24 aan 10 Schone Kunsten (Dienst voor-). Voorbereidingen werden getroffen om in het begin van 1952 een aanvang te maken met de bouw van een bergplaats voor emballage-materiaal bij het Gemeente museum aan de Stadhouderslaan. Ten behove van het paviljoen bij dit gebouw werden 80 rieten stoelen verstrekt. Ziekenhuizen (gemeente). De bouw van een ziekenpaviljoen c.a. aan de Stevin- straat kwam gereedten behoeve hiervan werden meu belen verstrekt en stoffering aangebracht. In het ziekenhuis aan de Zuidwal kwamen de navol gende werken tot stand: het verrichten van de bouwkundige werkzaamheden Werklozenzorg en Personeelsvoorziening Bureau voor- In het gebouw aan de Beijersstraat 113 had een in terne verbouwing plaats; tevens werd het gebouw van nieuwe meubelen, gordijnen en vloerbedekking voor zien. Diversen. Voorbereidende werkzaamheden werden verricht in verband met de meubilering en stoffering van het nieu we Stadhuis Alexanderveld. Het verbouwen en inrichten van een winkelpand aan de Rhijnvis Feithlaan, voor de huisvesting van een filiaal van de Vereniging „Openbare Leeszaal en Bibliotheek" kwam gereed. Het monument voor de Grenadiers en Jagers aan de Hofweg kwam gereed en werd geplaatst. Een aanvang werd gemaakt met het ontwerpen van een plan voor de bouw van een gebouw voor de riool- water-zuiveringsinstallatie aan de Leyweg. Aangevangen werd met het ontwerpen van een so- ciaal-medisch wijkgebouw in het stratenplan „Morgen stond" en idem van een gebouw aan de Kamperfoelie- straat voor de huisvesting van een filiaal van de Vereni ging „Openbare Leeszaal en Bibliotheek", van de Ad ministratie van de Gemeentelijke School- en Kinder tuinen, zomede voor het onderbrengen van een veeg- dienstpost van de Gemeentelijke Reinigingsdienst. In de Houtrusthallen werden tijdelijk een podium, enige plankiers en een aantal boxen aangebracht ten be hoeve van de in deze hallen gehouden Bloemen-ten- toonstelling „De Hofstadbloem”. In de Ridderzaal op het Binnenhof werden tijdelijk een podium met trap en pitriet-versieringen aange bracht ten behoeve van het gehouden Holland-Festival. De volkszeebaden Scheveningen en Kijkduin werden wederom ten gebruike van het publiek ingericht. In ver band hiermede werden aan het strand en aan de gebou wen verschillende voorzieningen getroffen. Stichting „Centraal Badbeheer" De volks- en schoolbadinrichting aan de Hemster- huisstraat werd geheel gerestaureerdonder meer wer den 12 badcellen voor volwassenen en 10 kinder-bad- cellen bij gebouwd. De badhuizen aan de Paets van Troostwijkstraat en aan de Spionkopstraat werden uitgebreid met respec tievelijk 20 en 10 badcellen. Openbaar voorbereidend onderwijs. In voorbereiding kwam een ontwerp voor de bouw van een 4-klassig schoolgebouw voor voorbereidend onderwijs aan het Rijslag, terwijl een dergelijk plan voor een 8-klassig schoolgebouw aan de Maarsbergenstraat gereed kwam. In verband met de huisvesting elders van de St. Anna- Stichting, werd het schoolgebouw aan de Escamplaan 65 opnieuw voor het voorbereidend onderwijs ingericht en daartoe van het nodige schoolmeubilair voorzien. Ten behoeve van de in het schoolgebouw aan de Ketelstraat gehuisveste klassen voor voorbereidend on derwijs werd een zandspeelbak aangebracht. Het schoolpaviljoen aan de Voorthuizenstraat werd ingericht voor het voorbereidend onderwijs. in verband met het vernieuwen van de lift in de zg. „Herenklas”het verbouwen van een grote onderzoek- kamer op de 3e verdieping van het Obstetriegebouw tot 2 kamers ten behoeve van Dr G. van Blomhert; het van een afdekking en wanden voorzien van een balkon bij de afdeling „proefdieren” in het laboratorium; het verbeteren van de cavia-hokken. Stichting voor Lichamelijke Opvoeding (Haagse-). Op het speelterrein aan het Dr de Visserplein werd een bewakershuisje gebouwd. De herbouw van het door oorlogshandelingen ver nielde kleedgebouw op het sportterrein „Groenendaal aan de Buurtweg te Wassenaar kwam gereedtegelijker tijd werd het oorspronkelijk houten gebouw vervangen door een gemetseld object. Tevens werd een kleine toe- gangsbrug aangebracht van de Buurtweg af. Op het speelterein aan de Rederijkerstraat werd een zandspeelbak aangebracht. Sociale Belangen Dienst voor-) De rijwielbergplaats in het gebouw van de afdeling „Blindenzorg" aan de Ammunitiehaven 10 werd ver bouwd en tevens vergroot. In het gebouw aan de Beijersstraat 113 werden 2 ver trekken door het aanbrengen van lokettenfronten ingericht tot betaalgelegenheden. In de tuin bij het Gemeentelijk Verzorgingshuis de Morsestraat werd een spoelruimte gebouwd. In het Gemeentelijk Kindertehuis aan de Pletterij- straat 66 werden twee kleine kamers ingericht als ver blijf voor zieke kinderen. Ten behoeve van het Gemeentelijk Verzorgingshuis aan het Westeinde 58 werden enige douche-cellen ge wijzigd en enige wastafels aangebracht. VERSLAG GEMEENTEWERKEN 2. Schoolgebouwen en inrichtingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 329