ALGEMEEN. 461 82.000 (v.j. 55.800); 13.100 (v.j. 12.100); 102.900 (v.j. 95.100); GEMEENTELIJK BOUW- EN WONINGTOEZICHT VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1951. Voltooid voor rekening van Gemeente Woningbouwverenigingen Particulieren Rijk 331 191 1 827 1 633 Huisvesting. De Dienst is gevestigd in het gebouwencomplex Mauritskade 9, waarin tevens zijn gehuisvest: de „Huuradviescommissie in het ressort ’s-Graven- hage”; de afdeling „Vaststelling Oorlogsschade te ’s-Graven- hage” van het Ministerie van Wederopbouw en Volks huisvesting. Woningbouw. Omtrent de woningbouw volgen hieronder nadere bijzonderheden. Daaruit blijkt, dat het aantal gereed gekomen woningen aanzienlijk is toegenomen, terwijl het aantal op 31 December 1951 in uitvoering zijnde woningen een daling heeft ondergaan, gerekend t.o.v. 1950. Personeel. Het personeel bestond op 31 December 1951 uit: de directeur, 2 hoofdingenieurs-afdelingschef, 1 hoofd ingenieur. 3 ingenieurs en 108 overige ambtenaren; in totaal 115 ambtenaren. Hiervan waren 88 ambtenaren in vaste dienst, 23 in tijdelijke dienst en 4 werkzaam op arbeidsovereen komst. In deze personeelsterkte zijn begrepen 11 ambtenaren, tewerkgesteld bij de afdeling „Vaststelling Oorlogs schade”. In uitvoering einde verslagjaar voor rekening van Gemeente Woningbouwverenigingen Particulieren Rijk Indeling. De Dienst omvat de volgende afdelingen a. Bouw- en Welstandstoezicht; b. Woningtoezicht; c. Hinderwetzaken; d. Laboratorium voor bouwmaterialenonderzoek e. Algemene technische afdeling (w.o. tekenkamer); Administratie. 1 116 won. (v.j. 1 211) 1 947 (v.j. 2 229) 1 249 (v.j. 1 778) 2 (v.j. 1) 4 314 won. (v.j. 5 219) Ontvangsten. In het jaar 1951 werd door de dienst ontvangen aan: leges bouw- en hinder wetvergunningen 191.400 (v.j. 178.300); heffingen voor het in nemen van openbare Ge meentegrond heffingen voor rioolbe- malingen opbrengsten laboratorium proeven Door de Dienst werden de navolgende bouwaan- vragen behandeld en naar het College van Burgemees ter en Wethouders doorgezonden voor het verlenen van bou wver gun ni n gen 420 aanvragen voor nieuw- en herbouw (v.j. 424) verbouw en bijbouw (v.j. 451); wijzigingen van reeds verleende vergunningen (v.j. 258); het oprichten van getimmerten e.d. (v.j. 579). Ten aanzien van 1 (v.j. 7) bouwaanvrage werd aan Burgemeester en Wethouders geadviseerd de vergun ning niet te verlenen. Van de verleende bouwvergunningen werden er 138 (v.j. 108) op verzoek van de aanvragers ingetrokken. Wat de financiële omvang van de bouwbedrijvigheid in het verslagjaar betreft, bedroegen de bouwkosten van de: a. voltooide bouwwerken, inclusief verbouwingen en uitbreidingen 62.954.600; b. in uitvoering zijnde bouwwerken aan het einde van het verslagjaar 104.663.100; c. bouwplannen, waarvoor de vergun ningen zijn verleend, doch met de uitvoering waarvan nog niet is begonnen8.910.100. Een overzicht van de financiële gegevens betreffen de de laatste 10 jaren is opgenomen in bijlage IA. De voltooide bouwwerken (woningen en andere ge bouwen, uitbreidingen en verbouw) zijn nader gespeci ficeerd in bijlage II. BOUWTOEZICHT. Bouwbedrijvigheid. De in het vorige verslag gesignaleerde ontwikkeling heeft zich in dit jaar voortgezet. In de sedert het uit breken van de Koreaanse oorlog algemeen gestegen prijzen van de bouwmaterialen zijn geen veranderingen ten gunste gekomen. De bouwbedrijvigheid werd geheel beheerst door factoren van economische en financiële aard. 543 won. (v.j. 949) (v.j. 911) (v.j. 1 247) (v-j-2) 4 003 won. (v.j. 3 109) 99 99 99 99 1 99 99 BIJLAGE 22

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 309