24 23 9 Utili- B. 8 1 1 Gebouw Lamgroen no. 18: Tekenkamer van de Hoofd afdeling Bouwkunde. De ventilatie in deze zaal werd verbeterd. 1. Gebouwen. Koninklijk Conservatorium voor Muziek, Korte Beesten markt 7. Ten behoeve van de concertzaal werden 207 stalen stoelen met opklapbare zitting verstrekt en aangebracht. Gebouwen-complex Groenewegje. In de zg. „Nieuwe Vleugel” werden in verband met de plaatsing van een nieuwe telefoon-automaat enige bouwkundige voorzieningen getroffen. Straatmakerspost Anemoonstraat. De herbouw van dit door oorlogshandelingen ver woeste gebouw kwam gereed. Straatmakerspost Sloepstraat. De houten schutting, ter lengte van 30m ter afscheiding van het bij deze post behorende terrein (zij de Sloepstraat) en de openbare straat werd vervan gen door een gemetselde muur, waarin 2 schuifdeuren werden aangebracht. Eigendommen, niet bestemd publieke dienst. 38 80 2 ll I0 1 1 1 1 6 2 1 Gebouw van de Afdelingen „Centrale^Riolering en teitsbouw"Wagenstraat 119. Na verbouwing van dit aan de Gemeente toebehoren de pand werd het gemeubileerd en in gebruik genomen voor de huisvesting van de hierbovenvermelde afdelin gen van de dienst. BOUWKUNDIGE HOOFDAFDELING. VII. AFD. NIEUWBOUW EN VERBOUWINGEN. VIII. AFD. GEWOON- EN BIJZONDER BOUW KUNDIG ONDERHOUD. Bij Gemeentewerken zijn in beheer: 765 openbare schoolgebouwen, te weten gebouwen voor Voorbereidend Onderwijs Gewoon Lager Onderwijs Voorteezet Gewoon Lager Onderwijs U.L.O. B.L.O Centrale School voor Machineschrijven Visserij- en Zeevaartschool Visserij-avondschool voor jongens Handelsdagschool Hogere Burgerscholen Lycea Gymnasium Middelbare Technische School voor Werktuig bouwkunde en Electrotech niek Museum voor het Onderwijs Openbare schoolgebouwen, welke in bruikleen zijn verstrekt aan Besturen van Bijzondere Scholen en waarvan de instandhouding van de gebouwen (z.g. bijzonder onderhoud) door G. W. wordt uit gevoerd 356 openbare gebouwen, gebouwen-complexen en andere objecten van bouwkundige aard, te weten 95 gebouwen, niet voor de publieke dienst gebruikt, bijvoorbeeld Oude Alexanderkazerne, Laan Copes van Cattenburch; Oude Frederikskazerne, Frederikstraat; Kasteel „De Binckhorst”, Binckhorstlaan. Diverse voormalige openbare schoolgebouwen, o.a. in gebruik bij de Kleermakersvakschool, Waal straat; Kappersvakschool, Bakkerstraat; Lucht vaarttechnische School, ZeezwaluwhofRijkswerk- plaatsen, Nieuwe Schoolstraat; School voor Win kelpersoneel, De Gheynstraat/ Teylerstraat. Theeschenkerij „Westbroekpark”, Kapelweg, enz; Voormalig Gemeentemuseum Korte Vijverberg 7 (verhuurd aan het Rijk voor huisvesting Rijksbu- reau voor Kunsthistorische Documentatie); Oranje-Nassau-Museum, Prinsegracht 1/3; Gewestelijk Arbeidsbureau, Prinsegracht 6365; Sociale Raad, Prinsestraat 57 Juliana-Kinderbewaarplaatsen, Doggersbankstraat en Hoefkade 101, enz. enz.; 52 Politiegebouwen, inclusief 4 verplaatsbare posthui zen en 3 gebouwtjes voor verdwaalde kinderen op het strand, 23 gebouwen van de Gem. Dienst voor Sociale Be langen; 29 gebouwen G. W., inclusief 4 dienstwoningen en 2 ge bouwencomplexen incl. de dienstwoningen aan de Zeesluis en aan de Binnensluis (achter Hoofd gemaal Morsestraat) 18 rioolgemalen, inclusief de dienstwoningen; 24 gebouwen van de Stichting „Centraal Badbeheer”, inclusief de zweminrichting „Zuiderpark” en 8 dienst woningen; 16 Secretariegebouwen,inclusief7conciërgewoningen; 21 Brandweergebouwen, inclusief 16 dienstwoningen; 9 brugwachthuizen; gebouwen als bijvoorbeeld Oud Archief, Rijswijkseplein; Gem. Bouw- en Wo ningtoezicht, Mauritskade; Terreinen van- en ge bouwen en overkappingen op de Algemene Groen te- en Fruitmarkt en idem van de Havendienst te Scheveningen; Algemene Begraafplaatsen; Ge meentemuseum, Stadhouderslaan; Bredius-Mu- seum, Prinsegracht; en Kon. Conservatorium voor Muziek, Korte Beestenmarkt. 41 Monumenten; 5 Torens. voor de A. Gebouwen c.a. ten behoeve van de dienst. Aan de 29 gebouwen van de dienst werden de ge wone onderhoudswerken verricht. VERSLAG GEMEENTEWERKEN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 327