21 Passief. Rente Inschrijving Grootboek voor de Wederopbouw. Te vorderen rente over de inschrijving. Interest. Op 31 December 1951 te vorderen rente. Onkosten. Op 31 December 1951 vooruitbetaalde kosten. N.V. Maatschappij „Laan van Meerder voort" in reke ning-courant. Saldo van het door de Vennootschap op 31 Decem ber 1951 te vorderen bedrag in rekening-courant. Inschrijving Grootboek voor de Wederopbouw. Bedrag van de inschrijving voor de onteigende per celen van 57.280, Gemeente ’s-Gravenhage in rekening-courant. Saldo van het door de Vennootschap te vorderen bedrag in rekening-courant op 31 December 1951. Huren en pachten. Op 31 December 1951 te vorderen huursom. Actief. Gronden „Ockenburgh" c.a. De boekwaarde, verlaagd met de ontvangen Inschrij ving in het Grootboek voor de Wederopbouw ten be drage van 57.280,voor de onteigende en gesloopte opstallen aan de Kijkduinsestraat noc. 161, 163, 171a, b en c, bleef ongewijzigd. Ten aanzien van de in de balans vermelde opper vlakte 129 01.14 ha zij voorts opgemerkt, dat hierbij buiten beschouwing is gebleven een oppervlakte van 47 729 m2, waarvan de waarde op nihil is gesteld, aan gezien laatstbedoelde percelen, als bestemd voor open bare straat, door de eigenaren van aangrenzende grond reeds betaald zijn geworden. Balans en verlies- en winstrekening vastgesteld, ge lijk in dit verslag opgenomen, door de Algemene Ver gadering van Aandeelhouders op 13 Augustus 1952. Interest. Rente van beleggingen over 1951. Saldo verlies. Saldo verlies over 1951 door de aandeelhouders bij te passen. Rente Inschrijving Grootboek voor de Wederopbouw. Ontvangen interest over de Inschrijving in het Groot boek voor de Wederopbouw. Subsidie herbebossing. Toegekende nog niet uitgegeven bedragen voor her bebossing. Salarissen en lonen. Nog verschuldigd per 31 December 1951. Huren en pachten. Vooruit ontvangen huur op 31 December 1951. Onkosten. Nog te betalen kosten op 31 December 1951. Effecten. Nominale waarde ad f 10.700,obligaties Neder land 1947. Inschrijving Grootboek 1946. Van de geblokkeerde rekening is voor 14.000, ingeschreven op de 3% Grootboekschuld 1946. Waarborgsom. Onder dit hoofd is geboekt een, ingevolge een met Delfland aangegane overeenkomst, gestorte waarborg som, bestaande uit een inschrijving in het Grootboek N.W.S. De Secretaris van de Raad van Beheer, M. VAN DER FEEN. De Secretaris van de Raad van Beheer, M. VAN DER FEEN. Vorenstaande balans en verlies- en winstrekening goedgekeurd door de Raad van Beheer in zijn ver gadering van de 28e Mei 1952. Saldo van exploitatie-rekening. Verlies op de exploitatie over 1951. Kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal der Vennootschap be draagt f 600.000,verdeeld in 5 aandelen, elk groot 120.000,en is geheel geplaatst en volgestort. VERSLAG VAN DE N.V. „OCKENBURGH”. winstrekening. B. Verlies- - 3 A. Balans. Toelichting op de balans en de verlies- en en winstrekening.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 308