Mijne Heren, ALGEMENE TOESTAND. (- 5 Uit de laatste kolom van deze tabel is te zien, dat de gemiddelde bezetting ook in het afgelopen jaar wederom is gedaald. Deze daling is het ge ringste bij de buslijnen, niettegenstaande het aantal gereden buskm, in tegenstelling met de gereden tramkm, is gestegen. Figuur 2 geeft de reizigers per wagenkilome- Dit overzicht toont duidelijk een toeneming van de ontvangsten bij de autobuslijnen, welke verband houdt met de omstandigheid, dat de nieuwe stadsuitbreidingen in hoofdzaak met autobussen werden bediend. Tevens blijkt even wel, dat deze toeneming in het 2e halfjaar be langrijk minder was dan in het le halfjaar. Eenzelfde dalende tendens valt waar te nemen ter aan voor de stadstramlijnen over de jaren sinds de oprichting van het Gemengd Bedrijf. (- Alhoewel het aantal vervoerde reizigers in vergelijking met het vorige jaar slechts een zeer geringe teruggang van 2.905 reizigers of 0,002 vertoont, zijn de reizigersopbrengsten met 1,1 gedaald. Deze, in verhouding tot de afvloeiing van reizigers, grotere teruggang in ontvangsten I Hieronder volgt het gebruikelijke overzicht van de toe- of afneming der totale ontvangsten in de beide semesters van het jaar 1951, verge leken met die van het jaar 1950. Wij hebben de eer U hierbij ons verslag over de toestand en de verrichtingen onzer vennoot schap over het jaar 1951, zijnde het 25e boekjaar, zomede de balans en de verlies- en winstreke ning, afgesloten per 31 December 1951, ter goed keuring aan te bieden. Alvorens het verslag aan te vangen maken wij melding van het feit, dat in het begin van 1952 het 25-jarig bestaan van de Haagsche Tramweg- Maatschappij in de tegenwoordige gemengde be drijfsvorm op bescheiden wijze werd herdacht. Bij deze gelegenheid werd een kort historisch overzicht gepubliceerd, zowel van de voorge schiedenis der Haagse tram, als van de voorbe reidingen tot de gemengde bedrijfsvorm en de ontwikkeling gedurende de juist afgesloten peri ode van 25 jaar. Elders in dit verslag wordt nog nader op de herdenking van dit bedrijfsjubileum teruggekomen. is een gevolg van een verschuiving naar de ge reduceerde tarieven. Een stijging van de vervoersbehoefte op de buslijnen, o.m. als gevolg van stadsuitbreiding, vereiste een toeneming van het aantal buskm met 8,4 Daartegenover kon het aantal tramkm met 1,3 verminderd worden. Het aantal ge reden tram- en buskm tezamen bedroeg 24.952.000, zijnde 265.000 of 1,1 meer dan vorig jaar. Als gevolg van de in Maart 1951 toegekende loon- bijslag, de nog steeds stijgende sociale lasten, materiaal-, stroom- en motorbrandstofprijzen, zijn de totale exploitatiekosten wederom en wel met 10,3 toegenomen. Behoudens verlengingen van enkele buslijnen zijn in de bestaande tram- en busverbindingen geen wijzigingen van betekenis tot stand ge bracht; per 31 December werden geëxploiteerd de intercommunale tramlijnen, 15 stadstram lijnen en 11 autobuslijnen, waaronder begrepen de verbinding met Kijkduin en die met het vliegveld Ypenburg. Aan het einde van het verslag zijn de gebrui kelijke grafieken opgenomen. Figuur 1 geeft een beeld van het aantal per jaar afgelegde wagenkilometers over de 25 jaren van het bestaan onzer vennootschap. Het aantal vervoerde reizigers per afgelegde wagenkilometer over de jaren 1939 t./m. 1951 is in onderstaande tabel aangegeven. 1947 1948 1949 j 1950 1945 1946 1951 12.48 le halfjaar. 2e halfjaar. Totaal. 0.7%) f 213.000 2,7%) f f 228.000 n n n Stadstramlijnen buslijnen Lijn Den HaagDelft Den Haag—Leiden. 291.000 217.000 31.000 59.000 5.72 6.12 6.19 3.87 (- (- 3.2%) 5.7%) 2,3%) 6,1%) 7.11 9.21 7.06 73.000 27.000 31.000 6.26 6.67 7,09 4.22 3.24 2,99 2.87 2.47 10.75 9,22 9,08 4.9%) 3.7%) 4,-%) 6,3%) 10.91 9.84 I 10,82 i 6,32 (- 1.4%) 7,9%) (- 0,6%) (- 6,-%) 5,02 5,46 5.36 3.43 4,95 5,44 5.20 3,30 3.79 3.91 3.64 2,75 9,75 I 11,67 9,58 5,66 11.51 5.80 5,72 4.87 I 6,60 I 4.53 1 2,99 4.42 Stadstram lijnen Autobuslijnen Intercom-^De|ft rnunale T lijnen tLelde" Te zamen I 1939 1940 8.07 7,97 8.07 4.84 1943 l 1944 f 49.000 1941 I 1942 (- 1,1%) f 63.000 144.000 4.000 28.000 f 164.000

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 345