de HOOFDSTUK VII. 25 Voor gegevens betreffende de door de Stichting Centraal Badbeheer” geëxploiteerde bad- en zwem inrichtingen wordt verwezen naar het verslag van die Stichting. In de overige bad- en zweminrichtingen werden de volgende aantallen baden genomen. ’s-Gravenhaagse Zwem- en Badinrichting „Maurits- kade", Mauritskade 4, 595 640. Bad- en Zweminrichting „De Regentes”, Weimar- straat 63, 420 836. Badhuis van het Haags Tehuis voor Ongehuwden, Laakkade 80, 93 016. Badinrichting Troelstrakade, Zomerhof, 53 310. Maatschappij „Zeebad Scheveningen” (buiten baden): 131 353. het verslag van de Gemeentelijke Geneeskun dige en Gezondheidsdienst. Voor gegevens betreffende de parken en plantsoe nen wordt verwezen naar het verslag der Gemeente- plantsoenen. VOLKSHUISVESTING. Bij Raadsbesluit van 21 Mei 1951 werd de „Rege ling inzake de toepassing van de Welstandsbepaling der Bouw- en Woonverordening voor ’s-Gravenhage” met een jaar tot 7 Mei 1952 verlengd. Voor mededelingen betreffende huisvestingsaange- legenheden in de Gemeente wordt verwezen naar het verslag van het Gemeentelijk Bureau voor de Huis vesting. Gegevens betreffende de reiniging van straten en wegen en de riolering worden aangetroffen in de ver slagen van de Gemeentelijke Reinigingsdienst en van Gemeentewerken. Gegevens betreffende de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Stedelijk Be lang” en de N.V. Bouwgrondmaatschappij „Ocken burgh”, waarin de Gemeente belangen heeft, zijn ver vat in de verslagen van die vennootschappen. Aan de verslagen van enige woningbouwvereni gingen is het volgende ontleend. Jan van Nassaustraat 44. Het aantal woningen der Vereniging bleef onver anderd 700. In het verslagjaar vertrokken 33 huur ders. De daardoor leeggekomen woningen werden direct weer door nieuwe huurders in gebruik geno men. Het gemiddelde aantal woonjaren van de 700 huurders bedroeg in het verslagjaar 12,32; dit cijfer beweegt zich nog steeds in stijgende lijn. In totaal werd in 1951 een bedrag van 98.108,14 aan onderhoudskosten uitgegeven. De exploitatie-ontvangsten bedroegen in het ver slagjaar 229.924,98, de uitgaven 168.672,58. Van het voordelige saldo groot 61.252,40 werd een be drag van 28.305,36 afgeschreven op de kostende prijs der woningen, terwijl 26.894,64 aan de reserve voor vervanging van woningen werd toegevoegd. Het restant, groot 6.052,40, werd bestemd voor het fonds voor bijzondere doeleinden. Met ingang van 1 Januari 1951 werden de huis huren met 15 pCt. verhoogd, ingevolge de Huurwet 1950. In het verslagjaar werd door het bestuur van de Vereniging in beginsel besloten over te gaan tot het doen bouwen van ruim 100 woningen op een perceel erfpachtsgrond in het uitbreidingsplan Morgenstond. Het aantal woningen van de Vereniging bedroeg op 31 December 1951: 978, waaronder 11 winkel huizen. Op 1 Januari 1951 werden de huren met 15 pCt. verhoogd. De huurprijzen varieerden van 4,50 voor de goedkoopste tot 7,20 voor de duurste woningen. In totaal werden de woningen van de Vereniging bewoond door 3 115 personen, waaronder 132 in- wonenden. Het eerste complex woningen leverde over het boekjaar 1 December 195030 November 1951 een exploitatieverlies op van 38.970,53; het tweede complex een verlies van 30.096,68; het derde com plex een verlies van 55.796,57 en het vierde com plex een exploitatiewinst van 4.701,38. De verlies- en winstrekening der verenigingsadmi- nistratie toonde over het boekjaar een nadelig saldo van 4.138,82. In het verslagjaar werd wederom een dividend van 3 pCt. uitgekeerd. Voor de officiële doodschouw in de gevallen van overlijden, waarin geen schriftelijke verklaring van een geneesheer kon worden overgelegd, wordt verwezen naar 1 Voor de Gemeen te woningen wordt verwezen naar de verslagen van de Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling, van de Gemeentelijke Woning- dienst en van de Stichting „Centraal Woningbeheer”; voor de verenigingswoningen eveneens naar de ver slagen van de beide eerstvermelde instellingen. Bad- en Zweminrichtingen. Parken en plantsoenen. Bouw- en Woonverordening. Huisvesting. Zorg voor de openbare reinheid. N.V. Mij. „Stedelijk Belang”, N.V. Mij. „Ockenburgh”. Vereniging tot verbetering der woningen van arbeidende klasse, Vereniging voor Volkshuisvesting „Nutswoningen”, Mijtensstraat 52. Doodschouw. Gemeente- en verenigingswoningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 33