I 20 ’s-Gravenhage. SS 5 - De Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloot de 24ste Juli 1952 de balans en de verlies- en winstrekening goed te keuren en met het winstsaldo te handelen over eenkomstig het voorstel van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen was op 31 December 1951 aldus samengesteld: Ir L. J. M. Feber, W. F. Wijthoff, Ir P. Bakker Schut, B. W. Schippers en W. B. Bruyns. Ingevolge artikel 19 der statuten delen wij Uw vergadering mede, dat wij de balans der Maatschappij per 31 December 1951 en de verlies- en winstrekening over het op genoemde datum geëindigde acht en twintigste boekjaar hebben onderzocht, waarbij wij ons hebben doen bijstaan door het Accountantskantoor Moret en De Jong, als deskundige, welk kantoor de verantwoordingsstukken accoord heeft bevonden. Naar aanleiding van het ingesteld onderzoek stellen wij U voor, genoemde stukken, waarmede wij ons geheel kunnen verenigen, goed te keuren en overeenkomstig het advies der gedelegeerde commissarissen van het voordelig saldo ad 39.209,04 een bedrag van ƒ21.209,04 toe te voegen aan de reserve voor belastingen en het dividend over 1951 te bepalen op 6 pCt. De Raad van Commissarissen der N.V. „Stedelijk Belang", W. F. WIJTHOFF, secretaris. Namens hem, L. J. M. FEBER, voorzitter. 1 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders der N.V. Mij. tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Stedelijk Belang", te - VERSLAG DER N.V. „STEDELIJK BELANG". ■-< -3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 305