RAAD VAN BEHEER EN DIRECTIE. van In de samenstelling van de Raad van Beheer en Directie kwam gedurende het verslagjaar geen wijziging. WIJZIGINGS-, VERNIEUWINGS- EN UITBREI DINGSWERKEN, WIJZIGINGEN IN DE EXPLOI TATIE. Hieronder volgt een overzicht van de voor naamste wijzigingen, die in de loop van het ver slagjaar zijn aangebracht. Lijn 7. Op de Groot Hertoginnelaan, vanaf Car- negielaan tot voorbij de Banstraat, is, i.v.m. de herasfaltering, de betonfundering onder de sporen vernieuwd, tijdens welke werk zaamheden de sporen zijn gelicht en enkele bogen vernieuwd. Lijn 11. De sporen en bovenleiding op de Con- radkade van Groot Hertoginnelaan tot Stad- houdersplein werden verlegd, in verband met bet „Wcderopbouwplan Stadhoudersplein”. Lijn 12. Op het Markenseplein werd een keer- lus aangelegd. Op verschillende plaatsen van het net wer den de navolgende materialen door nieuwe ver vangen. 2.073 m rails, 26 tongstukken, 3 puntstukken. Lijn den Haag-Délft. Op verschillende plaatsen werden in totaal 340 m rails door nieuwe ver vangen: Lijn den Haag-Leiden. De navolgende materi alen werden door nieuwe vervangen: 1.160 st. dwarsliggers tussen Haagse Schouw en de Tien Huizen, 562 m groefrails nabij de 3 Papegaaien en 30 m rails in de Haarlem merstraat te Leiden. Voorts nabij Posthof te Leiden, op het remise- terrein te Wassenaar, nabij de Kieviet en nabij het viaduct Leidsestraatweg in totaal 1.140 m stroomdraad. Nabij de zandopslagplaats op het terrein van de remise Harstenhoekplein werden de spo ren met 20 m verlengd. In de Warmoezierstraat werden nog aanwe zige sporen van de voormalige route lijn 10 gesloopt. Omvangrijke wijzigings- en vernieuwingswer- ken aan sporen en bovenleiding moesten worden uitgevoerd. De noodzakelijke uitbreiding van de autobus garage- en -werkplaats werd voltooid en de nieuwe ruimten werden in gebruik genomen. Zoals reeds in het vorige jaarverslag werd medegedeeld vereisten de belangrijke vervan gingen, uitbreidingen en vernieuwingen een voorziening in de daardoor ontstane kapitaal behoefte. Door middel van onderhandse geld leningen werden de benodigde gelden tot een totaalbedrag van f 3.9(M).(KK),in het afgelopen boekjaar aangetrokken. Evenwel zijn verdere kapitaal-uitgaven, in verband met noodzakelijke nieuwe investeringen, onvermijdelijk, zodat een nieuw beroep op de kapitaalmarkt niet voorko men zal kunnen worden. Er zijn nog geen tekenen, die wijzen op een verlaging van materiaalprijzen, lonen en sociale lasten, integendeel bewegen de kosten zich nog steeds in opwaartse richting. Er is derhalve aan leiding tot bezorgdheid met betrekking tot de toekomstige bedrijfsresultaten, temeer omdat een kennelijke daling in de ontvangsten valt waar te nemen. Lijn 13. In verband met de asfaltering van de Schalkburgerstraat werden de bogen ter plaatse vervangen met in goede staat verke rende uitgebouwde groefrails. Lijn 11. Op de Frederik Hendriklaan tussen Statenlaan en Joh. van Oldenbarneveltlaan is onder de sporen een betonfundering aange bracht, evenals op het Frankenslag tussen Joh. van Oldenbarneveltlaan en Oude Sche- veningseweg, een en ander i.v.m. uitgevoerde asfalteringswerken. Gedurende deze werk zaamheden werden op het Frankenslag tevens de bogen vernieuwd en vond een profielswij- ziging plaats. Op de Laan van Meerdervoort nabij de Appel- straat werd een verbindingswissel aangelegd. Een 2e vertrekspoor met instapplaats werd op het de Savornin Lohmanplein aangelegd voor het afzonderlijk opstellen van tram wagens van de lijnen 7 en 14. In verband met het „Wederopbouwplan Stad houdersplein” vond een wijziging plaats in de ligging der tramsporen en bovenleiding in de Valeriusstraat, op het Stadhoudersplein en de Stadhouderslaan. Deze wijziging bracht met zich mede het ver leggen van de sporen naar het middenpad op de Stadhouderslaan tegenover het Gemeente museum. 7 I. Technische wijzigingen tramwegnet. a. STADSNET. en vervangingen in het b. INTERCOMMUNALE LIJNEN. c. DIVERSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 347