22 woningen 32 4 035 3 935 Bouwvergunningen werden verleend voor 3 302 wo ningen (v.j. 4 356). Met de uitvoering werd begonnen van 3 103 woningen (v.j. 4 524). In de gemiddelde bouwtijd bij de woningbouw is geen noemenswaardige wijziging gekomen. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 28 Mei 1951 werd de „Regeling inzake de toepassing van de Welstandsbepaling der Bouw- en Woonveror- dening voor ’s-Gravenhage” met een jaar verlengd en tot uiterlijk 7 Mei 1952 van kracht verklaard. Door de Welstandscommissie werden aan Burge meester en Wethouders 271 adviezen uitgebracht, waar van 6 adviezen in afwijzende zin. Voorts heeft de com missie ten aanzien van 94 bij de Dienst ingekomen zg. beginselaanvragen van advies gediend. In het verslagjaar werden 262 (v.j. 375) aanvragen om vergunning voor het aanbrengen van lichtreclames, letteropschriften en reclameborden in behandeling ge nomen. Door Burgemeester en Wethouders werden 185 ver gunningen verleend; 13 aanvragen werden afgewezen. Van 49 reclame-objecten, die het stadsbeeld ontsier den, werd de verwijdering bewerkstelligd. Ingevolge artikel 1 der Algemene Politieverordening werden door Burgemeester en Wethouders 2 vergun ningen verleend voor het hebben van zonneschermen, van afmetingen, welke niet voldeden aan de in dat ar tikel gestelde voorwaarden. Voor de gebouwen (nieuwbouw), die in het voor nummering vereiste stadium van oprichting waren ge komen, werden 4 785 nieuwe nummers vastgesteld. Wegens verbouwingen heeft in 232 gevallen vernum mering plaats gehad. Het aantal bemoeiingen terzake, t.w. het behandelen van aanvragen om vergunning tot het oprichten van duiventillen, het verwijderen van ongeoorloofd opge richte duiventillen, het afdoen van klachten over hin der van het duivenhouden enz. bedroeg 893 (v.j. 811). Inzake overtredingen van de voorschriften van de Bouw- en Woonverordening werden 15 processen-ver baal opgemaakt. woningen Afgehandeld werden 140 (v.j. 152) aanvragen voor het aanbrengen van een extra keuken en/of toilet, ver band houdende met het vrijwillig beschikbaar stellen van woongelegenheid. Betrokkenen kwamen aldus in aanmerking voor vergoeding van de gemaakte kosten, ingevolge de beschikking d.d. 31 December 1948 no. 4717 van de Ministers van Binnenlandse Zaken, van Wederopbouw en Volkshuisvesting en van Financiën. Bouwtijden der in 1951 voltooide woningen. 9 maanden 21 24 In het verslagjaar werden 10 percelen, bevattende 11 woningen, hersteld. Het aantal door oorlogshande lingen beschadigde percelen, dat sedert de bevrijding is hersteld, bedraagt thans 15 548, bevattende 21 172 wo ningen. Bijlage I B geeft een overzicht van de aantallen der sedert de bevrijding jaarlijks herstelde en nieuw ge bouwde woningen. t.m. 10 13 16 19 22 meer dan 24 4 003 22 10 521); 817); 526); 465); 344); 330); 106); 4 003 woningen (v.j. 3 109). Gemiddeld 14,3 maanden per woning (v.j. 14,8). verminderd met: d. sloping e. verandering van bestemming Aan de woningvoorraad konden 3 935 woningen worden toegevoegd, t.w. door: a. voltooiing b. woningsplitsing (verbouw) c. verandering van bestemming woningen Met inbegrip van deze toevoeging bedroeg volgens de woningvoorraadadministratie bij de Dienst de voorraad aan het einde van het verslagjaar 141 895 woningen. Het inwonertal der Gemeente steeg tot 578 516. Derhalve was het aantal inwoners per woning gemiddeld 4.08. Een overzicht van de overeenkomstige woonruimte- gegevens over de laatste 10 jaar is opgenomen in bij lage I C. 370 woningen (v.j. 771 (v.j. 1 494 (v.j. 842 (v.j. 280 (v.j. 155 (v.j. 91 (v.j. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK BOUW- EN WONINGTOEZICHT. 100 99 2 Welstandstoezicht. 24 76 Reclamewezen. Zonneschermen. Nummering gebouwen. Duiventillen c.a. Overtredingen. 9? 9 F' Voorzieningen bij vrijwillige beschikbaarstelling van woonruimte. 12 15 18 Herstel oorlogsschade aan woningen. Beschikbare woonruimte.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 310