22 397 270 127 41 De systematische inspectie en opsporing van slechte woningen van lage huurwaarde werd in het verslagjaar op beperkte schaal voortgezet. Als gevolg van ingekomen klachten werden 137 wo ningen (v.j. 168) door de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst onderzocht op wandgedierte en besmet bevonden. In 28 gevallen (v.j. 41) werd een aan schrijving tot zuivering verzonden; in 18 (v.j. 26) van deze gevallen werd tot zuivering van Gemeentewege overgegaan. Afgedaan in 1951 verleende vergunningen inrichtingen met kennisgeving opgericht vergunningen geweigerd aanvragen ingetrokken of gedeponeerd Van de behandelde aanvragen om een vergunning tot gebruik van een perceel of een perceelsgedeelte als garage, bedoeld in artikel 98, paragraaf 1 en artikel 115 der Bouw- en Woonverordening, werden er 62 door Burgemeester en Wethouders ingewilligd. 184 213 5 4 7 17 2 6 Krachtens de Garageverordening werden 85 vergun ningen verleend en 2 vergunningen geweigerd. Ingekomen zijn 28 klachten, waarvan er 3 ongegrond zijn bevonden. 215 15 1 Onderzocht werd 1 monster water, afkomstig van een welwaterpomp. In het verslagjaar werd geen beroep ingesteld op de Gemeenteraad aangaande de door Burgemeester en Wethouders genomen besluiten tot het voorschrijven van voorzieningen ter opheffing van woninggebreken. Een voorstel tot onbewoonbaarverklaring van 39 wo ningen werd bij het Gemeentebestuur aanhangig ge maakt. Een beslissing daarop kon in de loop van het verslagjaar niet worden verkregen. Onbewoonbaarverklaringen werden in het verslag jaar derhalve niet uitgesproken. Ontruiming van onbewoonbaar verklaarde woningen alsmede opheffing van onbewoonbaarverklaringen had den niet plaats. Van de 1 657 na het jaar 1920 onbewoonbaar ver klaarde woningen waren er aan het einde van het ver slagjaar 15 bewoond. Het aantal aanvragen om vergunning ingevolge de Hinderwet en kennisgevingen, gegrond op de verorde ning krachtens artikel 4, lid 1, onder le, der Hinderwet, in behandeling op 1 Januari 1951 bedroeg ingekomen in 1951 In behandeling ultimo 1951 Het overzicht van de verschillende inrichtingen, waar op de verleende vergunningen en kennisgevingen be trekking hadden, is opgenomen in bijlage I E. Ingekomen zijn 138 klachten waarvan er 52 onge grond werden bevonden. Krachtens de Electromotorenverordening werden vergunningen verleend voor confectie-, lingerie-, borduurinrichtingen en kleer makerijen drukkerijen houtbewerkingsinrichtingen koelinrichtingen wasserijen schoenmakerijen en schoenreparatie-inrichtingen WONINGTOEZICHT. Het aantal bemoeiingen met betrekking tot nood zakelijke voorzieningen ter opheffing van woningge breken c.q. tot woningverbetering, nam in vergelijking met het vorig jaar toe, nl. 7 486 (v.j. 6 603). Hiervan werden door de afdeling Bouwtoezicht behandeld 1 382 gevallen (v.j. 1 168). De na de oorlogsjaren ontstane overbezetting van woningen, de ongunstige verhouding tussen de exploi tatielasten en huren, het woningtekort enz. deden nog steeds hun invloed gelden. In vergelijking met aan 1940 voorafgaande jaren zijn de werkzaamheden van het Woningtoezicht nog steeds omvangrijk. Het aantal gevallen, waarin werd overgegaan tot het dwingend voorschrijven van verbeteringen, voorzienin gen of opruimingen krachtens de Bouw- en Woonver ordening of de Woningwet, bedroeg 657 (v.j. 438), be trekking hebbend op 846 woningen. In 39 gevallen (v.j. 101) had, wegens het niet voldoen aan deze aanschrij ving of waarschuwing, uitvoering van Gemeentewege plaats met toepassing van artikel 70 der Woningwet. In het verslagjaar kwamen met toepassing van de in 1948 uitgevaardigde „Premieregeling voor Woningver betering” 78 woningverbeteringen tot stand, ten dele nog lopende aanvragen van het vorig jaar. De Rijks- premie werd gefinancierd uit het zg. „Terlingenfonds”, een deel werd door de Gemeente beschikbaar gesteld. Een overzicht van het aantal bemoeiingen is opge nomen in bijlage I D. HINDERWET c.a. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK BOUW- EN WONINGTOEZICHT 3 Woninginspectie. Onderzoek woningen op wandgedierte. Garages. Garageverordening. 39 Zorg voor drinkwater. Beroep. Onbewoonbaarverklaring van woningen. Electromotorenverordening. Woningbehoud en -verbetering.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 311