24 c. a. g- c. d. i. c. e. a. a. b. 2 IV. UTILITEITSBOUW. 1. Uilennest. Op verzoek van de bouwgrondexploitante (Provin ciale Beleggingsmaatschappij) is te haren laste het pro fiel van de Breitnerlaan in de stratenplannen Uüen- C. Sport- Gereed kwamen: het afgraven van een terrein bij de Daal en Bergse- laan voor tennisbanen (oppervlakte 1,3 ha); h. het verbeteren van het speelterrein aan het Pieter de Hooghplein Loosduinen (oppervlakte 0,47 ha), en de aanleg van het sportterrein in het uitbreidings plan Ketelstraat (oppervlakte 0,84 ha). Nagenoeg gereed kwam de aanleg van een sportter rein achter de Dalton-H.B.S. (oppervlakte 1,35 ha). 2. Voormalige bebouwing. Gereed kwamen het slopen en opruimen van de funderingen tussen de Stadhouderslaan en de Johan de Wittlaan; b. het slopen en opruimen van de funderingen tussen de Stadhouderslaan en de Willem Lodewijklaan; het opruimen van het puindepot op het Stokroos plein, en het slopen en opruimen van funderingen in het we- deropbouwplan Bezuidenhout A. Een aanvang werd gemaakt met opruimingswerken aan het Korte Voorhout in het kader van de Gemeente lijke Sociale Werkvoorzieningsregeling. Een aanvang werd gemaakt met de aanleg van de noordelijke Volkstuinen in de groenstrook ten zuidwesten van het uitbreidings plan Morgenstond; het maken van een duiker met toegangshek ten be hoeve van deze volkstuinen, en c. de aanleg van de zuidelijke Volkstuinen in dezelfde groenstrook. WATERBOUWKUNDIGE HOOFDAFDELING. III. WATERBOUWKUNDE - NIEUWBOUW (W.n.). 1. Militaire werken. Gereed kwam het slopen en opruimen van verde digingswerken in de Scheveningse Bosjes. Gereed kwamen: a. het graafwerk voor de aanleg van een waterpartij in de Scheveningse Bosjes, en b. het herstellen van de bruggen in de Cremerweg- Haringkade. Gereed kwamen uitbreidingsplan Moerwijk IV, 1ste ged. De opper vlakte van dit plan bedraagt 18 ha; de lengte van de riolering 5 250 mde oppervlakte van de asfalt wegen 13 500 m2, van de geasfalteerde paden 1 850 m2, van de aangebrachte bestrating 24 250 m2 en van de na de bebouwing aan te brengen bestrating 17 940 m2 b. uitbreidingsplan Moerwijk IV, 2de gedeelte. Opper vlakte plan 18,7 ha; lengte riolering 5 910 m; opper vlakte asfaltwegen 21 000 m2, aangebrachte bestra ting 14 900 m2, na de bebouwing aan te brengen be strating 22 290 m2; uitbreidingsplan Ketelstraat. Oppervlakte plan 1,33 ha; lengte riolering 590 m; oppervlakte geteerd sintelpad 940 m2, aangebrachte bestrating 8 465 m2, na de bebouwing aan te brengen bestrating 1 540 m2 d. uitbreidingsplan Nieuweweg (L.). Oppervlakte plan 1,2 ha; lengte riolering 188 m; oppervlakte aange brachte bestrating 1 550 m2, na de bebouwing aan te brengen bestrating 2 675 m2; e. aanleg van de Pegasusstraat en wijziging van de Laakweg. Lengte riolering 160 m; oppervlakte aan gebrachte bestrating 1 550 m2, later aan te brengen bestrating 850 m2 wederopbouwplan Stadhoudersplein 1ste gedeelte. Oppervlakte plan 2 ha; lengte riolering 273 m; op pervlakte aangebrachte bestrating 3 950 m2, na de bebouwing aan te brengen bestrating 2 600 m2; grondwerken ten behoeve van de Miniatuurstad. De zandafvoer bedroeg 30 000 m3 h. sloop- en opruimwerken op het terrein van de te maken Miniatuurstad; 3 voetbruggen in het wederopbouwplan Stadhou dersplein 2de gedeelte, Zorgvliet 1ste gedeelte; terreinafgraving voor het maken van een tramlus op het Markenseplein. De grondontgraving be droeg 24 000 m3, en k. wederopbouwplan Stadhoudersplein 2de gedeelte, Zorgvliet 1ste gedeelte. Oppervlakte plan 23 ha; lengte riolering 4 495 moppervlakte asfaltwegen 27 550 m2, aangebrachte bestrating 58 950 m2, na de bebouwing aan te brengen bestrating 27 050 m2. Voortgegaan werd met: a. uitbreidingsplan Morgenstond I, en b. uitbreidingsplan Morgenstond II. Een aanvang werd gemaakt met: a. uitbreidingsplan Morgenstond III; b. uitbreidingsplan Morgenstond IV c. uitbreidingsplan Morgenstond V d. aanleg van de trottoirs langs een gedeelte Leyweg en Veenendaalkade, en aanleg riolering in de Stadhouderslaan in het weder opbouwplan Zorgvliet 2de gedeelte. VERSLAG GEMEENTEWERKEN a. E. Volkstuinen. en speelterreinen. A. Opruimingswerken. B. Herstellingswerken. D. Straten, pleinen, wegen, voetpaden enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 321