24 Diversen. Oost- en Westduinen. Zeestrand. 7 aai Remmingwerken. Het gewone onderhoud geschiedde in eigen beheer. De remmingwerken in de Laakhaven nabij de brug gen Calandplein en Leeghwaterplein werden vernieuwd. werken uit het in orde houden der bestratingen, glooi ingen, koolaspaden, draadafrasteringen (totaal 6 700 m lengte), alsmede de semafoor. Het herstellen van gebroken kettingen en beugels der remmingwerken en het herstellen van verzakte gedeel ten steenglooiingen en het opruimen van stuifzand. Van de schutsluis werden 4 rinketschuiven van een electrische aandrijving voorzien, 2 schuiven vernieuwd, de gebroken kettingen hersteld en het drijfvuil in en voor de sluis, alsmede uit de havens verwijderd. In dit jaar hadden door de schutsluis in totaal 2 168 schuttingen plaats. Bruggen (in onderhoud, aantal 166). Het gewone onderhoud geschiedde in eigen beheer. De houten onder- en bovenbedekking van de Laakbrug in de Rijswijkseweg werd vernieuwd. Van de gemetselde borstwering van de brug in de Fruitweg over het Laakkanaal werd een gedeelte ver nieuwd. Het gehele zeestrand tussen de grens Gemeente Mon ster en Wassenaar bleef behoudens plaatselijke zeer ge ringe verlaging tussen de strandhoofden 41 en 43 vrij wel stationnair. Sloopwerken. De percelen Hekkelaan 5H t./m. 5M werden gesloopt. Ten behoeve van het wederopbouwplan Van Bleiswijk- straat en omgeving werden de funderingen van de voor malige percelen voor zover nodig verwijderd. Het gewone onderhoud van de afrasteringen met een lengte van totaal 10 800 m, de betontrappen en de helm- beplanting tussen de afrastering daar ter plaatse, als mede de helmbeplanting aan de strandboulevard werd in eigen beheer uitgevoerd. De duinbeplanting op het duinbeloop in de Westduinen werd door het Hoog heemraadschap Delfland onderhouden voor rekening van de Gemeente. In totaal zijn bij de Gemeente in onderhoud 113 000 m2 helmbeplanting. Voor de strandmuur te Scheveningen werd een hou ten plankier gelegd en na afloop van het seizoen weder opgenomen. Langs de Trek weg werden 3 kastjes met reddingma- teriaal geplaatst. Pompen en openbare waterplaatsen. Het gewone onderhoud geschiedde in eigen beheer. Het twee-persoons urinoir aan de Groot Hertoginne- laan nabij het voormalige distributiekantoor werd ver wijderd. Aantal openbare waterplaatsen 126, waarvan 2 met aangebouwde toiletinrichting, welke alleen gedurende het zomerseizoen zijn geopend. Havens, vaarten en sloten. In eigen beheer werden 13 500 m3 machinaal ge baggerd, terwijl met de hand 3 000 m3 werden gebaggerd. Door derden werden 1 650 m3 gebaggerd. Kaaimuren (in onderhoud 31 800 m). Het gewone onderhoud geschiedde in eigen beheer. De navolgende kaaimuren werden vernieuwd: a. Hooikade tussen de Mauritskade en Houtweg(21 Om). b. Z.O. Buitensingel tussen Pletterijstraat en Maas straat (221 m). Tegenover de hoofdingang van het Gem. Ziekenhuis Zuidwal werden achter de kaaimuur gewapend beton nen stootbalken aangebracht ter voorkoming van het te water geraken van aldaar geparkeerde motorrijtui gen. Beschoeiingen en walglooiingen (in onderhoud 46 700 m beschoeiingen en 13 200 m walglooiingen). Het gewone onderhoud geschiedde in eigen beheer. De houten voetschoeiing met steenglooiing langs het Kanaal tussen de Delistraat en de Wittebrug werd ver vangen door een voetschoeiing in gewapend beton met steenglooiing (560 m). Door het plaatsen van een ge wapend betonschoeiing (lengte 12 m) aan de Houtweg (L) werd de Houtweg ter plaatse van de inrit van de Loosduinse groenteveiling verbreed. De houten be schoeiing langs de Burgemeester Hovylaan werd ver nieuwd (40 m). Afrasteringen en balustrades (in onderhoud 11 500 m) Het gewone onderhoud geschiedde in eigen beheer. Het hekwerk aan de Herman Costerstraat langs het marktterrein werd vernieuwd (438 m). De afrastering langs de Jacob Pronkstraat werd ge deeltelijk vernieuwd (300 m). Langs de Burgemeester v. d. Veldestraat (L) en een gedeelte van de Burgemeester Hovylaan werd een af rastering geplaatst (140 m). VERSLAG GEMEENTEWERKEN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 326