1 33 I I Totalen 1 Techn. Ambtenaren Adm. Ambtenaren Mnl. en Vr. Werklieden Techn. Ambtenaren Adm. Ambtenaren Mnl. en Vr. Werklieden Mannen Schoolschoonmaaksters Werkvrouwen Jongmaatjes DIENST VAN GEMEENTEWERKEN VAN 'S-GRAVENHAGE VERSLAG OVER HET JAAR 1951. De huisvesting van de technische ambtenaren, die van buiten de Gemeente worden betrokken, levert een voortdurende zorg op. Dank zij een voortreffelijke samenwerking met het Gemeentelijk Huisvestingsbu reau, is het mogelijk gebleken een aantal ambtenaren aan een hun passende woning hier ter stede te helpen. De sterkte van het vaste werkliedenkorps is afhanke lijk van de omvang van het regelmatig terugkerende en aan de dienst van Gemeentewerken opgedragen onder houdswerk aan de verschillende gemeentelijke objecten. Voor het overige, meer aan conjunctuur-schomme- lingen onderhevige werk, afhankelijk van de omvang van de uit te voeren opdrachten, is een werkliedenkorps nodig, dat in een min of meer los dienstverband tot de Gemeente staat. In verband met de minder gunstige financiële positie van de Gemeente moest de uitvoering van verschillende onder handen zijnde werken in een vertraagd tempo voortgang vinden. Ook de beperking van het kleine onderhoudswerk aan de gemeentelijke schoolgebouwen en het overdragen van dit onderhoud aan de school hoofden, had een vermindering van de plaatsingsmoge lijkheden van werklieden bij de Dienst ten gevolge. Een en ander had tot gevolg, dat het dienstverband van een aantal losse en tijdelijke werklieden in de loop van het j aar moest worden beëindigd, zonder dat nieuwe aanvulling plaats vond. Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd verlieten 12 personen de dienst. Hiertoe be hoorde onder meer de Administrateur van de dienst, de heer W. A. van der Horst, die bijna 50 jaren zijn goede krachten aan de Gemeente heeft gegeven. Als zijn opvolger werd benoemd de heer M. Maris. De meeste moeilijkheden leveren die gevallen op, waarin de betrokkenen op een woningruil zijn aange wezen. Ook aan hen wordt zoveel mogelijk steun ge geven bij hun pogingen in deze Gemeente een woning deelachtig te worden. De aantallen vaste en tijdelijke technische ambte naren ondergingen gedurende het verslagjaar een uit breiding van onderscheidenlijk 21 en 8. Deze uitbrei ding kan voornamelijk worden toegeschreven aan de toenemende omvang van de in voorbereiding en uit voering zijnde nieuwe stratenplannen, zomede aan de instelling van de nieuwe afdeling „Centrale Riolering”. De toenemende activiteit van de technische afdelin gen vindt haar onmiddellijke weerklank bij de adminis tratieve dienst. Deze afdeling onderging een uitbreiding van totaal 12 ambtenaren. II. PERSONEELS- EN ARBEIDSAANGE- LEGENHEDEN. I I. ORGANISATIE. De oprichting van de afzonderlijke afdeling „Cen trale Riolering” en de uitbreiding van de afdelingen „Waterbouwkunde-Nieuwbouw” en „Utiliteitsbouw” waren oorzaak, dat met de aanwezige huisvesting niet meer kon worden volstaan. Een tijdelijke oplossing werd gevonden door de ingebruikneming van het pand Wagenstraat 119, waarin de afdeling „Centrale Rio lering” en een gedeelte van de afdeling „Utiliteitsbouw” kon worden ondergebracht. De hierdoor noodgedwongen veroorzaakte verdere decentralisatie van de Dienst deed de behoefte aan een betere gecentraliseerde huisvesting nog sterker ge voelen. Daarnaast zijn het de wijze van onderbrenging van kostbare machines in de Centrale Werkplaatsen, het tekort aan ruimte voor de magazijnvoorraden en de archieven en het nog steeds nijpend tekort aan ruim te voor het personeel, welke behoefte een zodanig ka rakter geven, dat een spoedig verder ingrijpen in de huisvestingssituatie onafwijsbaar urgent is. Een begin werd gemaakt met de inrichting van een nieuwe automatische telefooncentrale, geschikt voor 200 aansluitingen, tegen 100 aansluitingen bij de aan wezige. 561 I 911 I BIJLAGE 24 a. totaal vast 1 430 322 197 tijdelijk los totaal vast 1 437 Stand mannelijke los totaal 556 954 529 24 3 64 31 268 211 10 6 41 56 28 238 4 4 130 5 4 188 829 37 14 74 313 170 954 285 158 987 Overzicht Personeelssterkte. Eind 1950. 245 135 556 936 363 138 en vrouwelijke werklieden 31 -12-'51 gespecificeerd. I vast tijdelijk 224 126 b. Eind 1951. tüdelijk los 89 1 268 130

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 320