemeente-eigendommen. In beheer bij Gemeentelijke Woningdienst Voor de op ingediende voorschotaanvragen ontvangen rente loze voorschotten wordt verwezen naar bijgaand overzicht inzake de op de wederopbouwrekening geboekte uitgaven en ontvang sten (Bijlage VI). Voor de op ingediende declaraties en voorschotaanvragen ont vangen bijdragen wordt verwezen naar bijgaand overzicht inzake de op de wederopbouwrekening geboekte uitgaven en ontvang sten (Bijlage VI). Vervanging en herstel van oorlogsschade aan roerende goederen van bijzondere scholen Het slopen en opruimen van 4 bunkers c.a. aan de Gevers-Deynoot- straat (L.) Voorin 1945 doen lichten van in de Vissershaven door de v.m. Duitse Weermacht tot zinken gebrachte 14 vaartuigen en bergingstank Voor in 1940/1942 oprui men van verschillende versperringen enz.in het park Meer en Bos I Voorschot- j aanvrage. Datum van inzending. 30 Juli 1951 j het Ministerie van Weder- opbouw en i Volkshuis- l vesting. j het Ministerie van Financiën. Uitgaven ten behoeve van de wederopbouw- plannen. Uitbetaalde onteigeningsvergoedingen I Rente van onteigeningsvergoedingen Herstel van oorlogsschade aan installaties, leidingen, kabels enz. van de Gem. Nutsbe- drijven. Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf Herstel van oorlogsschade aan bijzondere scholen Herbouw en herstel van oorlogsschade aan Gemeentewoningen (Woningwet). Gemeentesteuncomplex Vervanging en herstel van oorlogsschade aan roerende goederen van de Gemeente. Scholen Dienst voor Sociale Belangen Gemeentelijk Gasbedrijf Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf Duinwaterleiding Aan tal 24 12 5 2 1 679.158,64 623,10 2.671,23 23.395,27 7.394,67 5 Mei 1951 14 Febr. 1952 126 1 1 20 Juni 1951 28 Sept. 1951 30 Juli 1951 1 April 1952 56.489,15 111.287 9.125,87 Voor in 1945 uitgevoerde werkzaamheden in de binnenhaven te Scheve- ningen, t.w. het oprui men van vernielde duc- dalven, onderstellen van V.2-wagens, rem- mingspalen enz. 315,90 3 „394.821,23 Voor in 1951 gemaakte kosten in verband met sloop- en opruimings- werken van door bom bardement en plunde ring vernielde bebou wing, het opruimen van verdedigingswerken enz Voor in 1950 gemaakte kosten in verband met sloop- en opruimings- werken van door bom bardement en plunde- dering vernielde be bouwing, het opruimen van verdedigingswer ken enz Herbouw en herstel van openbare gebouwen, van gebouwen, opstallen en andere onroeren de goederen van bedrijven en diensten. Scholen Ontspanning, sport- en speelterreinen Duinwaterleiding „143.337,98 OVERZICHT van de in 1951 bij het Ministerie van Financiën, Bureau Financiering Wederopbouw, ingezonden voorschot aanvragen, betrekking hebbende op uitgevoerde herstelwerken. ƒ2.254.132,72 120.430,94 OVERZICHT van de bij het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting en het Ministerie van Financiën ingezonden declaraties en voorschotaanvragen, betrekking hebbende op uitgevoerde opruimingswerken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 290