i i a i ffl 1 W1 ^Ui i «Ui jjsii I tifT ihï i-Mi Is9ril MH p s 2 oo hl** 8 8 2 I 23 8 o J 2 5 s .■5 8 I I ci' - ss 2.a Aan het jaarverslag van de Vereniging „Consul tatiebureau voor Alcoholisme”, Wagenstraat 38a, is het volgende ontleend. De vereniging werd opgericht op 17 Augustus 1951. Tot die datum was de particuliere zorg voor en het verlenen van hulp aan alcoholici in handen van de Stichting „Consultatiebureau voor Alcoho lisme” (Van Speijkstraat 31), het Adviesbureau voor Alcoholisme en de Haagse afdeling van de Dr- Ariëns-vereniging. De werkzaamheden van deze in stellingen werden door vrijwillige krachten verricht, die een deel van hun vrije tijd daarvoor beschikbaar stelden. Bij de Geneeskundige en Gezondheidsdienst en de Dienst voor Sociale Belangen werd evenwel in toe nemende mate het gemis gevoeld van een goed ge outilleerd Consultatiebureau voor Alcoholisme, waar ervaren of speciaal hiervoor opgeleide krachten op het gebied van maatschappelijk werk hun dagtaak zouden hebben en waaraan tevens een psychiater als vaste medewerker verbonden zou zijn. Ook door de Sociale Raad te ’s-Gravenhage werd dit op hoge prijs gesteld. Bij de oprichting is overeengekomen, dat de 3 bo vengenoemde bureaux hun werkzaamheden zullen staken, zodra het nieuwe Consultatiebureau goed zal kunnen functionneren; de nog in behandeling zijnde gevallen zullen aan het nieuwe Bureau worden over gedragen. In het bestuur van het Bureau hebben zitting ver tegenwoordigers van de 3 instellingen, alsmede enkele gezaghebbende personen op medisch, maatschappe lijk en justitieel gebied. De werkzaamheden van het Bureau namen in De cember 1951 een aanvang. Aan de ajd. ’s-Gravenhage van de Volksbond tegen Drankmisbruik, secretariaat Daguerrestraat 89, was in 1951 wederom de exploitatie van de drie cantines op het terrein van het Openbaar Slachthuis toevertrouwd. In 1951 stonden geen houders van een hondenkar en geen trekhonden ingeschreven bij de Politie. Afdeling ’s-Gravenhage van de Nederlandse Ver eniging tot bescherming van Dieren, secretariaat Valkenboskade 199. Het aantal leden bedroeg op 31 December 1951 4 132 (op 1 Januari 1951 3 413). In het verslagjaar werden 12 000 vouwbladen en 250 dierenkalenders verspreid. Op 14 December 1951 werd in de zaal „Padro” te Scheveningen, ten bate van de Vereniging, de film „Onze Dieren in Huis en Hof” vertoond. Voor de Haagse Politie werd een 7-tal lezingen gehouden. Ook in 1951 werd op 4 October ter gelegenheid van de Werelddierendag een propagandastand ingenomen op de Grote Markt. De rekening over 1951 sloot met een voordelig saldo van 299,18. ^g> ■h p 8, 22 <v o O co W) cn g U9AO|J9A o oo •y U3AO|J9A m •g UBAOfJBA U3JIEAJ9A CM •y ubaojjba uagcAjaA g uaAopaA ua^ojjaSui •y uaAopaA uaqqojpSin CM ir> oj •g uaAopaA CM oo CM •y uaAopaA 'o I ‘PH 31s l *9 JJB aSfOAdSin CM rc SO CM -pe aSiOAaSui jn SO 2 CM ’P!I ’PZ ‘8 U® suaiipr_i>| 00 2 cn CM W) ■uaSuiuungjaASjiajaioos •usSuiuunSjBAjfgs •uaSuTuunSjaAdrj CM •uaSujuunSjaA aSipagoA OO m •Cl CM •jqoajsSuiuunSjaA apjEBjaq i£6i0S6I jBEfs8uiuun3jaA jaq ui jaq uea Scapag •pq ajsj ‘g -JIE suajqoBiq •uiniuixBui puapfaS laq uea suaaS ap uauuiq •ua8uiuun3jaApjoq c Q •o s _g •pg ajsj ‘£9 ue suajqaciq •o CM oo in o M M (U ro (D c <D LO m c Ch. Os CM CC TZ—81 uaiutuoioq ap uba IBvjojl ua8uiuun8jaA]ajoH •uaSuiuunSjOA ajapuozftg •uaSuiuunSiaAsjraiapos •uaSinuunSjaAjfgs cn CM cm CM •uaSuiuunSjaApjoq •pg ajsj ‘g -JJB suajqoEjq puaapaA ’uaSuiuunSjaA •umiuixBui jaq jooa apuagajaatu ‘uaSuiuunSjaA •uaSuiuunSjaA ajapuozftq •ua8uiuun8iOApjoq •lunairxBUi pq jooa apuagaiaaui ‘uaSuiuunSja.A q jajpi 'D J8JPI j os •uaStnuunSjaAdEX os •uaSujuunSjaA aSjpagoA 2 •uaSuiuunSaoA ajapuozftq •y uaAopaA |CJubb luntuixBiu puappS pjgi pj\ do u ,r. C I .5 “St g -Q Trekhondenwet. Dierenbescherming. .’9 <u To 00 c u 00 I o_ JO -Q 42 "ro "O "O (D -Q <D Ql Q. .s -u

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 31