1 N.V. HAAGSCHE BOUWMAATSCHAPPIJ (HABO). VERSLAG OVER HET JAAR 1951 Aan de Raad van Commissarissen der N. V. Haagsche Bouwmaatschappij(Habo). In het afgelopen jaar was de bedrijfsdrukte zeer be vredigend. Met de uitvoering van enkele omvangrijke werken, verkregen in concurrentie met particuliere aannemers, werd een aanvang gemaakt, waardoor ook dit boekjaar met een behoorlijk aantal onderhanden werken eindigde. De omvang van werken in regie was verhoudingsgewijs gering. De totale omzet bedroeg f 4.350.000,tegenover f 3.000.000,— in 1950 en f 3.500.000 in 1949. De Vennootschap voerde wederom het leggen en her stellen van buizen en kabels voor de nutsbedrijven hier ter stede uit. Het resultaat van de afgesloten werken was over het algemeen genomen bevredigend. Wat de bouwactiviteit in 1952 betreft wordt ver wacht, dat deze, in verband met de investeringsmoei- lijkheden, geringer zal zijn dan in het afgelopen jaar. De Habo nam, zoals gebruikelijk, deel aan nagenoeg alle met geldelijke steun van de Gemeente uitgeschreven aanbestedingen, voor zover deze op haar gebied lagen. In totaal waren dit 266 aanbestedingen tot een totaal- Hiermede hebben wij de eer U verslag uit te brengen over het bedrijf der N.V. Haagsche Bouwmaatschappij (Habo) gedurende 1951, het één en dertigste boekjaar der Vennootschap. De gunstige bedrijfsresultaten geven ons aanleiding U voor te stellen genoemd bedrag in het in 1945 ge vormde Voorzieningsfonds te storten. Het ligt in het voornemen dit bedrag te besteden voor ouderdomsvoor ziening van een gedeelte van het personeel. Ingevolge de statuten zal jaarlijks, indien de winst zulks toelaat, een uitkering plaats hebben aan perso- Een extra afschrijving op het hulpmaterieel wordt voorgesteld ter grootte van genoemd bedrag, daar om vangrijke aankopen gedurende het afgesloten boekjaar de boekwaarde belangrijk deden stijgen. In het afgelopen jaar werden verscheidene herstel lingen aan opstal magazijn verricht. Het hieraan bestede bedrag alsmede een extra afschrijving op de waardering van de opstal worden ten laste van dit boekjaar ge bracht. Als toelichting op de Verlies- en winstrekening diene het volgende bedrag van rond f 25.000.000,Hiervan werden 44 opdrachten in concurrentie met particuliere aannemers verkregen, waarbij haar cijfers f 279.564,lager waren dan die van haar naaste concurrenten. Zoals uit bijgaande Balans blijkt, sluit het boekjaar met een winstsaldo van f 24.864,57, zulks nadat o.a. de verschuldigde bedragen voor te betalen belastingen, een reservering voor pensioenverplichtingen, een stor ting in het Voorzieningsfonds en een bedrag bestemd voor uitkering van een winstaandeel aan de arbeiders, benevens de nodige afschrijvingen ten laste van de brutowinst zijn gebracht. Dit resultaat stelt Uw College in staat aan aandeel houders voor te stellen, overeenkomstig art. 21 der statuten, een dividend van 5 pCt. uit te keren over het gestorte kapitaal ad f 125.000,en het resterende be drag zijnde f 18.614,57, indien hieraan geen andere be stemming wordt gegeven, aan de Algemene reserve toe te voegen. In de samenstelling van Uw College kwam dit jaar geen wijziging; zij bleef als volgt: Ir L. J. M. Feber, voorzitter; Drs C. A. A. van Luttervelt; Ir P. Bakker Schut; Ir P. J. Ott de Vries; J. W. van den Akker; L. Barnhard; Dr Ir B. Bölger; Ir A. J. Gurck; P. Sanders; Ir J. F. A. Slothouwer; W. Verhage en Mr J. Kunst, secretaris. Eerstgenoemde 4 heren zijn tevens lid van de Raad van Toezicht. Gelijk in het vorige jaarverslag reeds werd opge merkt, heeft de heer Ir J. K. Tromp met ingang van 1 Mei 1951 zijn functie als directeur der N.V. neer gelegd. In zijn plaats werd tot directeur benoemd de tijdens de ziekteperiode van de heer Tromp reeds als waar- nemend-directeur optredende heer F. G. van Balen. Verdere mutaties in de directie vonden plaats door de aanstelling per 1 September 1951 van de heer Ir J. van Zon tot adjunct-directeur en de benoeming in ge lijke functie van de heer Ir H. D. Smit, voordien chef van de afdeling Buizen en kabels. Voorzieningsfonds. Uitkering winstaandeel arbeiders. Extra afschrijving hulpmaterieel. Afschrijving opstal magazijn. BIJLAGE 25

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 339