HOOFDSTUK VI. Totaal 9 756 24 Voor mededelingen betreffende de gezondheidstoe stand in de Gemeente wordt verwezen naar het ver slag van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezond heidsdienst. 5 755 910 27 35 12 17 174 2 826 Vereniging voor Vogelbescherming, ’s-Gravenhage en Omstreken, secretariaat Valkenboskade 463. In het verenigingsjaar 1 October 1950 tot en met 30 September 1951 herdacht de vereniging haar 25- jarig bestaan. Op 15 December 1950 werd dit feit tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op feestelijke wijze gevierd. De activiteiten, zoals de bewaking van de verschil lende terreinen en het beschermen van de broedende vogels, vonden normaal voortgang. Ook werden weer de gebruikelijke excursies en een lezing gehouden. Het aantal leden bedroeg op 1 October 1951 1 202 (op 1 October 1950 1 032). Het verenigingsjaar sloot met een voordelig saldo van 473,95. Vereniging Ned. Toevluchtsoord voor noodlijdende dieren, Nieuwe Haven 73. In het asyl der vereniging zijn in 1951 3 937 zwer vende dieren (1 454 honden en 2 483 katten) ge bracht. Van de ingebrachte dieren konden er 309 (283 honden en 26 katten) aan de eigenaren worden terug gegeven. In het totaal zijn in het verslagjaar, al dan niet tegen vergoeding, 1 066 honden en 1 555 katten pijn loos gedood. Gedurende het verslagjaar werden door de die renarts 2 444 consulten verstrekt. Het aantal verrichte koepokinentingen bedroeg volgens de ontvangen duplicaatbewijzen: Voor mededelingen betreffende deze keuring wordt verwezen naar het verslag van de Keuringsdienst van Waren voor het gebied ’s-Gravenhage. Het Melkcontrólebureau „Den Haag” van de Ver eniging voor Melkcontróle Zuidholland, Laan van Meerdervoort 472, heeft in 1951 in totaal 43 831 monsters melk onderzocht (vorig jaar 51 236). In 1 834 gevallen waren er streptococcen aanwezig. In 471 gevallen werd een korting toegepast op de prijs, waarvoor de veehouders aan de grossiers moesten leveren. Vooral in de maanden October, November en December nam het aantal monsters, waarin strep tococcen werden aangetroffen toe. Het Melkcontrólestation van de Vereniging voor Zuivelindustrie en Melkhygiëne (V.V.Z.M.), Laan van Meerdervoort 18, onderzocht in het verslagjaar 203 093 T) monsters. Deze monsters werden ten aan zien van de houdbaarheid in 8 786 gevallen en ten aanzien van de reinheid in 7 360 gevallen onvoldoen de geoordeeld. Het aantal gevallen, waarin mastitis- streptococcen werden aangetroffen, bedroeg 4 456. Mededelingen betreffende aard en aantal der in 1951 in de Gemeente voorgekomen besmettelijke ziekten worden aangetroffen in het verslag van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhof- laan werden in totaal 782 lijken begraven, t.w. 26 in de lste, 252 in de 2de, 497 in de 3de en 7 in de 4de klasse. Op de Algemene Begraafplaats „Westduin” werden in totaal 422 lijken begraven, t.w. 18 in de 2de, 20 in de 3de, 309 in de 4de klasse, en 75 zonder voldoening van rechten. De ontvangsten van de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan bedroegen 79.104,83 en de ontvangsten van de Algemene Begraafplaats „West duin” 12.604,86; in totaal derhalve 91.709,69. Ter aarde besteld werden op de begraafplaats: der Rooms-Katholieke gemeente aan de Kerkhof laan 147, op die aan de Binckhorstlaan 900 lijken; „Eik en Duinen” (oud) 777 lijken; „Nieuw-Eykenduyneri’ 1 292 lijken; der Ned. Hervormde gemeente te Loosduinen 37 lijken; der Rooms-Kath. gemeente te Loosduinen 44 lijken; der Ned. Israëlietische gemeente te Wassenaar 9 lijken; der Ned. Israëlietische gemeente aan de Oude Scheveningse weg: geen. der Ned. Portugees-lsraëlietische gemeente (Oude Scheveningse weg): 2 lijken. In de Gemeente waren op 31 December 1951 ge vestigd 787 geneesheren, 183 tandartsen, 14 tandheel kundigen, 62 vroedvrouwen en 60 apothekers. OPENBARE GEZONDHEID. Gezondheidstoestand. Inentingen. Bij personen in het lste levensjaar 2de 3de 4de 5de 6de 7de-12de levensjaar boven het 12de levensjaar Keuring van voedingsmiddelen, en andere artikelen (Warenwet). Besmettelijke zieklen. Begraafplaatsen. i) In 1950 zijn alleen de aantallen monsters uit Den Haag en omgeving opgenomen. Geneesheren, tandartsen, verloskundigen, apothekers.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 32