I 24 14 a. Van Beuningenstraat Meidoorn/H ulststraat Westduinweg Diversen. De electrische licht- en krachtinstallatie met een ge in stalleerd vermogen van respectievelijk 12,5 kW en 19 kW, met de aanleg waarvan in het vorig verslagjaar een aanvang werd gemaakt in de „V.A.M.” aan de Vijzelstraat 121, kwam gereed. De directeur, J. G. W. BOLOMEY. b. Beetsstraat Ferrandweg (paviljoen) Frans Halsstraat; Hyacinthweg; Julianastraat (L.); Pasteurstraat; Zonnebloemstraat. In de schoolgebouwen Laan van Poot, Leyweg (Openluchtschool), Pluvier- straat en Hemsterhuisstraat werden aan de electrische lichtinstallaties verbeteringen van kleine omvang aange bracht. De plannen voor het verbeteren van de electrische lichtinstallatie in de schoolgebouwen Ketelstraat, Ma- jubastraat en Prins Willemplein verkeerden in een eind stadium. B.L.O.-Scholen. Een moderne hoor-installatie werd aangebracht in de School voor Slechthorenden en Spraakgebrekkigen aan de Nieuwe Schoolstraat. In het schoolgebouw aan de Griftstraat werden aan de electrische lichtinstallatie verbeteringen van kleine omvang aangebracht. Het plan voor het verbeteren van de electrische ver- lichtingsinstallatie in het schoolgebouw aan de Colen- sostraat verkeerde in een vergevorderd stadium. M.) U.L.O.-Scholen. In het schoolgebouw Neptunusstraat werd de elec trische licht- en schelinstallatie geheel vernieuwd; ge ïnstalleerd vermogen 13 kW. In het schoolgebouw aan de Spionkopstraat werd ten behoeve van het hierin gevestigde filiaal van het Gro- tius-lyceum en het U.L.O. in enige lokalen de electri sche lichtinstallatie verbeterd, terwijl deze lokalen te vens werden voorzien van een optische signaal-instal- latie. Verbeteringen van kleinere omvang aan de electrische lichtinstallaties werden aangebracht in de schoolgebou wen: Aucubastraat en Vermeerstraat. De plannen voor het verbeteren van de electrische verlichtingsinstallatie in de schoolgebouwen aan de Paulus Buijsstraat en Spionkopstraat verkeerden in een eindstadium. het verplaatsen van de spoelkeuken en het verbouwen van een zit- en een slaapkamer gereed. Werklozenzorg (Bureau-). Het plan voor het wijzigen en verbeteren van deelec- trische-lichtinstallatie in het gebouw aan de Beijers- straat kwam gereed; met de uitvoering hiervan werd een aanvang gemaakt. Ziekenhuizen (Gemeente-). In het ziekenhuis aan de Zuidwal werden de navol gende voorzieningen getroffen: het aanbrengen van een nieuwe bliksembeveiligingsin- stallatie aan de schoorsteen van het ketelhuis, en het revideren en meten van de bliksembeveiligingsin- stallatie van het gehele gebouwen-complex. Diversen. Nieuwe Stadhuis Alexanderveld. Een aanvang werd gemaakt met het aanbrengen van de electrische installatie. De hoogspanningsruimten in beide gebouwen kwamen gereed en werden in gebruik genomen. Het geïnstalleerd vermogen bedraagt: 1 685 kW; k 345 kW. Met het monteren van de liftinstallaties werd voortgegaan. Nieuw telefoongebouw Marnixstraat, voor de Plaatse lijke Telefoondienst 's-Gravenhage. Een aanvang werd gemaakt met de voorbereidingen voor het aanbrengen van de electrische installaties. Met het oog op de bliksembeveiliging werden enige staven van de wapening in de betonfundering, zomede de wapening van de kolommen geheel gelast. In het filiaal van de „Vereniging Openbare Leeszaal en Bibliotheek te ’s-Gravenhage" aan de Rheinvis Feith- laan werd een fluorescentie-verlichting aangebracht. De electrische licht- en krachtinstallatie in de oude -steenfabriek „Vibro” werd gedemonteerd en opnieuw gemonteerd in de fabriek aan de Saturnusweg; het ge ïnstalleerd vermogen bedraagt1 5 kWk 57 kW. Openbaar Voorbereidend Onderwijs. In de voorbereidende scholen aan de Elboogstraat 80a en Escamplaan 65 werden aan de electrische licht installaties verbeteringen van kleine omvang aange bracht. Scholen voor gewoon Lager Onderwijs. In het in aanbouw zijnde scholencomplex aan de Roemer Visscherstraat werd de electrische licht-, kracht en schelinstallatie grotendeels voltooid; geïnstaleerd vermogen: 43 kW. In de hierna onder a. vermelde schoolgebouwen werd de electrische licht- en schelinstallatie geheel- en in die, genoemd onder b. werd uitsluitend de electrische licht installatie grotendeels vernieuwd: geïnstalleerd vermogen 16 kW 28 20 VERSLAG GEMEENTEWERKEN Openbaar Lager Onderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 333