gevaarlijke 21 Leges. Ingevolge de Legesverordening 1949 werd in het verslagjaar een bedrag van 8.874,geïnd. Vreemdelingen. In 1951 werden 3 336 mannelijke en 4 741 vrou welijke personen ingeschreven, terwijl 3 402 manne lijke en 5 853 vrouwelijke personen werden afge schreven. Uitgeleid werden 42 vreemdelingen. Het personeel van de Brandweer was op 31 De cember 1951 als volgt samengesteld. 1 commandant, 1 commandeur-waarnemend com mandant, 3 commandeurs, 4 hoofdbrandmeesters, 1 adjunct-hoofdbrandmeester 1ste kl., 13 brandmees ters, 16 onderbrandmeesters, 36 hoofdbrandwachts, 137 brandwachts, 4 adspirant-brandwachts, 1 bu reauchef, 1 steno-typiste en 1 arbeidscontractant. In totaal 219 personeelsleden. In de loop van het verslagjaar werden 85 brand kranen bijgeplaatst en 98 weggenomen, zodat op 31 December 1951 het totale aantal brandkranen 6 533 bedroeg. Het aantal toegangskokers, die in verbinding staan met open water werd uitgebreid tot 71 stuks. In het aantal der gepulste putten en brandputten systeem „Stang”, onderscheidenlijk 28 en 13, kwam geen ver andering; 2 brandputten worden gevoed door de Duinwaterleiding en 3 staan op een persriool. Verder werden in de loop van het verslagjaar weer enige alarmkiosken hersteld; op 31 December 1951 waren er 124 in gebruik. Met de inrichting van de eigen telefooncentrale in de brandweerkazerne aan de Prinsestraat is een aanvang gemaakt. Het totale aantal alarmeringen bedroeg in 1951, 1 025, waarvan 204 voor geruchten van brand en 42 uit baldadigheid. Er werd 1 991 maal met een brand weervoertuig uitgerukt. Het grootste aantal brand- Hotels, tapperijen en logementen. Op 31 December 1951 waren voor het verschaffen van nachtverblijf aan personen in gebruik: 26 hotels, 66 logementen, 12 volkslogementen, 4 pensions die per nacht verhuren en 2 jeugdherbergen. Het aantal aangemelde gasten bedroeg 173 283 Door vergelijking van de namen van deze gasten met die, voorkomende in het gesignaleerdensysteem, alsmede door controle in hotels en logementen, wer den 192 gesignaleerden en 10 minderjarigen, wier terugbrenging was verzocht, aangehouden. Aan 29 verzoeken om opsporing van de verblijfplaats kon worden voldaan. Uit het hotelkaartensysteem werden 299 inlichtin gen verstrekt; van 127 personen kon op deze wijze de verblijfplaats worden vastgesteld. alarmeringen op één dag bedroeg 8. Verzoeken van andere gemeenten voor hulpverlening bij brand zijn in het verslagjaar niet binnengekomen. Het totale aantal branden bedroeg 779 (in 1950: 820), te weten 260 schoorsteenbranden, 300 kleine binnenbranden, 3 zware binnenbranden, 10 uitslaan de branden, 6 scheepsbranden en 200 buitenbranden. Door electriciteit werd 9,77 pCt. der branden ver oorzaakt, door gas 1,67 pCt. en door benzine of pe troleum 6,29 pCt. De in totaal door brand veroorzaakte schade be draagt naar schatting 374.682,dit is ongeveer 0,64 per inwoner. Bij de plaats gehad hebbende branden liepen 18 personen verwondingen op. Bijzondere vermelding verdienen: a. de uitslaande branden in een woning aan de Slicherstraat 29, in het kantoorgebouw van de Rijks waterstaat aan de Lange Lombardstraat 40, in een drogisterij aan de Hobbemastraat 226, in een woning aan de Amsterdamse Veerkade 37a, in een kantoor gebouw aan de Koninginnegracht 8 (oorzaak brand stichting), in een woning aan de De Perponcherstraat 103, in een pension aan de Van Stolkweg 8, in een bokkinghang aan de Treilerweg 32, in een fabriek van stamp- en perswerken aan de Cruquiuskade 6, in één der gebouwen van de Nieuwe Alexanderkazerne aan de Van Alkemadelaan; b. de zware binnenbranden in een woning aan de Scheveningseweg 46, in een garagebedrijf aan de Houtweg 13 en in een woning aan de Mozirtlaan 19. De beide kraanwagens of een der andere voertuigen verleenden 13 maal hulp bij een tramongeval, 22 maal bij het op het droge brengen van een paard of een koe, 6 maal bij het overeind zetten van een paard, 80 maal bij stormongevallen, 105 maal bij verkeersbelemmeringen, veroorzaakt door aanrijdin gen en 581 maal voor andere gevallen. Ingevolge klachten over rook en schoorstenen is 40 maal een onderzoek ingesteld. Bij toneelvoorstellingen en andere publieke verma kelijkheden werd toezicht gehouden; op ongeregelde tijden werden de gebouwen gecontroleerd. Een derge lijke controle werd 3 182 maal uitgevoerd. Bij 1 834 voorstellingen in de verschillende theaters werden 3 396 wachtdiensten verricht. Bij een tentoonstelling in de zalen van de Dierentuin, bij het Lunapark op het Malieveld en de Damesbeurs in de Houtrusthallen werden 102 wachtdiensten verricht, terwijl bij de 6 op het strand afgestoken vuurwerken 18 wachtdien sten werden verricht. In verband met de tijdelijke op heffing van het rookverbod in één der zalen van de Grafelijke Zalen had 48 maal controle plaats. Voor bijzondere gebouwen, waarin of waarop loodgieters- of laswerkzaamheden plaats hadden, werden 241 wachtdiensten verricht. Er werden 452 vergunningen voor publieke ver makelijkheden, bazars, fancy-fairs en tentoonstellin gen behandeld. Verder werden in 1951 144 vergun ningen aan loodgieters en schilders en vergunningen - I Brandweer. 1) In dit aantal zijn ook opgenomen de gasten, die in de volkslogementen en pensions hebben overnacht. Daarentegen zijn bij gezelschappen meermalen alleen de leiders vermeld: er is derhalve afwijking van het door het Bureau voor Statistiek vastgestelde totaal mogelijk (zie blz. 27).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 29