24 FINANCIEEL OVERZICHT. Gemeentewerken over 1951. 1.057.000,— 1.200.000 Totaal ƒ16.934.000,— 2.969.000,— 2.492.000,— 1.012.000,— 1.199.000,— stratenplan 1.366.000,— stratenplan 1.491.000,— stratenplan 1.218.000,— Overbrengen ƒ11.747.000, 15 1.350.000,— 1.580.000,— Ter toelichting op de verschillen tussen rekening en begroting en die tussen de rekeningen 1950 en 1951 zij het volgende vermeld: Art. I Art. II Art. IV het Morgenstond 111 6. Straataanleg in Morgenstond II 7. Straataanleg in het Morgenstond I het Rekening van kapitaalontvangsten en -uitgaven (bij lage II en III). Voor „Aanleg en uitbreiding” is rond f 225.000,— minder verwerkt dan werd begroot, van welk bedrag f76.000,naar de kapitaaldienst van 1952 dient te worden overgebracht in verband met reeds aangegane verplichtingen. De afvoering van rond f 149.000, vindt haar oorzaak in vertraging van de aanschaffing van groot hulpmaterieel. Deze vertraging kon reeds be gin 1951 worden voorzien, zodat het vcor bedoeld hulp materieel nodige bedrag opnieuw in de begroting voor 1952 is opgenomen. Art. I Art. II t./m. VI Art. VIII de Dienst van De indeling van de rekening over 1951 wijkt in som mige onderdelen meer of minder belangrijk af van die over 1950, voornamelijk tengevolge van het invoeren van een nieuw rekeningschema per 1 Januari 1951. De volgorde en benaming der posten is nl. in overeenstem ming gebracht met de op 23 Mei 1951 ingediende gewij zigde bedrijfsbegroting, in welke begroting de oor spronkelijke cijfers op andere wijze zijn gegroepeerd, doch waarbij in principe van dezelfde bedragen is uit gegaan. Overgebracht ƒ11.747.000, 8. Straataanleg in het stratenplan Morgenstond IV 9. Scholenbouw, incl. verbouwingen en uitbreidingen 10. Gebouw voor de Plaatselijke Tele foondienst 11. Gebouw voor het G.E.B Rekening van baten en lasten (bijlage I). De uitkomsten van artikel I geven geen aanleiding tot opmerkingen. (Verwerkt f 6.095.974,26, begroot f6.142.000,—). De uitkomsten van de artikelen II t./m. VIII liggen alle aanzienlijk hoger dan de begroting aangeeft. Het totaal van deze artikelen bedraagt nl. rond f 26.000.000,tegenover een totaal begroot bedrag van rond f 13.500.000,per saldo dus rond f 12.500.000,hoger dan de begroting. Naast de in vloed van na het tijdstip van opstelling der begroting plaats gehad hebbende stijgingen van de materiaalprij- zen en loons- en salarisverhogingen is deze grote over schrijding vooral toe te schrijven aan de sterk toege nomen bedrijvigheid van Gemeentewerken. Zo kon in 1951 met de uitvoering van een aantal belangrijke wer ken worden aangevangen, waarover op het moment van samenstelling van de begroting nog geen zekerheid bestond, althans niet kon worden begroot welk deel reeds in 1951 tot uitvoering zou komen. Van de hierna genoemde werken overschreden de kosten in 1951 zelfs het millioen 1Bouw van een nieuw stadhuis 2. Verbetering van het straatopper- vlak 3. Straataanleg in de stratenplannen Moerwijk 4. Straataanleg c.a. Stadhoudersplein en Zorgvliet 5. Straataanleg in De grote overschrijding van artikel VII wordt mede veroorzaakt doordat in het totaalbedrag van rond f 1.200.000,— ook is begrepen een bedrag van rond f 424.000,zijnde de kosten van voorbereiding van die werken, welke Gemeentewerken o.m. op verzoek van B. en W. moet voorbereiden, terwijl voor de de finitieve uitvoering van deze werken nog geen crediet beschikbaar is gesteld. Deze kosten kwamen in vorige jaren niet in de rekening van baten en lasten tot uitdruk king. In de begroting is hiervoor uiteraard geen bedrag opgenomen. De overschrijding van artikel VIII vindt voorname lijk haar oorzaak in de sterk verhoogde brandstoffen- prijzen. De verkoopwaarde van de afgeleverde brand stoffen bedroeg rond f 1.170.000,van welk bedrag rond f 140.000,als winst aan de afnemers werd uit gekeerd. Ook in vergelijking met het jaar 1950 is de omzet van de artikelen I t./m. VIII tengevolge van de reeds eerder genoemde oorzaken aanzienlijk toegenomen, hetgeen rekening houdend met de gewijzigde artikelindeling moge blijken uit de onderstaande opstelling: 1950 lil 5.839.794,— 16.007.243,— 885.811,— 1951 f 6.095.974,— 23.677.570,— 1.029.466,— VERSLAG GEMEENTEWERKEN 97 99 99 99 99 99 B. Toelichting op de Rekening Rekening van A. Indeling van de Rekening

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 334