f 1.320.500,- 83.800.— f 1.236.700 Afneming vaste en bijzondere lasten 6 mi mier Minder aan afschrijvingen stortingen in het Pensioenfonds reserve voor vennootschapsbelasting, enz. stortingen in de diverse fondsen meer Meer aan dienst der leningen diverse belastingen 45.100 38.700,— bij de tramlijnen, waar de daling der ontvang sten in de 2e helft van het jaar aanmerkelijk sterker is dan voordien. De opbrengst van het stadsvervoer per tram en bus tezamen nam af met f 74.000,of 0,6 De intercommunale tramlijnen brachten tezamen f 90.000,of 3,9 minder op dan in het vori ge jaar. In 1951 werden rond 124.694.000 reizigers ver voerd, tegenover 124.697.000 in 1950, zodat het aantal vervoerde reizigers practisch gelijk is gebleven. Van het stadsvervoer hebben de tramlijnen 68%, de autobuslijnen 32 bewerkstelligd. Het verloop van de exploitatie-ontvangsten, -uitgaven en -overschotten sinds 1927 is in figuur 3 aangegeven. De totale ontvangsten over 1951 bedroegen rond f 14.955.000,wat tegenover 1950 een af neming betekent van f 164.400.— of 1.1 De exploitatie-uitgaven over 1951 bedroegen rond f 11.153.000,zijnde f 1.044.400,of 10.3 meer dan in het vorige jaar. Het voordelig saldo der exploitatie-rekening bedroeg f 3.802.000—zijnde f 1.208.800,— of 24,1 minder dan in het vorige jaar. Doordat de rente-opbrengst tegenover het vorige jaar met rond f 41.800,is afgenomen, bleef, ter bestrijding van de vaste lasten en bij zondere uitgaven rond f 1.250.600,— minder be schikbaar dan in 1950. Hier staat tegenover, dat de vaste en bijzondere lasten zijn afgenomen met rond f 1.236.700,als gevolg van de hieronder genoemde af- en toenemingen: f 29.900 900.000.— 125.000 265.600 De totale baten, zijnde het voordelig saldo der exploitatie-rekening, hierboven genoemd, ver meerderd met rente-opbrengst, rijksbijdrage in geleden oorlogs- en bezettingsschaden, hieronder nader vermeld en enkele andere inkomsten, be dragen f 3.879.291,28, de totale lasten belopen, vol - gens de verlies- en winstrekening f 4.065.708,98. Een en ander heeft tengevolge, dat er een nadelig saldo is ontstaan van f 186.417,70. Dit tekort kan worden gebracht ten laste van dat gedeelte van het reservefonds, hetwelk in vorige jaren door belastingvrije stortingen werd gevormd. Omtrent een schadevergoeding in enigerlei vorm voor het in de oorlogsjaren door de Duitse bezetting opgelegde gratis vervoer van reizi gers kan nog steeds niets naders worden be richt. Wel kan worden medegedeeld, dat, in verband met de totstandkoming van de Wet we deropbouw publiekrechtelijke lichamen, door de vennootschap vóór het einde van het verslagjaar bij de bevoegde instanties een verzoek werd in gediend om gelijkstelling met een publiekrech telijk lichaam in de zin van evenbedoelde Wet. Dit verzoek ging vergezeld van een volledig nieuwe opgave van de geleden oorlogs- en be- - zettingsschaden op basis van vervangings waarde. Onder deze opgave was tevens begrepen onze claim voor het bovenbedoelde gratis ver voer. Op het ingediende verzoek werd nog niets naders vernomen. Inmiddels werden, op basis van de Wet op de materiële oorlogsschaden, in het verslagjaar nog enkele rijksbijdragen vastgesteld voor oorlogs- en bezettingsschaden, welke nog niet afgehan deld waren, tot een totaalbedrag, met inbegrip van rente, van f 55.385,77, welk bedrag ten bate van de verlies- en winstrekening werd gebracht. Ook in het afgelopen jaar moesten belangrijke uitgaven worden gedaan voor uitbreiding van het tram- en autobuswagenpark en voor diverse voorzieningen aan weg, bovenleiding en ge bouwen. De van de Limburgsche Tramweg-Maat- schappij overgenomen 10 motorwagens en 20 aanhangwagens zijn, na revisie en modernise ring in bedrijf gesteld. De toenemende vervoersbehoefte op de auto buslijnen, voornamelijk naar de geleidelijk tot- stand komende nieuwe woonwijken, maakte het noodzakelijk wederom een opdracht voor de levering van 15 autobussen te plaatsen. 4*

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 346