J 24 WATERBOUWKUNDE - ONDERHOUD VI. A. e. a. 107.497 8,933,139 m2 e. 1.103 1.294 Overbrengen 1.553.657 m2 3 nest I en II gewijzigd; tevens werd het stratenplan Uilennest III uitgevoerd, waarvan een gedeelte (15%) voor rekening van de Gemeente. Daarmede is het gehele stratenplan Uilennest gereed. De uitbreiding bedraagt 2,5 ha met 656 m riool en 7 063 m2 wegoppervlak. Verbetering rioolgemaal Lijnbaan. Omstreeks April is een aanvang gemaakt met het verbeteren van het rioolgemaal aan de Lijnbaan. Het werk beoogt een hygiënische, op mechanische wijze tot stand gebrachte, verwijdering van het drijfvuil door het plaatsen van twee vuilverkleiningsmachines (z.g. com- minutoren), het hermetisch afdichten van de grote voor kelder door middel van een plaat van gewapend beton en het bouwen van een bedieningsgebouwtje voor de comminutoren. Dit werk heeft vertraging ondervonden door onvoor ziene omstandigheden, zoals het in zeer slechte staat aantreffen van de voormalige kelders van het oude ge maal en de noodzakelijkheid het rioolgemaal te allen tijde in bedrijf te houden. De werkzaamheden waren einde verslagjaar nage noeg gereed. Overkluizing persleiding. De toestand van de persleiding, uitgaande van het rioolgemaal Lijnbaan, was ten gevolge van de agres sieve werking van de rioolgassen dermate zorgwekkend geworden, dat ter plaatse van de kruising met de Lijn baan voor instorting werd gevreesd. Om accuut gevaar te ontgaan is besloten de perslei ding te overbruggen door middel van een plaat van ge wapend beton, dragende op palen, welke aan weers zijden van de persleiding zijn geslagen. Dit werk werd op 9 Juni aangevangen en op 24 Augustus opgeleverd. Rijwegen: beton (w.o. 2.028 m2 gewapend beton) asfaltbeton (fijn en grof) asfaltmacadam (w.o. 10.800 m2 teerslak) asfaltmacadam „Nacovia” geteerde grindwegen grind- en koolaswegen houtbestrating koudasfalt 22.033 m2 1.078.225 2.417 386 404.901 26.086 5.807 11.373 3.803 L429 enz. 8.822.839 m2 3. Werken ten behoeve van de uitbreiding van het vermogen van het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf. De afbraak van de ketelhuizen II en III boven het grondwater kwam gereed; bovendien werden de funderingen onder de grondwaterspiegel gesloopt. b. Uitgevoerd werd de fundering van het nieuwe ketel huis II. c. Begonnen werd met het opstellen van het staal- skelet van het Ketelhuis II (voor de helft gereed 700 t), alsmede met de afbouwwerken. d. Gesloopt werd de fundering van de voormalige tur bine VII en ter plaatse gebouwd de fundering van turbine X. Afgebroken werd de fundering van turbine IV. Aangebracht werden nieuwe schotbalksponningen in de koelwaterkanalen. 2. Opruimingswerken in Bezuidenhout. Afgebroken werden de panden Bezuidenhoutse- weg 118—122. 4. Stadhuisbouw. a. Ruwbouw voltooid. b. Begonnen werd met de afbouw; voortgang was tij delijk geremd door het gebrek aan stukadoors. c. Voortgegaan werd met installatiewerken aan het ketelhuis, de centrale verwarming (6.000.000 cal.), waterleiding en liften. d. Begonnen werd met de aanleg telefooninstallatie voor 1 000 aansluitingen, de licht- en krachtinstal- laties. De totale oppervlakte op 31 Decem ber 1951 bedroeg8.931.845 m2 Genoemde oppervlakte is als volgt te specificeren a. en verminderde d. door aan particulieren afgestane openbare gemeentegrond 191 door rooilijn en situatie- wijzi gingen V. CENTRALE RIOLERING. Riool waterzui vering De plannen voor de zuivering van het rioolwater in ’s-Gravenhage, in het bijzonder het ontwerp van de zuiveringsinstallatie aan de Leyweg, werden verder uitgewerkt. De oppervlakte van de bestrating, met inbegrip van de in beheer zijnde grindwegen, schelpenpaden, bedroeg op 31 December 1950 Deze oppervlakte vermeerderde in 1951 met door het aanleggen van nieuwe straten b. door het weder aanbrengen van in de jaren 19401945 uitgebroken bestrating door bestrating achter de rooilijn VERSLAG GEMEENTEWERKEN a. c. Straten, pleinen, wegen en voetpaden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 322