20 VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 1951. te ’s-Gravenhage. Mijne Heren, 1 Overeenkomstig het bepaalde bij artikel 19 der sta tuten onzer Vennootschap hebben ondergetekenden, gedelegeerde commissarissen, de eer U hierbij verslag uit te brengen omtrent het verloop van zaken over het 28ste boekjaar. De exploitatie van het huizenbezit vond normaal voortgang; aan- of verkopen hebben niet plaats ge vonden. Huren en renten van Hypotheken u./g. kwa men regelmatig binnen, zodat er op het einde van het boekjaar geen noemenswaardige achterstand bestond. Mutaties van huurders bleven tot enkele gevallen be perkt. De inschrijving in het Grootboek voor de Weder opbouw, welke pro resto nog 57.900,bedroeg, NV. MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN ONROERENDE GOEDEREN „STEDELIJK BELANG” TE ’S-GRAVENHAGE. Aan de Raad van Commissarissen der N. V. Mij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Stedelijk Belang" werd omgezet in 2 y2 pCt. Opbouwobligaties, waarmede de hypotheek op de percelen Goudsbloemlaan is af gelost. In totaal werd een bedrag van 60.200,op de Hypotheken o./g. afgelost, waardoor het saldo der hypothecaire geldleningen is teruggebracht tot ƒ375.200,—. Op de gebouwde eigendommen werd een bedrag van 14.050,zijnde 2 pCt. van de boekwaarde, afge schreven, zodat deze thans nog te boek staan voor ƒ688.250,—. Bij de cijfers van de jaarrekeningen kan verder de volgende toelichting worden gegeven. BIJLAGE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 301