22 Bijlage I B. Bijlage I D. Bijlage I C. WONINGTOEZICHT. -0 5 “7 Bijlage I A. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK BOUW- EN WONINGTOEZICHT. Nieuw gebouwde woningen. Jaar. 8 795 21 172 OVERZICHT woonruimte. Totaal aantal inwoners woningeni) Jaar. Aantal. Aard der bemoeiing. inwoners einde December. 1 —13 318 141 300 507 647 3,59 1942 12 —50 653’) 456 994 138 650 1943 2 650’) 138 250 450 950 1944 400’) 6 044 3,51 473 629 22 679 134 903 1945 3 347’) 3,93 523 650 133 369 1946 1 534 50 021 6 542 025 4,07 133 311 1947 18 375 58 4,13 551 050 133 444 1948 133 9 025 6 558 848 4,14 1949 1 434 134 878 7 798 4,15 137 960 571 853 1950 3 082 13 005 4,08 141 895 578 518 1951 3 935 6 665 26 565 7 486 Totaal n 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 Toe- of afneming van het aantal In verslagjaar voltooide bouwwerken. Bouwwerken in uitvoering aan het einde van het verslagjaar. Gemiddeld aantal inwoners per woning. 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 Van oorlogsschade herstelde woningen. 4 834 11 826 3 230 943 222 106 11 4 22 211 1 446 3 109 4 003 4 421’) 107 418') 186 437 9 800 3 46’) 455») 1 198 3 181 Verslag jaar. OVERZICHT van de sedert de bevrijding herstelde en nieuw gebouwde woningen. de bouwbedrijvigheid. OVERZICHT van de ambtelijke bemoeiingen van het Woning toezicht. j Bouwwerken, waar- voor vergunning werd verleend, doch die aan einde van het ver slagjaar nog niet in uitvoering waren. Financiële omvang van Voorziening van waterspoeling van een privaat Verbeteren, herstellen of vernieuwen van lozingen en rioleringen Lozingen en rioleringen ontstopt Voorzieningen tegen vochtigheid (daaronder be grepen bodemafsluiting onder houten vloeren) Waterdicht maken van souterrains en kelders Herstellen of verbeteren van schoorstenen Verbeteren van dagverlichting of ventilatie Aanbrengen van dakbeschot of van plafond in een woning Voorzieningen t.b.v. de brandveiligheid (daaronder begrepen brandvrije afscheiding, brandveilig maken van trappen, voorzieningen in branduit- gangen) Herstelling van onderhoudsgebreken, bouwge breken en voorziening tegen bouwvalligheid Hinderlijk of gevaarlijk geboomte Herstellen of verbeteren van kunstverlichting van portiektrappen c.a Schoonmaken van erven, terreinen en sloten, be strijding van ratten Verschillende bemoeiingen van algemene aard Ongegronde of niet voor bemoeiing vatbare klachten 1) Tevens omvattend: 64 aansluitingen op de gemeentelijke riolering en het opruimen van 21 beerputten c.a. 2) waarvan behandeld door de afdeling Bouwtoezicht. 9 n 1) Volgens de woningvoorraadadministratie van de Dienst. 2) In deze cijfers is begrepen een vermindering van de voorraad met 3 180 woningen, welke werden gesloopt ten behoeve van de aanleg van een verde digingslinie der Duitse bezettingsmacht. 3) De vermindering van het aantal inwoners is in hoofdzaak een gevolg van de evacuatiemaatregelen. 4) Daar dit cijfer wegens ontruiming van een groot aantal woningen geen betekenis meer heeft, is dit niet ingevuld. 5) In dit cjjfer zijn begrepen de verwoeste woningen in het Bezuidenhout" kwartier, aan het Korte Voorhout en de Indigostraat en omgeving. 3.400.000 1.700.000 323.000 103.000 3.278.000 2.980.000 10.808.900 29.938.700 58.299.800 62.954.600 800.000 300.000 286.000 501.000 14.122.000 4.621.000 5.436.600 8.401.700 12.895.900 8.910.100 6.200.000 4.800.000 4.900.000 5.200.000 9.703.000 41.475.000 63.647.000 77.082.800 92.932.400 „104.663.100 i woningen. 1)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 313