Personeel. In dienst van het Bureau waren 1 Aanvragen ingediend voor inwoning. verleende vergunningen voor inwoning. Commissie Vordering Woonruimte. De enige wijziging, welke de samenstelling van de Commissie Vordering Woonruimte heeft ondergaan is de benoeming, met ingang van 20 October 1951, van het plaatsvervangend lid, de heer H. Berends tot lid, in de plaats van de heer J. F. J. de Lange. De Commissie Vordering Woonruimte bestond op 1 Januari 1952 uit: mevrouw N. C. Bouma-Van Strie- land (als lid van de Gemeenteraad), de heer J. O. van Griethuijsen (namens de bond van huis- en grond eigenaren), de heer Mr A. F. van Manen (namens hy potheekhouders), mevrouw Mr C. de Vos-Versteeg (namens huisvrouwen) en de heer H. Berends (namens vakorganisaties). Plaatsvervangende leden waren: mevrouw A. M. Geensen-Roos en de heren H. Smitskamp, H. de Kraa en Mr G. W. A. de Veer. in huurklasse I in huurklasse II GEMEENTELIJK BUREAU VOOR DE HUISVESTING. VERSLAG OVER HET JAAR 1951. Bij circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken d.d. 22 November 1951 nr 41231 afd. M. Z. II bur. 4 is wederom aangedrongen op het beschikbaar stellen van woningen ten behoeve van de huisvesting van gerepatrieerden. Aan de Gemeente is een extra bouwvolume voor deze categorie gezinnen toegewezen. 19 861 16 437 10 448 8 245 11 205 8 399 In het verslagjaar is bij Raadsbesluit d.d. 16 April 1951 afd. H.V.Z. 270573 met ingang van 1 Mei 1951 tot lid van de Commissie van Toezicht op het Gemeentelijk Bureau voor de Huisvesting benoemd de heer N. F. A. Vugts (tot 1 Mei 1955), zulks in verband met de ont slagaanvrage van de heer J. W. van den Akker. Per gelijke datum is herbenoemd, de heer A. J. van Hagen (tot 1 Mei 1955). Overigens bleef de samenstelling van de Commissie ongewijzigd. De Commissie van Toezicht bestond op 1 Januari 1952 uit: de heren Ir P. Bakker Schut, voorzitter; Mr W. A. Schouten, secretarismevrouw A. E. J. de Vries- Bruins, de heren G. J. Th. Bakker, A. J. van Hagen, W. F. van Niekerk, Mr W. R. G. C. van Solinge en N. F. A. Vugts, leden. Adjunct-secretarisde heer J. L. A. J. Lancée. Algemene Zaken. Onderhoud gebouw. De kosten van onderhoud hebben zich uitsluitend bepaald tot kleine herstellingen aan deuren en ramen. 327 1 138 1 640 440 110 39 43 Totaal 3 737 Aanvragen ingediend voor een speciale woning Verleende vergunningen voor een speciale woning Aanvragen ingediend voor een woning in het algemeen Aanvragen ingediend voor een tweekamerwoning Verleende vergunningen voor aangemelde woningen tot f 5.per week van f 5.per week tot f 30.per maand in huurklasse III van f 30.per maand tot f 40.per maand in huurklasse IV van f 40.per maand tot f 55.per maand in huurklasse V van f 55.per maand tot f 75.per maand in huurklasse VI van f 75.per maand tot f 90.per maand in huurklasse VII van f 90.per maand en hoger Organisatie en beheer. Uitvoering van de aan het Bureau opgedragen taak. Afdeling Woningzaken. De gevolgde gedragslijn voor het beoordelen van aanvragen is gehandhaafd. Het opsporen van overtollige woonruimte heeft tot resultaat gehad dat in totaal 1 340 aanschrijvingen tot het beschikbaarstellen van dergelijke ruimte zijn ver zonden. Het aantal op overtollige ruimte gecontro leerde woningen bedroeg 3 570. Hierna volgt een overzicht van behandelde aanvragen en uitgereikte vergunningen. Datum. Totaal. 1951 1951 1951 1951 1951 4 3 3 3 2 130 129 128 125 122 151 150 150 147 144 17 18 19 19 20 Gedeta cheerde ambtenaren. Arbeids- contrac- tanten. 1 Jan. 1 April 1 Juli 1 Oct. 31 Dec. Vaste ambtenaren.I Commissie van Toezicht. BIJLAGE 23

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 317