22 24 2 818, 12 monsters. bovendien ontvlammingspunt van benzine, enz. Verleend werden 10 vergunningen voor het hebben van brandstoffenopslagplaatsen. Verleend werd 1 vergunning tot het hebben van een opslagplaats van films. Door houders van liften werden 531 certificaten, als bedoeld in artikel 4 der Verordening, overgelegd. besluit van Burgemeester en Wethouders, voortvloeien de uit genoemd Koninklijk Besluit, werd door belang hebbende in het verslagjaar beroep ingesteld. Op laatst genoemd beroep is nog geen beslissing genomen. In het andere geval werd een door Burgemeester en Wet houders geweigerde vergunning bij Koninklijk Besluit verleend. 139 121 296 10 210 53 2 160 18 In het verslagjaar werden 4 processen-verbaal opge maakt wegens overtredingen van de artikelen 1 (juncto artikel 2 sub IV resp. VII), 12 en 14 der Hinderwet. In één geval werd een proces-verbaal opgemaakt wegens overtreding van artikel 1 sub c van de Gemeen telijke Electromotorenverordening. De directeur van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, K. DEES. 333 66 40 8 4 81 72 Met betrekking tot de door Burgemeester en Wet houders genomen besluiten tot het verlenen van een vergunning, werd in 1951 in één geval beroep ingesteld. Bij Koninklijk Besluit werd het betreffende besluit ge handhaafd. Eveneens werd in het verslagjaar tegen het besluit van Burgemeester en Wethouders, betreffende weigering tot het opleggen van nadere voorwaarden, beroep in gesteld. In deze kwestie was aan het eind van het ver slagjaar nog geen beslissing genomen. Op de vier aan het begin van het verslagjaar nog lopende beroepszaken werd in 1951 in twee gevallen nog geen beslissing genomen. Van de twee andere be roepszaken werd in één geval het besluit van Burge meester en Wethouders, waarbij de vergunning werd verleend, bij Koninklijk Besluit vernietigd. Tegen het LABORATORIUM. In 1951 werden in totaal 2 818 monsters onderzocht, t.w. kalkzandsteen 1ste soort kalkzandsteen 2de soort cement tras, gips, schelpkalk, magnesiet, enz. beton (kuben, staven, cylinders, enz.) 1 181 tegels en betonbanden zand grind bijzondere toeslagstoffen natuursteen-keien gebakken steen, pannen straatklinkers sintelsteen, drijfsteen, hoogovensteen, cellen steen, enz isolatiemateriaal, plafondmateriaal hout, board ijzer kolommen, palen, buizen, enz water, dichtingsmiddelen, weegtoestellen, di versen VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK BOUW- EN WONINGTOEZICHT. 4 Brandstoffenopslagplaatsen. Filmopslagplaatsen. Liftenverordening. Overtredingen. U Beroep.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 312