I 23 ]l I Secretariaat. 22 793 uitgaand 2 Vorderingen a. uitgebrachte voorstellen b. uitgebrachte vorderingen In totaal zijn 160913 poststukken (brieven, stencils, oproepingskaarten e.d.) verzonden. Door 383 gezinnen is een aanvraag ingediend voor woningen van emigranten. Als woningbehoevend ingeschreven gevallen per 31 December 1951. 10 545 884 710 454 201 110 15 Algemene opmerkingen. In het verslagjaar is voortgegaan met de reeds in 1950 begonnen reorganisatie van de kartotheek en is het centrale archief gereed gekomen. Het aanleggen van „panddossiers”, waarin alle ge gevens van een woning zijn vermeld, heeft bewezen van nut te zijn. Het werk van de verschillende afdelingen kon daardoor meer efficiënt geschieden. Voor de Commissie van Toezicht op het Gemeente lijk Bureau voor de Huisvesting zijn 242 rapporten en voor de Commissie Vordering Woonruimte 417 rap porten opgesteld. Het aantal om bericht ontvangen brieven van de afdeling Huisvestingszaken der Gemeentesecretarie bedroeg 5 642. Met ingang van 26 October 1951 is het Plaatselijk Demobilisatie-Comité opgeheven. Deze opheffing be tekende niet, dat een einde was gekomen aan de werk- zaanheden waarmede het Comité tot dusverre was be last. Voor de afwikkeling is ingesteld het Afwikkelings bureau Demobilisatie-aangelegenheden. Dit bureau heeft de ingediende aanvragen van gedemobiliseerden, voor woonruimte sedert genoemde datum, rechtstreeks bij het Bureau voor de Huisvesting aanhangig ge maakt. Voor de behandeling van deze aanvragen maakt dit echter geen verschil uit. De aangename samenwerking met het Plaatselijk Demobilisatie Comité sedert de oprichting op 20 Januari 1948 is voortgezet met het Afwikkelings bureau. In 1951 is het niet gelukt aan alle aanvragen van ge demobiliseerden te voldoen. Op 1 September 1951 stonden nog 392 gedemobiliseerde woonruimtezoeken- den geregistreerd. Tegen de vastgestelde vergoedingen bij vordering van woonruimte is in 10 gevallen beroep aangetekend door belanghebbenden bij de Beroepscommissie voor de Woonruimtewet 1947, ressort ’s-Gravenhage. Het totale aantal buitendienstcontróles bedroeg 65 846, hetgeen een gemiddelde is van ruim 12 bezoeken per ambtenaar per dag. Op 6 Juni en 21 December 1951 is een verloting van tweekamerwoningen gehouden, waardoor onderschei- delijk 150 en 200 kleine gezinnen in aanmerking ge bracht konden worden voor een dergelijke woonge legenheid. v vu Totaal Voor het voorzien in de huisvesting van het toe nemende aantal gerepatrieerden is noch van Rijks- noch van Gemeentewege een afdoende oplossing ge vonden. De trek naar de gemeente ’s-Gravenhage was dusdanig, dat de voor deze categorie gestelde richt lijnen ten volle gehandhaafd moesten blijven. Gebleken is, dat de toegepaste beoordeling naar ur gentie niet langer kan voldoen. Gezocht is naar mid delen om hierin een zodanige verbetering aan te brengen, dat de onderlinge vergelijking van de aan vragen beter tot uitdrukking kan komen. Aan het einde van het verslagjaar werd beschikt over voldoende ge- Afdeling Lokettendienst In totaal zijn aan de loketten ruim 238 000 bezoeken behandeld, waarvan circa 78 000 voor inlichtingen. Het aantal brieven bedroeg: inkomend: 33 142 Uitgebrachte adviezen inzake uit te keren premies voor het vrijwillig beschikbaarstellen van woonruimte a. betreffende aangebrachte voorzieningen b. betreffende verhuizingen Clandestiene bewoning: a. in behandeling genomen b. voorstellen tot ontruiming c. uitgebrachte ontruimingsbevelen 67 I 5 800 j Afdeling Onderzoekingsdienst. Behandeld zijn o.a. de volgende bijzondere gevallen Adviezen in civiele ontruimingsprocedure, uitgebracht aan de Kantonrechter109 Ontruimingen ingevolge gerechtelijke uitspraak: 203 VERSLAG GEMEENTELIJK BUREAU VOOR DE HUISVESTING. Urgentieklasse. Totaal. Huurklasse. Dringend. 1 6 Zeer dringend. 4 1 I II UI IV VI 13 36 114 131 61 24 13 392 347 2 258 2 138 961 318 96 80 6 198 1 Woning behoevend. 334 2218 2 023 830 256 72

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 318