23 3 gevens om een systeem daarvoor nader te beoordelen. Opgemerkt wordt, dat van besprekingen met de wo ningbouwverenigingen goede resultaten mogen worden verwacht, in die zin, dat een bevredigende samenwer king ontstaat. Door het gereedkomen van een groot aantal nieuwe woningen, waaronder een groot complex „midden- standswoningen” voor verhuring, kon aan een belang rijk aantal oude aanvragen worden voldaan. De moei lijkheden voor de grote gezinnen zijn nog niet opgelost als gevolg van het feit, dat de woningvoorraad wordt aangevuld met voornamelijk woningen van 2, 3 en 4 kamers en grotere slechts in zeer beperkte mate worden gebouwd. Voor wat betreft de nieuwe voor de verkoop ge bouwde woningen doen zich moeilijkheden voor, daar in de richtlijnen beperkingen zijn gesteld voor de be woning: de gegadigde koper moet economisch aan Den Haag „gebonden zijn”. VERSLAG GEMEENTELIJK BUREAU VOOR DE HUISVESTING. Financieel overzicht. Lasten. Bedrag. Baten. Bedrag. 85.408,— ƒ613.488,94 69.308,20 6.002,14 12.910,07 ƒ104.320,21 De directeur 29.385,— volge Ziekte wet en overige ontvangsten van het Gemeentelijk Bureau voor de Huisvesting, C. A. TASELAAR. Legesgelden Rijksbijdrage in de kosten Woonruimte wet 1947 Uitkering inge- 14.395,04 I I Personeels uitgaven H Zakelijke uitgaven III Specifieke uitgaven voor de dienst IV Kapitaal- lasten V Achterstallige uitgaven vorig dienst jaar. 840,04 ƒ727.417,22

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 319