i 25 Ter toelichting van de Balans diene het volgende: 2 K De Vennootschap is in het bezit van een aantal effecten, Rijks- en Gemeenteleningen, dienende als waarborg voor onderhoudsverplichtingen. Deze zijn opgenomen tegen parikoers. Onder dit hoofd zijn de uitgaven, rekeningen, lonen en andere kosten opgenomen, welke ten laste van de verschillende onderhanden werken zijn geboekt, onder aftrek van de hiertegenover verzonden rekeningen. De grootte van het bedrag werd vastgesteld, nadat een geraamd verlies op een der onderhanden werken hierop in mindering was gebracht. Het bedrag vertegenwoordigt het geschatte totale be drag van nog te ontvangen aanslagen in een der be drijfsbelastingen. Het bedrag geeft aan het verschil tussen de tot dus verre in het Fonds gestorte bedragen en de door de Vennootschap verstrekte bijdragen ten behoeve van een ouderdomsvoorziening voor een gedeelte van het per soneel. Een bedrag bleef gereserveerd om in de jaren, waarin de winst zulks niet toelaat of het bedrag niet geheel toe reikend is, eventueel alsnog een uitkering te kunnen doen. Onder dit hoofd zijn geboekt de verschillende nog te verrichten betalingen wegens ontvangen facturen over lopende en afgesloten werken, alsmede verschuldigde sociale lasten over het afgelopen jaar enz.. Deze post omvat de beschikbare saldi in kas, be nevens het tegoed bij de Postchèque- en Girodienst. Het onder dit hoofd opgenomen bedrag is bestemd als reservering voor aangegane verplichtingen ten op zichte van de oud-directeur en de tegenwoordige directeur. neel, hetwelk gedurende een bepaalde tijd onafge broken in dienst der Vennootschap werkzaam is. Voor dit doel zal worden bestemd 20 pCt. van de overwinst, na aftrek van het eerste dividend, of zoveel meer als de Algemene Vergadering van Aandeelhouders toe staat. De overwinst bedraagt dit boekjaar f 31.100,zo dat voor uitkering winstaandeel arbeiders beschikbaar gesteld zou moeten worden 20 pCt. van f 31.100, f 6.220,—. Voorgesteld wordt dit bedrag te verhogen tot f 12.500,—. Teneinde aan aangegane verplichtingen zowel ten op zichte van de oud-directeur als van de tegenwoordige directeur te kunnen voldoen, is een reservering ter grootte van genoemd bedrag gewenst. Het bedrag, hetwelk volgens berekening over 1951 verschuldigd zal zijn en ten laste der Verlies- en winst rekening werd gebracht, wordt in de Balans als schuld opgenomen. N. V. Haagsche-Bouwmaatschappij (Habo) F. G. VAN BALEN, directeur. Hieronder zijn begrepen de vorderingen op de ver schillende Gemeentelijke diensten en bedrijven, als mede waarborgsommen. Het hieronder opgenomen bedrag vertegenwoordigt de in de loop der jaren gevormde reserve. E Dit bedrag geeft aan de baten welke uit het bedrijf en door de verschillende werken zijn verkregen, voor zo ver deze geheel werden afgesloten, nadat algemene kosten, werfkosten enz. aan deze werken toegerekend zijn en een geraamd verlies op een der onderhanden werken hierop in mindering is gebracht. B Hieronder is opgenomen het hulpmaterieel van de afdelingen Bouwbedrijf en Kabels en buizen, hetwelk zich in het magazijn en op de verschillende werken be vindt. De waardering is geschied naar de aanschaffings- kosten, verminderd met een aanzienlijke - en wat kleine gereedschappen betreft een volledige - afschrijving. Bovendien zijn onder dit hoofd de bouwmaterialen geboekt, welke per balansdatum de magazijnvoorraad vormden. VERSLAG VAN DE N.V. HAAGSCHE BOUWMAATSCHAPPIJ (HABO). Effecten. Onderhanden werken. Bedrijfsbelastingen 1950. Voorzieningsfonds. Fonds winstaandeel arbeiders. Crediteuren. Beschikbare middelen. Pensioenverplichtingen. Pensioenverplichtingen. Bedrijfsbelastingen 1951 Vorderingen. Algemene reserve. Baten op werken enz. B’; Hulpmaterieel, magazijngoederen en meubilair.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 340