24 6 5 354 970 m3 6 542 973 m3 9 971 310 m3 9 647 751 m3 31 517 004 nr 11 100 429 m' 8 532 402 m3 7 063 836 m' 6 191 868 m3 4 715 979 m3 37 604 514 m3 3 086 742 m3 8 874 305 m’ 8 529 873 m3 20 490 920 m3 Vissershavens met Schutsluis. Betreffende het baggerwerk valt het volgende op te merken Met het op diepte houden van de havens werd voort gegaan volgens bestek no. 7, dienst 1950, door N.V. Bagger Maatschappij Bos en Kalis te Sliedrecht. In dit jaar zijn in het geheel gebaggerd 102 196 m3, en wel 21 468 m3 in de ingang Binnen voorhaven en 80 728 m3 in de beide Binnenhavens met doorvaart. Het baggermateriaal bestaat uit één baggermolen, één sleepboot en twee onderlossers. Door het Rijk werden dit jaar in en vóór de Buiten haven 67 505 m3 gezogen en 5 500 m3 gebaggerd. Het gewone onderhoud der werken als ook dat van dienstgebouwen had in eigen beheer plaats, behalve het gedeeltelijk vernieuwen van remmingwerken en schade- varingen, alsmede het opruimen van een mitrailleur- opstelling aan de ingang Binnenvoorhaven en het her stellen van steenglooiingen, welke werkzaamheden on dershands werden aanbesteed. Overigens bestonden de 2 516 m 68 m 16 130 m 393 m 19 107 m b. c. d. Voor de verversing van het water in de Segbroek- polder werd 16 dagen gemalen. Voor rekening van de Nieuwe ’s-Gravenhaagse Ijs baan werd 8 dagen gemalen. Voor de Stichting Haagse Sport- en Speelterreinen werd 33 dagen gemalen en voor het park Meer en Bos 13 dagen. Riolering. Het rioolnet, dat op 1 Januari 1951 een lengte had van 706 328 m, waarvan 7 052 m begaanbaar is, onder ging de volgende uitbreiding: a. Zeefinrichting. De zeefinrichting was gedurende het badseizoen in bedrijf. Afvoerkanaal. Omtrent de exploitatie en onderhoud van de werken van het Afvoerkanaal valt het volgende mede te delen. De in zee geloosde hoeveelheden water bedroegen in Januari. Februari Maart April Mei Onder de geloosde hoeveelheden zijn begrepen 16 982 373 m’, welke in genoemd tijdvak kunstmatig zijn opgebracht. Hiervan waren voor rekening van de Gemeente 16 854 873 m3 en de rest 127 500 m3 voor rekening van Delfland. Gedurende deze periode werd de natuurlijke lozing verhinderdwegens hoge zeestanden bij 67 getijden en wegens lage boezemstanden bij 76 getijden. In het geheel zijn in 1951 geloosd 89 612 438 m3. Evenals vorig jaar werden de gewone onderhouds werken in eigen beheer uitgevoerd. De in eigen beheer uitgevoerde onderhoudswerken bestonden in het in orde houden van de kanaalboorden en boezems en van de hoofden in zee, alsmede beide sluizen met toebehoren. riolen in nieuwe straten (uitgezonderd bouwplannen) riolen in straten waar geen riolen lagen riolen in bouwplannen vernieuwde riolen en uitbreiding Totaal waarvan 1 188 m begaanbaar. De totale lengte bedraagt thans 706 328 19 107 725 435 m waarvan 7 052 4- 1 188 8 240 m begaanbaar is. Totaal dit is gemiddeld 7 520 903 m3 per maand, 1 743 256 m3 per week of 249 037 m3 per etmaal. Onder de geloosde hoeveelheden zijn begrepen 22 818 750 m3, welke in de maanden Januari, Februari, Maart, April en Mei kunstmatig zijn opgebracht. Hiervan waren voor rekening van de Gemeente 21 573 750 m3 en de rest 1 245 000 m3 voor rekening van Delfland. Gedurende de periode van 1 Januari t./m. 31 Mei werden de natuurlijke lozingen verhinderdwegens hoge zeestanden bij 18 getijden, wegens lage boezemstanden bij 119 getijden. Gedurende de periode van 1 Juni t./m. 30 September bedroegen de in zee geloosde hoeveelheden water in: Juni Juli Augustus September Totaal of gemiddeld 258 336 m3 per etmaal. Onder de geloosde hoeveelheden zijn begrepen 21 076 779 m3, welke in de maanden Juni, Juli, Augus tus en September kunstmatig zijn opgebracht. Hiervan waren voor rekening van de Gemeente 20 761 779 m’ en de rest 315 000 m3 voor rekening van Delfland. Gedurende de periode van 1 Juni t./m. 30 September werd de natuurlijke lozing verhinderd: wegens hoge zeestanden bij 20 getijden en wegens lage boezemstanden bij 78 getijden. Het electrisch gemaal behoefde in bovengenoemd tijdvak in verband met verontreinigd boezemwater niet te malen. De reuk van het spuiwater was in deze zomer gunstig te noemen. Gedurende de periode van 1 October t./m. 31 De cember bedroegen de in zee geloosde hoeveelheden water in October November December Totaal VERSLAG GEMEENTEWERKEN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 325