25 AAN De Raad van Commissarissen, 3 w.g. L. J. M. FEBER, voorzitter. w.g. J. KUNST, secretaris. de Algemene Vergadering van Aandeelhouders der N. V. Haagsche Bouwmaatschappij Habo L.S. Hiermede heeft de Raad van Commissarissen der N.V. Haagsche Bouwmaatschappij (Habo), gevestigd te ’s-Gravenhage, De-Ruyterstraat 48de eer, aande aan deelhouders der Vennootschap aan te bieden het Jaarverslag, de Balans, benevens de Verlies- en winstrekening over het jaar 1951. De Raad verklaart er zich mede te kunnen ver enigen, dat blijkens de jaarstukken het winstsaldo f24.864,57 bedraagt, zodat uitbetaling van een dividend van 5 pCt. wordt voorgesteld en f 18.614,57 aan de Reserve kan worden toegevoegd. Zoals U bekend is, heeft de heer Ir J. K. Tromp met ingang van 1 Mei jl. zijn functie als directeur der N.V. neergelegd, na van 1 Februari 1924 tot 15 November 1950 de directie gevoerd te hebben. In die tijd is de Habo uitgegroeid tot het bloeiende bedrijf van nu. De onvermoeide werkzaamheid van de heer Tromp heeft tot dit succes zeker in belangrijke mate bijgedragen en wij betuigen hem hiervoor nogmaals hartelijk dank. VERSLAG VAN DE N.V. HAAGSCHE BOUWMAATSCHAPPIJ (HABO). Verlies- f f 222.100,15 f 222.100,15 31 December 1 951 f 5.000,— f 1.000.000,— 875.000,— fl.539.709,24 fl.539.709,24 N.V. Haagsche Bouwmaatschappij (Habo) Algemene reserve Voorzieningsfonds Fonds winstaandeel arbeiders Pensioenverplichtingen Nederlandsche Handelmij Crediteuren enz Bedrijfsbelastingen 1950 Bedrijfsbelastingen 1951 Winst Kapitaal Aandeelhouders nog te storten Baten op werken enz. Interest op effecten enz. 277.209,26 485.024,90 17.000,— 745.467,79 10.007.29 J» 5, 3.777,78 503,80 60.000,— 18.000,— 12.500,— 74.754,— 4.700,— 23.000,— 24.864,57 Balans per Opstal magazijn Hulpmaterieel, magazijngoederen en meubilair enz Onderhanden werken Effecten Vorderingen Beschikbare middelen en Winstrekening per 31 December 1951. F. G. VAN BALEN, directeur. f 217.608,40 4.491,75 Afschrijving opstal magazijn Afschrijving inrichting kantoor Extra afschrijving hulpmaterieel Dotatie voorzieningsfonds Winstaandeel arbeiders Pensioenverplichtingen Bijzondere kosten Bedrijfsbelastingen Winstsaldo f 125.000,— 242.983,20 34.663,11 8.349,84 74.754 123.512,13 851.003,06 31.579,33 23.000,— 24.864,57

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 341