19 24 de aanstelling van een ingenieur, ten opzichte van 1950 zijn gestegen. De afwijkingen van de werkelijke uitgaven met de in de begroting voor de verschillende onderdelen geraamde bedragen zijn veroorzaakt door verschuivin gen als gevolg van in 1951 verrichte werkzaamheden, op welke mogelijkheid bij de ontwerp-begroting reeds de aandacht is gevestigd. De totale uitgaven van dit artikel ad f 90.589,45 bleven rond f 1.200,onder de begroting. - Hoewel de Dienst bij de inzending van de ontwerp begroting voor 1951 zijn werkzaamheden nauwelijks een jaar geleden had aangevangen en de ervaringen van voorafgaande jaren bij de samenstelling der begroting dus geen rol van betekenis hebben gehad, is niettemin getracht een zo nauwkeurig mogelijke raming voor 1951 te verkrijgen. Als gevolg van inmiddels gewijzigde om standigheden en de daaruit voortvloeiende prijsver hogende factoren moest in Juni 1951, mede in verband met de besluiten tot verhoging van de salarissen en lonen, een voorstel worden gedaan tot aanvulling van de begroting, waardoor het totaal der geraamde uit gaven voor de gewone dienst bij Raadsbesluit van 14 Januari 1952, Bijlage 1, werd verhoogd van f283.700, tot f341.500,— Ten aanzien van de werkelijke uitkomsten over 1951 kan wat de afwijkingen met de begroting betreft worden medegedeeld, dat als gevolg van enige vacatures, waarin niet onmiddellijk kon worden voorzien, de personeels uitgaven ongeveer f 9.000,lager zijn dan de begroting. Van de materiële uitgaven bleven reis- en verblijfkosten, autokosten, de kosten van drukwerken, lichtdrukken, kaarten en tekenbehoeften, alsmede de kosten van op- metingen in uitbreidings- en wederopbouwplannen te zamen ongeveer f 15.000,onder de raming. In dit verband zij nog opgemerkt, dat de wegens inbreng van bezittingen van de inmiddels geliquideerde Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting aan de Gemeente verschuldigde rente en aflossing van leningkapitalen de uitgaven deden stijgen, waartegen over echter de aan de Gemeentelijke Woningdienst be taalde kosten voor huisvesting van de te ken afdelingen en de fotografische afdeling evenredig zijn gedaald. De totale uitgaven tot een bedrag van f318.016,69 bleven als gevolg van de hierbovengenoemde factoren rond f23.500,onder de voor 1951 vastgestelde be groting. ALGEMEEN FINANCIEEL OVERZICHT behorende bij de rekening over het jaar 1951. Artikel I. Onder verwijzing naar de vrij uitvoerige toelichting in het verslag over 1950 wordt opgemerkt, dat in de aan de Dienst opgedragen taken in 1951 geen wijzigingen van betekenis zijn aangebracht. De bemoeiingen inzake het verkeer en de verkeersvraagstukken namen echter in omvang toe, waardoor de kosten, mede als gevolg van Artikel III. Mede doordat bij dit onderdeel in 1951 enige vaca tures ontstonden waarin eerst later, voor een gedeelte met ingang van 1 Januari 1952, is voorzien, zijn de uit gaven ad f 51.126,54 bijna f 4.000,lager dan de voor deze afdeling geldende begroting. Artikel IV. In dit artikel zijn begrepen de leveringen en diensten ten behoeve van het in het gebouw Javastraat 36 onder gebrachte Bureau Huisvestingszaken der Gemeente secretarie, waarvan de uitgaven rond f 400,beneden de begroting zijn gebleven. Artikel II. De kosten van de in dit artikel begrepen werkzaam heden in het bijzonder van de afdeling Stadsontwikke ling bleven voor de onderdelen wederopbouwplannen en algemeen stedebouwkundig onderzoek onderschei denlijk f 10.000,en f 6.500,onder de begroting. Doordat de aanstelling van nieuw personeel voor de tekenafdeling later plaats had, dan aanvankelijk in het voornemen lag en voorts door beperking van de uit gaven op de posten lichtdrukken, kaarten en tekenbe hoeften, alsmede voor opmetingen in uitbreidings- en wederopbouwplannen waarvan de kosten voor reke ning van de Dienst voor het Gemeentelijk Grondbe drijf bleven zijn de totale uitgaven van dit artikel tot een bedrag van f 171.467,67 rond f 18.000,lager dan de begroting. VERSLAG WEDEROPBOUW EN STADSONTWIKKELING. Werkzaamheden in verband met de hoofdleiding van de Gemeentelijke Woningdienst en de Dienst voor het Gemeen telijke Grondbedrijf, alsmede de coördinatie van door andere diensten en bedrijven in verband met de wederopbouw en het bouwprogramma uit te voeren werken. Bemoeiingen in verband met de voorbereiding en uitvoe ring, alsmede met de afrekening van opruimingswerken, werken wegens herstel van oorlogsschade en werken in wederopbouwplannen ingevolge de Wet Financiering Weder opbouw Publiekrechtelijke Lichamen. Het beschikbaar stellen van kantoorruimte en het verlenen van diensten ten behoeve van de Gemeentesecretarie, Bureau Huisvestingszaken. Werkzaamheden ten behoeve van de stadsontwikkeling in verband met de voorbereiding van uitbreidings-, wederop bouw- en saneringsplannen benevens werkzaamheden ten behoeve van het algemeen stedebouwkundig onderzoek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 295