L.S. Maart 1952. NV. BOUWGROND-MAATSCHAPPIJ „OCKEN BURGH" TE ’S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 1951. De cijfers van de in dit verslag opgenomen balans geven een beeld van de financiële toestand onzer Vennootschap op 31 December van het afgelopen boekjaar. Voor zover zulks mogelijk was, werden de eigendommen der Vennootschap ver huurd of verpacht; aan huren en pachten werd een bedrag van f 6.819,18 ontvangen. Het vernieuwen en opnieuw plaatsen van afrasteringen rondom de gronden der Vennootschap werd in het jaar 1951 voortgezet; deze werkzaamheden vergden een belangrijk bedrag aan materialen en arbeidslonen. Tegenover de waarde van de onteigende en gesloopte opstallen Kijkduinsestraat nos. 161, 163, 171a, b en c staat een inschrijving in het Grootboek voor de Weder opbouw ten bedrage van f 57.280, Voor verdere bijzonderheden moge overigens worden verwezen naar de bijgaande balans en verlies- en winstrekening. De gedelegeerde leden van de Raad van Beheer, P. BAKKER SCHUT, B. W. SCHIPPERS. BIJLAGE 21

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 306