24 c. 9 West duin. Een aanvang werd gemaakt met het ontwerpen van een eregraf voor de Stijkel-groep. Plaatselijke Telefoondienst. Het verbouwen van een gedeelte van het telefoonge- bouw aan de De Perponcherstraat, zomede het afsluiten en overkappen van een gedeelte van de zoeven genoem de straat, een en ander ten behoeve van de Plaatselijke Telefoondienst ’s-Gravenhage en voor rekening van het Rijk (Staatsbedrijf van de Posterijen, Telegrafie en Tele fonie) kwam in het verslagjaar gereed. Een aanvang werd gemaakt met het bouwen van een telefoongebouw op een terrein, begrensd door de Mar- nixstraat, de De Perponcherstraat en de De Constant Gasbedrijf. Ten behoeve van de burelen aan de Kazernestraat werden meubelen en stalen kaartenkasten verstrekt. St. Jacobstoren. De restauratie van de St. Jacobstoren nam een aan vang met het verwijderen van de spits. Secretariegebouwen. Een gedeelte van de onder het Stadhuis aan de Groen markt aanwezige kelder werd verbouwd tot transfor matorruimte. Ten behoeve van de afdeling Bevolking, Verkiezingen en Burgerlijke Stand werden 100 tafels verstrekt. Rebecquestraat, eveneens ten behoeve van de zoëven- genoemde telefoondienst en voor rekening van het Rijk (P.T.T.). In het verslagjaar kwamen van dit bouwwerk dat verdeeld is in 6 bouwdelen de navolgende on derdelen gereed: de gewapend betonnen kelderplaat onder het gehele gebouw; de kelderwanden van de vloer van de begane grond van deel VI en een gedeelte van de kelderwanden van deel V, terwijl de bekistingen van de kelderwanden van de delen I, II en IV werden gesteld. Haven- en Marktwezen Dienst van- In het veilinggebouw op het terrein van de Algemene Groente- en Fruitmarkt werd een toiletgelegenheid met 2 urinoirs en 2 W.C.’s gebouwd; 86 pakhuizen werden voorzien van een gemetselde schoorsteen buitendaks. Koninklijke Schouwburg. In de grote zaal en op het balkon werd een nieuw vast moquette tapijt aangebracht en ten behoeve van het toneel werd een karpet verstrekt. De rondhorizon werd vernieuwd en met brandvrije verf in de gewenste kleur bespoten. Geneeskundige- en Gezondheidsdienst. Ten behoeve van het in het schoolgebouw aan de Gaslaan 80 gevestigde „School-tandartsencentrum” werd een afsluitbare rijwielbergplaats gebouwd. Duinwaterleiding. Ten behoeve van dit bedrijf werd aan de Zuid-Bin- nensingel een garage met rijwielbergplaats en een trans- formatorstation gebouwd; de bestaande werkplaatsen werden verbouwd. Ten behoeve van de cantines van de gebouwen aan de Zuid-Binnensingel en aan de Pomp- stationsweg werden meubelen verstrekt en gordijnen en vloerbedekking aangebracht. Plantsoenen. Ten behoeve van de werkplaatsen aan de Gaslaan werd de dagverlichting in de schilderswerkplaats ver beterd, terwijl enige douchecellen werden bijgebouwd. De kap van de laurierkas, staande op de kwekerij aan de Kwekerijweg, werd verbeterd en tegelijkertijd vernieuwd. Het posthuis aan de Koningin Sophiestraat, waarvan de herbouw in het verslagjaar in zijn eindstadium ver keerde, werd gemeubileerd en van vloerbedekking en gordijnen voorzien. Electriciteits-Bedrijf. Ten behoeve van het gebouw aan het De Constant Rebecqueplein werden meubelen en stalen dossierkasten verstrekt. De bouw van een garage met werkplaats, portiersloge en aansluitende hekwerken aan de Bauter- semstraat, zomede die van de hiernavolgende transfor- matorgebouwen kwam gereed: Hardenbroekstraat, Rijnauwenstraat en Troelstrakade. Een gewijzigd plan kwam in bewerking voor de bouw van een transformatorstation annex alarmcel en urinoir aan het Goudenregenplein. Politie. De herbouw van het door oorlogshandelingen ver nielde schuttershuisje op de schietbaan aan de Laan van Poot, zomede van 2 verplaatsbare Politie-posthuizen ten behoeve van het Strand kwam gereed. In de garages aan de Borneostraat werd de ventilatie verbeterd. In de Brandweerkazernes aan de Archimedesstraat, Duinstraat, Van der Vennestraat en Prinsestraat werden de slaapplaatsen verbeterd. Brandweer. Het vervangen van het schuine dak door een plat dak en het optrekken van de gemetselde wanden, een en ander van de garage, behorende tot de Brandweer-ka- zerne aan de Prinsestraat, ten behoeve van het tot ma gazijn inrichten van de zolderverdieping van de garage, kwam gereed. VERSLAG GEMEENTEWERKEN 2. Begraafplaatsen. Eigendommen, bestemd voor de publieke dienst en openbare Gemeentegebouwen. 1. Verschillende gebouwen en inrichtingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 328